TYY lausui Turun normaalikoulun siirrosta Educariumiin

Ylioppilaskunnan lausunto: Turun normaalikoulun siirto Educariumiin

Ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta lausua Turun normaalikoulun siirrosta Educariumiin. Yliopiston tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa säästöjen hakeminen on ymmärrettävää, ja ylioppilaskunta näkee, että säästäminen tilakustannuksista on vähemmän haitallinen ratkaisu verrattuna säästämiseen esimerkiksi henkilöstökustannuksista. Normaalikoulun siirtymiselle Educariumin tiloihin liittyy kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii huolellista suunnittelua. On myös keskeistä, että koko yliopistoyhteisö on vahvasti mukana suunnittelemassa yliopiston tilojen käyttöä jatkossakin. Yhteisön on oltava mukana niin alakampuksen tilasuunnittelussa, Educariumin muutostöiden väistötilasuunnittelussa, kuin yleisemmin yliopiston tilojen tulevaisuuden käytön suunnittelussa. Tampereen yliopistossa kokeiltua erillistä yhteisölle jaettavaa tilojen kehittämiseen varattua budjettia voisi harkita kokeiltavaksi myös Turussa.

Ylioppilaskunta haluaa kiinnittää huomion yliopiston rooliin ja vastuuseen yhteiskunnallisena toimijana: kaupungin kouluverkon muutoksilla on vaikutus eri kaupunginosien kehitykseen. Lisäksi opettajaopiskelijoilla tulee edelleen olla hyvät mahdollisuudet saada kokemusta opettamisesta kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisissa yhteisöissä. Haluamme myös huomauttaa, että vaikka kokonaisuuden valmisteluun on panostettu kahden työryhmän työskentelyn voimin, on kevään mittainen aikataulu kuitenkin ollut todella tiukka asian käsittelylle.

Tässä lausunnossa kiinnitämme tarkemmin huomiota seuraaviin kokonaisuuksiin: Opetuksen suunnittelu ja tilat sekä Opiskelijajärjestöt ja palvelut kampuksella.

 

Opetuksen suunnittelu ja tilat

Opetuksen järjestämisessä täytyy ottaa huomioon eri tilojen käytön tiivistämisen vaikutus päivittäiseen sujuvaan opiskeluun ja toimimiseen kampuksilla. Suunnittelussa on huomioitava esteettömyys ja saavutettavuus: esimerkiksi siirtymien eri kampusten välillä täytyy olla fyysisesti ja aikataulullisesti sujuvia myös liikuntarajoitteisille. Tiloja remontoitaessa keskeisenä lähtökohtana täytyy olla saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen. Lisäksi riski opetuksen iltapainotteisuuden lisääntymisestä ja opiskelupäivän pidentymisestä on otettava vakavasti. Opiskelijoilla ei ole esimerkiksi työssäkäynnin takia yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella illalla.

Kampuksilla tulee olla monipuolisesti niin yksin opiskelua kuin ryhmäopiskelua ja opetusmuotojen moninaisuutta tukevia tiloja, joissa huomioidaan yksilöllisten oppijoiden tarpeet. Näiden tilojen varmistaminen etenkin Educariumin kirjaston tilojen poistuessa on kriittistä. Tilojen saatavuus on otettava huomioon myös kirjaston omassa tilasuunnittelussa. Kampuksilla tulee olla ympärivuorokautisesti toimivia fyysisiä tiloja ja tiloja, jotka mahdollistava ergonomisen etäopiskelun. Sähköiselle tenttimiselle on varattava tila myös alakampuksella. Opetustiloja voisi avata opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaaseen käyttöön, kun tiloissa ei ole opetusta. Normaalikoulun siirtyessä alakampukselle tulee erityisesti huomioida niin opetuksen erikoistilojen kuin yleisesti yliopiston opiskelutilojen riittävyys, kun tilojen käytölle on tarve niin yliopistolaisilla kuin myös koululaisilla.

Kampusten tulee olla käytön tiivistämisenkin jälkeen houkuttelevia paikkoja tehdä työtä. Tiloilla on merkittävä rooli opettajien, opiskelijoiden ja kollegojen päivittäisessä kohtaamisessa ja tavoitettuudessa, sekä tiedonkulussa ja oppimisessa kollegoilta. Työhyvinvoinnin kannalta on oleellista, että tilojen käyttöä suunnitellaan siten, etteivät esimerkiksi meluhaitat lisäänny ja työhyvinvointi siten vaarannu. Opettajaopiskelijoilla on myös oltava kampuksella mahdollisuus olla vapaa opettajan roolista, jottei vaatimusta jatkuvasta kaksoisroolin ylläpitämisestä pääse muodostumaan.

 

Opiskelijajärjestöt ja palvelut kampuksella

Järjestötiloja tulee olla muutosten jälkeen niitä nykyisinkin käyttävillä järjestöillä. Opiskelijajärjestöt ovat korvaamaton osa opiskelijoiden arkea. Järjestötoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa uuden oppimisen. Opiskelijajärjestöjä ei tule siirtää mihin tahansa tilaan, vaan tilojen tulee soveltua järjestötoimintaan. Järjestöjä tulee kuulla aktiivisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niitä koskevissa tilamuutoksissa. Opiskelijatapahtumien ja koulujen arjen yhteensovittamisessa on omat haasteensa, joiden ratkaisemiseen tarvitaan myös yhteistä suunnittelua.

Ylioppilaskunta yhtyy opiskelijoiden huoleen CampusSportin tilojen riittävyydestä. On ehdottoman tärkeää, että opiskelijoilla on jatkossakin mahdollisuus harrastaa liikuntaa kampuksilla. Korkeakouluopiskelijoiden terveys ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT 2021) mukaan jo nyt yli puolet yliopisto-opiskelijoista liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaan liian vähän. Liikuntatiloja ja niiden käyttöaikoja tulisi vähentää mahdollisimman vähän ja niiden tulee jatkossakin soveltua erilaisiin liikunnan muotoihin.

Jokaisella opiskelijalla tulee riittävästi aikaa päivässä ruokailulle. Educariumin ruokaloiden tiloja ei saa rajata pelkästään normaalikoulun käyttöön, vaan suunnittelussa täytyy harkita ainakin ruokailun porrastamista kahdelle eri käyttäjäkunnalle esimerkiksi siten, että ruokailu olisi varattu koululaisille kello 12 asti, jonka jälkeen tila olisi avoinna muulle yliopistoyhteisölle.

Educariumin ympäristön turvallisuuden kannalta keskeistä on koulun piha-alueiden tarkka rajaaminen, kulkuoikeuksien hallinta etenkin Educariumissa ja Publicumissa, ja lisääntyvän autoliikenteen ohjaaminen turvallisella tavalla. Koko alueen kehittämisessä voisi samalla panostaa myös esimerkiksi viherrakentamisen ja pyöräparkkien lisäämiseen.

 

Turussa 31.5.2024

 

Katie Astin

hallituksen puheenjohtaja

Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Petra Peltonen

pääsihteeri

Turun yliopiston ylioppilaskunta