Opiskelijat mukana yliopiston strategiatyössä

Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sektori tuotti yhteistyössä yliopiston kanssa yliopiston strategian päivittämisen tueksi kyselyn yliopiston piirissä toimiville ainejärjestöille. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijajärjestöiden näkemyksiä opiskelusta, yliopiston toiminnasta sekä kestävästä kehityksestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 55 järjestöä, eli huomattava enemmistö ainejärjestöistä.

”Mistä pidätte eniten Turun yliopistossa ja omassa oppiaineessanne?”

Positiivisina asioina yliopistosta nousi esiin erityisesti yhteisöllisyys, joka näkyy tiedekuntarajat ylittävässä yhteistyössä ja kampuksen kompaktiudessa sekä sijainnissa. Monipuoliset ja viihtyisät tilat luovat hyvät mahdollisuudet kohtaamisille niin opiskelijoiden kesken kuin asiantuntevan henkilökunnan kanssa, jonka myönteinen suhtautuminen opiskelijakulttuuriin keräsi myös positiivista palautetta. Opiskelijat pitävät tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon yliopisto-, tiedekunta- ja oppiainetasolla ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä tulee pitää huolta. Opiskelussa arvostetaan joustavuutta ja akateemista vapautta, toisaalta myös motivoitunutta ja helposti kohdattavaa sekä saavutettavaa opetushenkilökuntaa ja ennen kaikkea laadukasta opetusta. Yliopiston tarjoama opiskelun ja opiskelukyvyn tuki on merkittävän tärkeää. Kansainvälistymismahdollisuudet ja yhteistyö lähialueen korkeakoulujen kanssa nousivat positiivisina esiin; ne parantavat jo valmiiksi laajan opintotarjonnan monipuolisuutta ja laaja-alaisuutta.

”Mitkä asiat tukevat opiskelijoidenne hyvinvointia Turun yliopistossa?”

Yliopisto tukee opiskelijoiden hyvinvointia tehokkaimmin tukemalla opiskelijayhteisöä. Aktiiviselle ainejärjestötoiminnalle ja toimivalle yhteisölle tarvittavat tilat sekä moniulotteiset hyvinvointipalvelut, kuten Campussport, opiskelijaravintolat ja Mielen päällä -hanke myötävaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Lisäksi opintojen alkuvaiheessa tukeminen sekä palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys koetaan keskeisen tärkeäksi.

”Miten saavutettavia yliopiston järjestämät hyvinvointia tukevat palvelut ovat?”

Yliopiston hyvinvointia tukevien palveluiden saavutettavuudessa on kehitettävää etenkin viestinnässä ja opiskelijoiden tavoittamisessa. Moni opiskelija kokee, ettei saa palveluista tietoa ja intranetin käyttö koetaan haastavaksi. Kampusten ja tiedekuntien välillä on eroja esimerkiksi opintoneuvonnan saavutettavuudessa. Joissakin tiedekunnissa järjestettävät pop up -tyyliset opintoneuvontatilaisuudet ovat olleet toimivia. Muista palveluista poiketen Mielen päällä -hanke on onnistunut tavoittamaan opiskelijat. Tuutoritoimintaa pidetään myös toimivana, tärkeänä ja helposti lähestyttävänä.

Opiskelijoita pyydettiin priorisoimaan keskeistä opiskeluun, opetukseen ja yliopistoon liittyvä elementtejä asteikolla 1 (tärkein) – 6 (vähiten tärkeä).

Vastauksissa kanssaopiskelijoiden näkeminen koettiin suuressa osassa järjestöjä tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi elementiksi. Lisäksi priorisoinnissa näkyi myös vastauksissa esille noussut opettajien kohtaaminen ja heiltä saatu henkilökohtainen ohjaus. Myös opiskelumahdollisuus yliopiston tiloissa nousi korkealle.

Millaisia yhteyksiä työelämään tulisi opintojen aikana olla?

Työelämämahdollisuuksissa opiskelijat korostavat uramahdollisuuksien monipuolista esittelyä, esimerkiksi yritysvierailujen ja vierailijaluentojen muodossa. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut kurssit sitovat opinnoissa käsiteltäviä aiheita työelämään ja voivat avata mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Opinnäytetyön yhdistäminen työelämään ja mahdollisuus sisällyttää tutkintoon harjoitteluita porrastavat siirtymää opinnoista urapolulle. Yliopiston järjestämät työelämäpalvelut ja -tilaisuudet, kuten rekrytapahtumat sekä cv-klinikat koetaan hyödyllisiksi. Opintojen joustavuus on työelämään siirtymisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.

Miten kestävän kehityksen tulisi näkyä tutkinto-ohjelmanne opetuksessa?

Kestävän kehityksen merkitys tutkinto-ohjelmissa tunnistetaan ja sen tulisi jatkossakin näkyä opinnoissa. Opetuksen tulisi olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja kestävä kehitys tulisi nähdä kokonaisuutena, joka käsittää ympäristöasioiden lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden.

Miten kestävä kehitys tulisi näkyä Turun yliopiston toiminnassa ja kampuksella?

Yliopiston toiminnassa ja kampuksella tulisi huomioida kestävä kehitys kaikessa päätöksenteossa läpileikkaavana teemana. Sen tulisi näkyä konkreettisesti esimerkiksi siten, että kampuksella on kierrätysastioita, pysäköintitilaa pyörille, unisex-vessoja sekä esteettömiä tiloja. Yliopiston toiminnan hiilijalanjälkeä tulisi seurata ja järjestöjen toiminnan kehittämistä kestävämmäksi tulisi tukea.

Minkä muutoksen järjestönne haluaisi nähdä yliopistossa seuraavan viiden vuoden aikana?

Seuraavan viiden vuoden aikana opiskelijat toivovat, että yliopisto tarjoaa laadukasta opetusta, joka huomioi niin alojen, tiedekuntien kuin kampustenkin moninaisuuden. Yliopisto tukee opiskelijoiden opiskelukykyä monipuolisesti ja panostaa palveluiden kehittämiseen sekä kansainvälistymisen aktiiviseen huomiointiin. Yliopistolla on ympärivuorokautisesti tilaa opiskeluun, vapaa-aikaan ja tutkimukseen heille, joille se kuuluu, eli yliopisto-opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilat edistävät niin yhteisöllisyyttä kuin yksittäisen opiskelijan kohtaamista yksilönä. Yliopiston päätöksenteon toivotaan olevan pitkäjänteistä, vakaata ja opiskelijakeskeistä.