Ehdota vuoden opettajaa ja ohjaajaa!

Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia vuoden 2024 

 1. opettajaksi ja 
 2. ohjaajaksi

Alla on tarkemmin kuvattu valintakriteerit kullekin palkinnolle. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on laajan joukon tekemä tai opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä.

Valinnan suorittavat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä. 

Ehdotusten esittäminen tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake sunnuntaina 5.5.2024 klo 23.59 mennessä:

► Ehdota vuoden opettajaa ja ohjaajaa 2024

Vuoden opettaja ja vuoden ohjaaja julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla. Vuoden opettaja- ja ohjaajapalkinnot ovat henkilökohtaisia.

Lisätietoja: 

TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Tero Ahlgren, puh. +358 44 796 1064, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi

TY:n ohjauksen kehittämisasiantuntija Susanna Ahteensuu, puh. +358 50 340 9380, susanna.ahteensuu@utu.fi 

TY:n koulutuksen tuen osastopäällikkö Minna Vuorio-Lehti, puh. +358 50 567 7355, mivule@utu.fi 

 

VUODEN OPETTAJA 

Vuoden opettajan valinnalla halutaan nostaa esiin hyvää opettajuutta. Vuoden opettajaa valittaessa huomioidaan innovatiivinen, vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Vuoden opettajaa valittaessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota opetukseen, joka on innostanut ja luonut yhteisöllisyyttä.   

 Vuoden opettajaa valittaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: 

 Arkipäivän opettajuus: 

 • innostavan oppimiskokemuksen mahdollistaminen 
 • erinomaisten oppimistulosten tukeminen 
 • henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen 

 Innovatiivisuus, luovuus: 

 • halu kokeilla uusia opetusmenetelmiä, ideoita, teknologiaa 
 • opiskelumotivaation edistäminen luovilla ja näkemyksellisillä ratkaisuilla 
 • muiden opettajien innostaminen mukaan kokeilemaan 
 • osaamisen tunnistaminen opetuksen yhteydessä 
 • opetuksen ja työelämän yhdistäminen 
 • kansallinen ja kansainvälinen opetusyhteistyö 

 Opetuksen kehittäminen: 

 • opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen 
 • opetusmenetelmien ja -välineiden monipuolisuus, tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja tarkoituksenmukaisuus menetelmien valinnassa 
 • opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen 
 • oman pedagogisen osaamisen kehittäminen ja sen jakaminen työyhteisössä 

 Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen: 

 • ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus 
 • oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa 
 • laadukas väitöskirjatutkijoiden opetus ja ohjaus 
 • uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

 

VUODEN OHJAAJA 

Vuoden ohjaajan valinnalla halutaan lisätä ohjaustyön näkyvyyttä ja arvostusta. Vuoden ohjaajan valinnassa huomioidaan erityisesti opiskelijan tai väitöskirjatutkijan hyvinvointia tukeva, kannatteleva ohjaustyö, joka on tukenut ja edistänyt opiskelumotivaatiota ja opintojen etenemistä tai jatkamista tauon jälkeen.  

Annettu ohjaus on voinut esimerkiksi tukea opintojen suunnittelua, opiskeluun ja työelämään liittyviä opiskelijalle merkityksellisiä valintoja tai opiskelijoiden integroitumista akateemiseen yhteisöön. Ohjaus voi pitää sisällään erilaisia ohjauksen toimintatapoja kuten yksilöohjausta, ryhmänohjausta, ohjauksellisia opintojaksoja tai opintojaksojen yhteydessä tapahtuvaa ohjausta tai erillisenä palveluna tapahtuvaa ohjausta. Ohjaukseen sisältyy tiedonjakoa, neuvontaa ja ohjausta. Ohjauksessa tärkeää on myös ohjattavan auttaminen sopivan palvelun pariin (eteenpäin ohjaus) ja yhteistyössä tehtävä ohjaus.  

 Vuoden ohjaajaksi voidaan valita yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan, muun henkilökunnan tai harjoittelukoulujen henkilökunnan parista 

 • opinto- tai uraohjausta,  
 • HOPS-ohjausta, opettajatuutorointia, omaopettajuutta, mentorointia (lääk) 
 • opinnäytetyön ohjausta, 
 • tieteellisen prosessin ohjausta tai  
 • ammatillisen kehittymisen tai asiantuntijaidentiteetin kehittymisen ohjausta antava henkilö. 

 Vuoden ohjaajaa valittaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraavana kuvattuihin osa-alueisiin, joiden kuvailemiseen kannattaa kiinnittää huomiota myös ehdotuksessa: 

 Kunnioittava ja arvostava kohtaaminen: 

 • Ohjaaja antaa vuorovaikutuksessa tilaa ohjattavan/ ohjattavien ajatuksille, toiveille ja tavoitteille ja keskittyy ohjaustilanteeseen avoimin mielin. 
 • Ohjaaja vie keskustelua eteenpäin kysymyksillä, jotka auttavat ohjattavaa/ ohjattavia ottamaan näkökulmia tilanteeseensa ja toimintaansa. 

 Tuki valintoihin ja toiminnan suunnitteluun: 

 • Ohjauksessa on erilaisin vuorovaikutuksen tavoin tai tehtävin tuettu ohjattavan/ ohjattavien seuraavien askelien suunnittelua. 
 • Ohjaus on auttanut ohjattavaa/ ohjattavia tekemään opiskeluun ja tulevaisuuteen liittyviä, itselle mielekkäitä valintoja. 
 • Ohjaus on edistänyt ohjattavan/ ohjattavien hyvinvointia esimerkiksi tukemalla ajanhallinnan taitoja ja arjen valintoja koko elämänkokonaisuus huomioiden.  

 Itsetuntemuksen ja mahdollisuuksien tunnistamisen vahvistaminen: 

 • Ohjaus on auttanut ohjattavaa/ ohjattavia tunnistamaan mahdollisuuksia esimerkiksi asiantuntijatiedon avulla, tiedon etsimistä tukemalla tai sopivia tietolähteitä tarjoamalla. 
 • Ohjaus on syventänyt ohjattavan/ ohjattavien itsetuntemusta. 
 • Ohjaus on auttanut ohjattavaa/ ohjattavia tunnistamaan roolinsa yhteisössä ja toimijuutensa osana yhteisöä.