Vauhdikas syksy koulutuspolitiikan saralla edessä!

Lukuvuosi on jälleen lähtenyt käyntiin! Edessä onkin mitä vauhdikkain ja tapahtumarikkain syksy, ja TYYn eri sektoreilla tehtävää ja työtä riittääkin. Erityisesti koulutuspolitiikan saralla tuleva syksy tuo mukanaan lukuisia, mielenkiintoisia asioita: edessä on niin hallopedien haut, uuden rehtorin valinta, hiljattain käynnistynyt opetussuunnitelmatyö, koposektorin järjestämä Opiskelukyky-päivä sekä tietysti edustajistovaalit. 

Hallopedeja eli hallinnon opiskelijaedustajia ryhdytään hakemaan 18.9. ja haku jatkuu 17.10. asti. Päätökset hallopedien valinnasta tehdään marraskuussa. Kuka tahansa läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi hakea paikkoja, eli myös jatko-opiskelijat ovat hakukelpoisia. Hallopediksi hakeminen on erittäin suositeltavaa, sillä se opettaa esimerkiksi vaikuttamis- ja yhteistyötaitoja ja mahdollistaa verkostoitumisen yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat ovat yliopiston hallinnossa erittäin hyvin edustettuna, kuten tasakolmikantaan perustuvassa hallinnossa kuuluukin. Tasakolmikannalla tarkoitetaan, että jokaisessa päättävässä toimielimessä on edustettuna kaikki kolme yhteisöryhmää: ensimmäisellä ryhmällä tarkoitetaan professoreita, toisella keskiryhmää eli opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä tuki- ja palveluhenkilöstöä sekä kolmantena opiskelijoita.

Haussa tulee olemaan ainakin tiedekuntien johtokunnat, yliopistokollegio ja yliopiston hallitus. Tiedekuntien johtokunnissa päätetään tiedekuntia koskevista asioista, kuten toiminta- ja taloussuunnitelmista, opetussuunnitelmista, talousarvioista ja väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten hyväksymisestä. Yliopistokollegio on 30-henkinen toimielin, joka päättää mm. hallituksen jäsenistä, yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä kokoontuu tarpeen mukaan keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista. Puolestaan yliopiston hallitus on ylin päättävä elin, jossa on nykyisellä kaudella toiminut kaksi opiskelijaedustajaa. Hallitus päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, tiedekunta- ja yksikkörakenteesta, rehtorinvalinnasta ja muista yliopiston toiminnan kannalta olennaisista asioista. 

Turun yliopistossa valmistaudutaan rehtorihaun käynnistämiseen, sillä nykyisen rehtori Jukka Kolan viisivuotinen rehtorikausi päättyy heinäkuun lopussa 2024. Yliopiston hallitus on järjestänyt yhteisökuulemisia tiedekuntien johtokunnissa, erillislaitosten johdossa sekä TYYssä. Yhteisökuulemisilla yliopiston hallitus pyrkii mahdollisimman avoimeen, osallistavaan ja yhteisöä kuuntelevaan hakuprosessiin parhaimman lopputuloksen takaamiseksi. TYY osallistui rehtorihaun kuulemistilaisuuteen torstaina 24.8. TYY näkee, että erityisesti avoimuus, näkyvyys ja johtamistaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia valittavalta rehtorilta: rehtorin tulee olla valmis kantamaan vastuu päätöksistään ja olla persoonana mm. rehellinen, läpinäkyvä, yhteisöä kuunteleva, keskusteleva, osallistava ja karismaattinen. Tärkeää on myös kokemus ison organisaation johtamisesta, hyvä ymmärrys yliopistotaloudesta ja arvostus kansainvälisyyttä kohtaan. Vältettäviksi ominaisuuksiksi TYY nimeää ainakin ns. “yksinvaltiuden”, eli pimeästä ylhäältä johtamisen ja opiskelijoiden unohtamisen. Myös liika oman asian ajaminen, vähäinen objektiivisuus ja liika visionäärisyys eivät ole TYYn mielestä toivottavia rehtorin ominaisuuksia. 

Opetussuunnitelmatyö käynnistyi vararehtori Piia Björnin lähetettyä opetussuunnitelmakirjeen 21.6.2023. Tuleva opetussuunnitelma tulee olemaan kolmivuotinen yliopiston hallituksen hyväksyttyä kyseisen muutoksen 5.5.2023 järjestetyssä kokouksessaan. Näin ollen opetussuunnitelma koskee vuosia 2024-2027. Opetussuunnitelmatyöhön tullaan osallistamaan niin opettajia kuin opiskelijoitakin, ja syksyn aikana tullaan järjestämään useita webinaareja opetussuunnitelmatyön eri teemoista. Tiedekunnat työstävät opetussuunnitelmat valmiiksi syksyn 2023 ja talven/kevään 2024 aikana, ja opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttynä tiedekunnissa viimeistään 30.4.2024.

Opetussuunnitelmatyössä on tänä vuonna useita painopisteitä. Ensimmäisenä mainittakoon koulutuksen monitieteisyys. Turun yliopisto on monieteinen, ja opetusta suunnitellessa halutaan pyrkiä yhä enemmän tiedekuntarajat ylittäviin kokonaisuuksiin sekä perustutkinto-opetuksen, tohtorikoulutuksen että jatkuvan oppimisen saralla. Eräitä esimerkkejä monitieteisistä opinnoista ovat Tekoälyakatemia ja Soteakatemia. Opetussuunnitelmatyössä tullaan painottamaan myös ohjauksen kehittämistä: kyseinen teema on muutenkin ajankohtainen, sillä vuosi 2023 on opiskelijoiden ohjauksen kehittämisen teemavuosi. Näin ollen opetussuunnitelmatyössä tullaan panostamaan siihen, että opinnoissa kyetään parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistamaan opiskelijan tukeminen ja hänen opintopolullaan eteneminen.

Kolmantena painopisteenä on nimetty jatkuva oppiminen ja siihen liittyvä ansainta. Jatkuva oppiminen on yksi yliopiston strategian keskeisistä tavoitteista, ja siihen tullaan näin ollen myös panostamaan. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä tiedekunnat tulevat määrittelemään ne opintojaksot- ja kokonaisuudet, jotka on mahdollista suorittaa tutkintoon johtamattomana koulutuksena joko avoimessa yliopistossa, erillisinä opintoina tai täydennyskoulutuksena. Jatkuvan oppimisen koulutuksilla pyritään vastaamaan erityisesti työmarkkinoiden ajankohtaisiin ja ennakoitaviin osaamistarpeisiin. 

Erääksi painopisteeksi on nimetty myös kestävä kehitys, joka onkin yksi yliopiston strategian keskeisimmistä teemoista. Opetussuunnitelmatyössä tullaan painottamaan kestävää kehitystä osana opintojaksoja ja tunnistaa, millaisin tavoin kestävän kehityksen voi tuoda niihin osaksi. Lisäksi viimeisimpänä painopisteeksi on nimetty tekoäly. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä pyritään miettimään, miten tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja uhat voidaan huomioida opetuksessa ja oppimisen arjessa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yliopisto linjasi keväällä tekoälyn käytöstä, ja kyseisessä linjauksessa painotettiin esimerkiksi sitä hyötyä, jota tekoälyn käytön osaamisella on työelämään siirtyessä. Näin ollen tekoälyä ei pyritä kieltämään, päinvastoin hyödyntämään opiskelun tukena. 

Syksyllä päästään myös vaalihumuun edustajistovaalien myötä! Vaalit käydään loka-marraskuun taitteessa, ja jokaisen TYYn jäsenen kannattaa hyödyntää ääntään vaaleissa. Äänestäminen edustajistovaaleissa on helppoa, sillä se tapahtuu sähköisesti eikä vaadi läsnäoloa äänestyskopilla. Lisää tietoa tulevista vaaleista saat TYYn nettisivuilta.

Syyskuussa tullaan kiinnittämään huomiota opiskelijoiden opiskelukykyyn. Tiistaina 26.9. TYY järjestää Opiskelukyky -päivän, jossa tullaan paneutumaan opiskelukyvyn tärkeyteen useasta eri näkökulmasta, aina mielenterveydestä liikuntaan ja muuhunkin hyvinvointiin. Paikalle tulee innostavia ja mielenkiintoisia puhujia, järjestöjä ja TYYn sidosryhmiä. Tapahtumassa pääsee esimerkiksi kuulemaan, miten opiskelukykyyn voi kiinnittää arjessa yhä enemmän huomiota ja millaisin ratkaisuin omaa opiskelukykyä pystyy kehittämään, mitä apua yliopisto ja ylioppilaskunta tarjoavat. Tapahtumaan saapuu myös jotakin villaista opiskeluarkea viihdyttämään… saapukaa siis sankoin joukoin paikalle & pitäkää itsenne ajan tasalla seuraamalla TYYn someja! 

Muistilista koulutuspolitiikasta innostuneelle, tai muuten vaan aktiiviselle opiskelijalle, joka haluaa olla menossa mukana!

  • Halloped-haku 18.9.-17.10. välisenä aikana
  • Edustajistovaalit 30.10. klo 10:00 alkaen, 8.11. klo 16:00 asti. Ehdolleasettuminen 9.10. mennessä
  • Opiskelukykypäivä 26.9. klo 12:00-16:00
  • Syksyn ensimmäinen koponeuvosto tiedekunta- ja ainejärjestöjen kopoille, 19.9. klo 16:00 alkaen Turku-Salissa

 

Hauskaa lukuvuotta ja menestystä opintoihin!

 

Julia Siimento

Hallituksen jäsen (Koulutuspolitiikka, Työelämä, Viestintä)

jksiim@utu.fi