Siivet

TYYn Siivet

Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus

Ylioppilaskunnan siipien eli vapaaehtoisryhmien tarkoituksena on toteuttaa TYYn arvoja toiminnassaan ja olla yhdyssiteenä jäsenistön, edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden välillä. Siivet ovat matalan kynnyksen toimijaryhmiä, joiden kautta on helppoa osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Niissä on vapaus toteuttaa itseään, luoda uutta, valvoa ja ajaa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa, nostaa aiheita julkiseen keskusteluun sekä kasvaa kriittiseksi kansalaiseksi. TYYn siipiä eli vapaaehtoisryhmiä on viisi:

Siipien toimintaa voit seurata Instagramissa @tyynsiivet ja toimintaan pääset mukaan helpoiten siipien WhatsApp-ryhmien kautta. Löydät WhatsApp-ryhmät kunkin siiven omalta sivulta. 

I Siipien haku, valinta ja järjestäytyminen

Hallitus avaa haun siipien ydintiimeihin kerran lukuvuodessa aina lukuvuoden alussa. Ydintiimin jäsenet rekrytoidaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta avoimella haulla, jossa hakijat ilmoittavat oman kiinnostuksensa tiettyihin siipiin.  Hallitus valitsee kunkin siiven ydintiimiin jäsenet, joita on jokaisessa siivessä kerrallaan viisi. Siiven ydintiimiin tullaan valituksi aina lukuvuodeksi kerrallaan. Henkilö voi tulla valituksi vain yhteen siipeen kerrallaan. Siipi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Siivet valitsevat varapuheenjohtajan ja jakavat muut mahdolliset vastuualueet kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tarvittaessa siivet järjestäytyvät uudelleen.

Mikäli siiven ydintiimiin jo aiemmin valittu jäsen haluaa hakea siiven ydintiimiin seuraavalle lukuvuodelle, tulee hakemus lähettää virallisen hakulomakkeen kautta.

II Siipien toiminta

Siivet suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa yhdessä hallituksen vastuujäsenen tai -jäsenten ja tarvittaessa myös työntekijöiden kanssa. Toiminnan tulee olla TYYn sääntöjen ja arvojen mukaista. 

Siipien ydintiimiläisille järjestetään toiminnan käynnistämiseksi koulutus, jossa kerrotaan yleisesti siipien toiminnasta ja tulevasta lukuvuodesta. Tarvittaessa siipien muille toimijoille tarjotaan koulutusta.

Siivet laativat toiminnasta yhdessä hallituksen vastuujäsenen tai -jäsenten kanssa syksyisin toimintasuunnitelman seuraavalle kalenterivuodelle. 

Siivet käyttävät niille osoitettuja varoja suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Pääsihteeri hyväksyy siipien yksittäiset laskut ja maksumääräykset.

Siivet kokoontuvat sopivaksi katsomansa määrän vuodessa, kuitenkin mielellään vähintään kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Kokouksista tiedotetaan ainakin siipien sisäisillä viestintäkanavilla ja TYYn nettisivujen tapahtumakalenterissa. Kokouksia koolle kutsuttaessa huomioidaan saavutettavuus sekä kansainvälisten opiskelijoiden että Satakunnan kampuksilta tulevien opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet.

Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi siiven ydintiimin jäsentä. Kaikkien siipien kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.

Siivet laativat kokouksistaan lyhyet muistiinpanot, jotka tallennetaan sovittuun paikkaan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Hallitus kutsuu siipien puheenjohtajat vähintään kaksi kertaa kaudessa kertomaan siiven toiminnasta. 

Kalenterivuoden lopussa siivet laativat lyhyen toimintakertomuksen, josta käy ilmi järjestetyt tapahtumat ja siiven toimintakulttuuri. Toimintakertomus annetaan seuraavan vuoden siipitoimijoille tutustuttavaksi. 

Siivet ovat tärkeä osa TYYn toimintaa, ja siipien jäsenet voivat vapaasti viettää aikaansa TYYn toimistolla esimerkiksi käymällä kahvilla. Toimistolla työskenteleviltä hallituksen jäseniltä ja työntekijöiltä saa aina tulla kysymään neuvoja. 

Siivillä on käytössään TYYn tiloissa kaappi tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi siivet saavat käyttää toimiston tavaroita ja laitteita kuten tietokonetta, fläppitaulua, jääkaappia tai tulostinta. Siivet voivat varata kokouksiinsa TYYn toimiston kokoushuoneita Outlookin kalenterivarauksen avulla. Siivet voivat varata ennakkoon tapahtumiinsa vaihtokassan. 
Sujuvan yhteydenpidon varmistamiseksi siipien ja toimiston välillä hyödynnetään Outlook-kalenteria ja Slackiä. 

Siivessä voi toimia mukana, vaikka ei olisi tullut valituksi siiven ydintiimin jäseneksi. 

III Ydintiimin tehtävät

  • Siiven ydintiimi on vastuussa hallituksen jäsenen ja siiven yhdessä laatiman toimintasuunnitelman tekemisestä
  • kutsuu siiven kokoukset koolle mielellään 7 vuorokautta ja viimeistään 2 vuorokautta ennen kokousta
  • on vastuussa siitä, että siipien tapaamisista tehdään lyhyet kirjalliset muistiinpanot, jotka tallennetaan sovittuun paikkaan 
  • huolehtii siiven ja TYYn hallituksen välisestä tiedonkulusta ja yhteydenpidosta ja huolehtii toimikauden lopussa toimintakertomuksen tekemisestä.  

IV Siiven ydintiimin toiminnasta vapautuminen ja vapauttaminen

Hallitus voi jäsenen pyynnöstä vapauttaa ydintiimin jäsenyydestä henkilön. Ilmoitus erosta tulee lähettää sähköpostitse TYYn vapaaehtoisvastaavalle, jonka jälkeen ero astuu voimaan. Hallitus voi siiven ydintiimin esityksestä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä sellaisen henkilön, joka toistuvasti laiminlyö tehtäviään. Siiven ydintiimin jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilmoittamatta poissa kolmesta peräkkäisestä siiven kokouksesta. Ennen kuin hallitus tekee päätöksen jäsenen erottamisesta, hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.