Yhdenvertainen TYY

Tyyn tavoitteena on luoda yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yliopistoyhteisö. TYYn yhdenvertaisuustyötä ohjaavat yhdenvertaisuusohjelma, joka sisältää TYYn turvallisen tilan periaatteet. Lisäksi TYYllä on järjestöille suunnattu yhdenvertaisuusopas.

Yhdenvertaisuusohjelmaa toteuttamalla TYY pyrkii siihen, että opiskelijat voivat toteuttaa itseään vailla pelkoa syrjinnässä järjestötoiminnassa ja yliopistoyhteisössä kuin arkielämässä opintojen ja opiskeluajan ulkopuolella.

TYYssä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita

Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

Turvallisen tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä TYYssä ja sen järjestöissä toimimisen turvallisuutta. Kaikkia järjestöjä kannustetaan luomaan turvallisen tilan periaatteet TYYn vastaavien pohjalta. Turvallisen tilan periaatteet ohjaavat jäseniä, tapahtumaosallistujia tai muuta rajattua ihmisryhmää, jolle turvallisen tilan periaatteet on luotu ja tuotu käyttöön.

Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.  Teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä heidän puolestaan.

Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioitusta myös itsellesi.

Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

Käytä kieltä joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi jos toinen sitä pyytää. Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudu avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa.

Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. Esimerkiksi Mielen päällä -tukiopiskelijaan voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi sekä miettiä ratkaisuvaihtoehtoja pulmallisiin tilanteisiin. Tukiopiskelijaa voit myös aina pyytää mukaasi tapahtumiin. Tukiopiskelijat ovat saaneet koulutusta ja kattavat tukimateriaalit, joten he osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattituen piiriin.

Poliittisessa linjapaperissamme linjataan yhdenvertaisuudesta

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet opiskeluun, tukipalveluihin ja opiskeluelämään. Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset otetaan laajasti ja järjestelmällisesti huomioon yliopisto yhteisössä. TYY on sitoutunut edistämään yliopistoyhteisön ja yhteiskunnan yhdenvertaisuutta feminististen ja antirasististen periaatteiden pohjalta. Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä linjataan tarkemmin TYYn yhdenvertaisuusohjelmassa.

Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, iän, vamman, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, opiskelualan, perhesuhteiden, poliittisen toiminnan, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yliopistoyhteisössä rasismia tai syrjintää sen missään muodoissa ei suvaita. TYY puuttuu yliopistoyhteisössä ilmenevään rakenteelliseen rasismiin ja  syrjintään sekä toimii ennaltaehkäisevästi yhdenvertaisuuden  toteutumiseksi. Yliopiston ja ylioppilaskunnan tulee olla turvallinen paikka kaikille. TYY noudattaa toiminnassaan turvallisen tilan periaatteita. TYYllä on oltava kyky tunnistaa moniperustaisen syrjinnän muodot sekä velvoite, valtuudet ja keinot puuttua syrjinnän eri muotoihin, kuten vihapuheeseen, häirintään ja epäoikeudenmukaiseen kohteluun yliopistoyhteisössä. Hyvinvointiyhteiskunnan tukipilarina toimii sukupuolien yhdenvertaisuus. Sukupuolien moninaisuuden tulee olla aidosti tunnustettu. Tarpeettomasta sukupuolittamisesta on luovuttava. Tasapuolisuussääntöä ei tule itseisarvoisesti soveltaa tilanteissa, joissa sitä ei ole lainsäädännön nojalla velvoitettu.

Saavutettavuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti yliopistoyhteisössä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin esteettömyyden kannalta.

TYY ajaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten vaikutus sukupolvien väliseen tasa-arvoon.