Ei TYYtä ilman yhdenvertaisuutta – ylioppilaskunta yhdenvertaisuuden edistäjänä

”Kaikki jäsenemme ovat yhdenvertaisia keskenään. Yhdenvertainen kohtelu on ylioppilaskunnan kulmakivi ja jäsenten moninaisuus on voimavara. Huomioimme ennakkoluulottomasti eritaustaiset jäsenemme kaikilla kampuksilla sekä muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden tarpeet.”

         TYYn strategia 2018–2022

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toiminnan perustana toimii strategiassa määritetyt TYYn arvot. Arvoista ensimmäiseksi on kirjattu yhdenvertaisuus, jonka perusta on voimassa olevaan strategiaan kirjattu, kuten yllä lukee. TYYn tavoitteena onkin luoda yliopistoyhteisö, joka on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen sen jokaiselle jäsenelle.

Vaikka media ja julkinen keskustelu luovatkin usein kuvaa tyypillisestä opiskelijasta, ei ole olemassa opiskelijan fenotyyppiä. Jokainen yliopisto-opiskelija on erilainen yksilö omine tarpeineen. Yhteisössämme on eri ikäisiä opiskelijoita, eri sukupuolia edustavia opiskelijoita, eri kieliä puhuvia opiskelijoita, eri taustoista ja uskonnoista tulevia opiskelijoita, perheellisiä opiskelijoita ja monissa muissa eri elämäntilanteissa olevia opiskelijoita vain muutamia mahdollisia erottavia tekijöitä mainitakseni. Tärkeintä ei kuitenkaan ole opiskelijoiden eroavaisuuksien määrittely. Tärkeää ja ehdotonta on ymmärtää, että yhteisömme on moninainen. Samalla moninaisuus ja sen tunnistaminen on yksi suurimpia yhteisömme voimavaroja.

Turun yliopiston ylioppilaskunta on toiminut yhdenvertaisuuden edistäjänä jo pitkään. Ylioppilaskunta on ollut myös ajoittain edellä muuta yhteiskuntaa yhdenvertaisuuskysymyksissä esimerkiksi sukupuoleen liittyen. Sota-aikana 1900-luvun puolivälin taitteessa TYYssä nähtiin ensi kertaa nainen Turun ylioppilaslehden päätoimittajana, joka tuolloin ravisteli valloilla olleita sukupuolirooleja. 1900-luvun loppupuolella lasikattoja murtui, kun TYYssä toimi ensimmäisiä naispuheenjohtajia. Sittemmin 2010-luvulla käyttöön otettu sukupuolipariteettiperiaate ohjaa nykyisin TYYn hallituksen muodostumista. Sukupuolipariteettiperiaate on lailla määrätty sukupuolten tasa-arvoa edistävä linjaus, jonka pyrkimyksenä on, että tietyssä toimielimessä on sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia.

Sukupuolipariteetinperiaate ei kuitenkaan ole ongelmaton ja miesten ja naisten välisessä tasa-arvotyössä riittää yhä TYYssäkin tehtävää. Keskustelu onkin yhteiskunnan muutoksessa siirtynyt yhä enemmän sukupuolten binääriseen asetelmaan. Ylioppilaskunnan toimijat tunnistavat sukupuolen moninaisuuden ja nykyisin tasapuolisuussääntö huomioidaan valintoja tehdessä, mutta se ei toimi velvoittavana sääntönä.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ole vain sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jokainen ihminen on samanarvoinen ja ansaitsee tulla kohdelluksi samanarvoisesti muiden kanssa riippumatta yksilöön liittyvistä ominaisuuksista tai muista syistä. Yhdenvertainen yksilöitä kunnioittava ja arvostava yhteisö se myös tunnistaa rakenteellista rasismia ja toimii ennaltaehkäisevästi niin kiusaamista, häirintää, syrjintää kuin väkivaltaa torjuen. TYYn toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita ja puututaan kaikkeen epäoikeudenmukaiseen kohteluun yliopistoyhteisössämme.

Uusimpana linjauksena on TYYn linjapaperiin nostettu myös sitoutuminen yliopistoyhteisön ja yhteiskunnan yhdenvertaisuuden edistäminen feminististen ja antirasististen periaatteiden pohjalta. Tämä linjaus on yhä askel kohti kaikille yhdenvertaisempaa ylioppilaskuntaa. Linjaukset yksinään eivät kuitenkaan tarkoita mitään. Yhdenvertaisuuden edistämiseen feminististen ja antirasististen periaatteiden mukaisesti tarvitaan koko ylioppilaskuntaa ja sen kaikkia jäseniä.

Yhdenvertaisuus ei myöskään koskaan tule valmiiksi, vaan tarvitaan aktiivista toimintaa. Tilojen esteettömyydessä on parannettavaa, opiskelijoiden yhdenvertaisessa kohtelussa on mahdollista edistyä, epäoikeudenmukaiseen toimintaan puuttuminen vaatii huomiota ja viestintää voi aina tehdä saavutettavammaksi. TYY jatkaakin aktiivista työtä yhdenvertaisuuden edistäjänä yhä 2020-luvulla!

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuustyötä ohjaa yhdenvertaisuusohjelma ja TYYssä toimii myös yhdenvertaisuussiipi, joka edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa.

Lue lisää TYYssä tehtävästä yhdenvertaisuustyöstä https://www.tyy.fi/fi/yhdenvertaisuus

Image
Siiri Turunen

viestintä, tuutorointi, vapaaehtoiset, sosiaalipolitiikka
Siiri Turunen