Kannanotto: Opiskelijan äänen on oltava Turun yliopiston tilaohjelman ytimessä

Turun yliopiston ylioppilaskunta on seurannut aktiivisesti Turun yliopiston tilaohjelmaprosessin etenemistä. Ylioppilaskunta ymmärtää säästöjen tarpeellisuuden, mutta korostaa opiskelijayhteisön aidon osallistamisen tärkeyttä.

Turun yliopistossa keväällä 2023 valmistunut talouden tasapainottamisohjelma sisältää myös tilansäästöohjelman. Alkuperäisen suunnitelman mukaan säästötavoite oli 10 % tiloista vuoden 2027 loppuun mennessä, mikä vastaa noin neljää miljoonaa euroa. Yliopiston hallitus nosti tämän tavoitteen 15 %:iin 26.01.2024 kokouksessaan. Tämä vastaa noin 30 000 m^2 pinta-alaa ja tavoittelee viiden miljoonan euron säästöjä.

Ylioppilaskunta ymmärtää, että vaikeatkin päätökset tulevat olemaan väistämättömiä. TYY kuitenkin korostaa, että epäsuotuisista vaihtoehdoista tulee aina valita paras mahdollinen ja opiskelijan edun on oltava päätöksenteon ytimessä. Kun muutoksen tuomia mahdollisuuksia ilmenee, tulee yliopiston hyödyntää niitä sekä osallistaa opiskelijoita kehitystyöhön ja ideointiin. Opiskelijayhteisön huolia, näkemyksiä ja toiveita tulee kuulla aktiivisesti. Ylioppilaskunta onkin tyytyväinen kehitykseen, jossa yliopisto pyrkii osallistamaan yliopistoyhteisöä aikaisempaa paremmin jo päätöksenteon alkuvaiheessa. Koska olemme päätöksentekoprosessin alussa, vastaamattomia kysymyksiä on vielä paljon. Yliopistolla on täten vastuu huolehtia siitä, että tiedotus päätöksentekoprosessin etenemisestä on selkeää ja ymmärrettävää.

Tilasäästöistä ei saa tulla itseisarvo, vaan säästöjä on tehtävä talouden tasapainottamisohjelmassa suunniteltujen säästötavoitteiden mukaisesti. Yliopiston hallituksen määrittämä 30 000 m^2 tilansäästötavoite ei vastaa nykyisten laskelmien perusteella tavoiteltua viittä miljoonaa euroa. Keskustelussa juututaankin helposti prosenttilukuun 15 ja pinta-aloihin, vaikka ne ovat vain väline viiden miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi. Ylioppilaskunta korostaa, että kustakin vähenevästä tilasta tulisi olla tarkat ja selkeät laskelmat todellisista säästöistä, mukaan lukien sekä vuokrakulut, ylläpitokustannukset että mahdolliset säästöt peruskorjauskuluissa.

Järjestötiloja tulee olla mahdollisten muutostenkin jälkeen tarjolla niitä nykyisinkin käyttäville järjestöille. Opiskelijajärjestöt ovat korvaamaton osa opiskelijoiden arkea. Järjestötoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa uuden oppimisen. Opiskelijajärjestöjä ei tule siirtää mihin tahansa tilaan, vaan tilojen tulee soveltua järjestötoimintaan. Järjestöjä tulee kuulla aktiivisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa heitä koskevissa tilamuutoksissa.

Ylioppilaskunta yhtyy opiskelijoiden huoleen CampusSportin tilojen riittävyydestä. On ehdottoman tärkeää, että opiskelijoilla on jatkossakin mahdollisuus harrastaa liikuntaa kampuksella. Jo nyt yli puolet yliopisto-opiskelijoista liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaan liian vähän (KOTT-tutkimus 2021). Liikuntatiloja ja niiden käyttöaikoja tulisi vähentää mahdollisimman vähän ja niiden tulee jatkossakin soveltua erilaisiin liikunnan muotoihin.

Turun yliopiston ylioppilaskunta toivoo, että opiskelijan ääni kuuluu aidosti tilaohjelmaprosessin aikana. Opiskelijayhteisön tulee olla jatkossakin yksi päätöksenteon osapuoli, ei prosessia ulkopuolelta seuraava ihmisryhmä.