Yhdistyslain muutokset toivat lisää joustavuutta järjestötoimintaan

Yhdistyslakiin tehtiin viime vuoden heinäkuussa useita muutoksia. Muutokset ovat seurausta mm. pandemia-ajan rajoituksista ja siitä, mitä niistä opittiin. Osa muutoksista on ollut jo aiemmin voimassa tilapäislakien nojalla, mutta nyt muutokset on vakinaistettu yhdistyslakiin. Tässä merkittävimmät muutokset lyhyesti:

1) Hallitus tai yhdistyksen kokous voivat päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään etäyhteyksin ilman fyysistä paikkaa, jos säännöissä on tällainen menettely erikseen mahdollistettu. Ennen tämän vuoden uudistuksia yhdistyksen kokouksilla on ollut pakko olla fyysinen paikka, johon osallistujat ovat voineet saapua paikalle seuraamaan kokouksen kulkua.

2) Hallitus voidaan valita ilman kokousta erillisessä äänestystilaisuudessa esim. etäyhteyksien avulla. Käytännössä siis hallituksen valinta voidaan erottaa yhdistyksen vakituisesta kokouksesta erilliseksi tilaisuudeksi, jossa jäsenet käyttävät päätösvaltaansa vaikkapa sähköpostin tai jonkun muun luotettavan sähköisen järjestelmän avulla. Uudistus ei poista vaatimuksia vaalien luotettavuudesta ja osallistujien tunnistamisesta.

3) Hallitus voi tehdä päätöksiä ilman kokousta, ellei sitä ole kielletty säännöissä. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, se on kirjattava, varmennettava ja säilytettävä luotettavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osallistujat on voitava varmentaa ja tehdyt päätökset on oltava jälkikäteenkin tallennettuna johonkin luotettavaan paikkaan, esim. yliopiston verkkolevylle. Päätösten yhteyteen on myös kirjattava milloin ne on tehty ja kuka ne on tehnyt.

4) Pienten yhdistysten kirjanpitovelvollisuus keveni. Jos yhdistyksen saamien avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella eikä yhdistys harjoita liiketoimintaa, voidaan perinteinen kirjanpito korvata tilinpidolla, josta selviää yhdistyksen tulot, menot, varat ja velat (tapahtumat). Tarkempia määräyksiä voi lukea yhdistyslain 37 a §:stä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L6P37a).

Monissa yhdistyksissä omia sääntöjä ei olla vielä ehditty muuttaa siten, että kaikista muutoksista päästäisiin vielä nauttimaan. Joka tapauksessa nämä kannattaa pitää mielessä siihen asti, kunnes sääntöjen uudistaminen tulee jälleen ajankohtaiseksi.

Lisätietoja uudistusten soveltamisesta voi kysellä esimerkiksi minulta, TYYn järjestöasiantuntijalta! (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi)

 

Lauri Lahoniitty
Järjestö- ja hallintoasiantuntija