Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vuonna 2024 seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, järjestösasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyöasiat, kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat, viestintäasiat sekä kunnallispolitiikka.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa Ylioppilastalo A:n toimistolla. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.

Hallitus2024

Vuoden 2024 hallitus:

 

Katie Astin

Katie Astin
puheenjohtaja
tyy-pj@utu.fi
puh. 045 3205125

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.


Josefina Tuomala

Josefina Tuomala
varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka
tyy-vpj@utu.fi, tyy-kopo@utu.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari ja toimii lisäksi tarvittaessa tämän sijaisena. 

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.

Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.


Antti Hakamaa

Antti Hakamaa
sosiaalipolitiikka, tuutorointi
tyy-sopo@utu.fi

Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.


Shashika Harshani

Shashika Harshani
kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö, työelämä
tyy-kv@utu.fi, tyy-kehy@utu.fi


Kansainvälisyysvastaavan eli kv-vastaavan tehtäväkenttää kuvaavat sanat monikulttuurisuus, opiskelijavaihto ja kulttuurien välinen kohtaaminen. Kv-vastaava kouluttaa kv-tuutoreita ja seuraa ulkomaisia opiskelijoita koskevaa päätöksentekoa niin yliopistolla kuin Suomen rajojen sisä- ja ulkopuolellakin. 

Kehitysyhteistyövastaava pitää yhdessä muun kehy-sektorin kanssa yhteyttä TYYn yhteistyökumppaneihin. Hän myös osallistuu kehy-siiven kokouksiin, vastaa 0,7%  ja on mukana toteuttamassa kestävän kehityksen viikkoa.


Saimi Herlevi

Saimi Herlevi
viestintä, yhdenvertaisuus, ympäristö⁠
tyy-viestinta@utu.fi, tyy-ymparisto@utu.fi

Ympäristösektorista vastaavan hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluvat sekä TYYn sisäiset että sidosryhmien kanssa tehtävät ympäristöön liittyvät asiat. Tehtäviin kuuluu muun muassa toimiston ja järjestöjen kouluttamisesta, yhteistyöstä yliopiston kanssa sekä ympäristösiiven tukemisesta.

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.

Yhdenvertaisuus vastaava edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ja nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta.


Victoria Luovikari

Victoria Luovikari
järjestöt, viestintä, vapaaehtoiset⁠
tyy-jarjestot, tyy-viestinta@utu.fi

Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on tiedottaa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista jäsenistölle.

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.

Vapaaehtoisvastaava toimii yhteishenkilönä TYYn vapaaehtoisryhmien eli TYYn siipien ja Kinokoplan sekä TYYn hallituksen välillä. Vapaaehtoisvastaava vierailee ryhmien kokouksessa ja avustaa ryhmiä toimintansa kehittämisessä.


Jimi Mahonen

Jimi Mahonen
koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, yrityssuhteet⁠
tyy-kopo@utu.fi, tyy-yritysyhteistyo@utu.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.

Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta ja vastaa voimassa olevien sopimusten toimeenpanemisesta.


Vilppu Tolvi

Vilppu Tolvi
järjestöt, avustustoimikunta, opiskelijakulttuuri, Satakunta⁠
tyy-jarjestot@utu.fi, tyy-kulttuuri@utu.fi

Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on tiedottaa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista jäsenistölle.

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

Satakunnan kampuksista vastaava hallituksen jäsen huolehtii siitä, että TYY ottaa toiminnassaan huomioon myös Rauman ja Porin opiskelijat.


Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Katie Astin
tyy-pj@utu.fi, puh. 045 3205125