”Anna vilpitön kuva osaamisestasi!” – yliopisto päivitti ohjeet opiskelun vilppitapausten varalle

Kuvassa (vasemmalta oikealle) Erkki Härkönen, Joni Kajander ja Petri Sjöblom.
– Ohjeiden päivityksen yhteydessä myös Exam-tenttitilojen yleisohjeistuksia ollaan päivittämässä selkeämmiksi. Tenttitiloihin tuodaan myös muistutus eettisestä toiminnasta tenttitilanteessa, ohjeita uudistaneen työryhmän jäsenistä (vasemmalta oikealle) Erkki Härkönen, Joni Kajander ja Petri Sjöblom sanovat.

Turun yliopisto on rehtorin päätöksellä antanut uudet menettelyohjeet opiskeluun liittyvien vilppitapausten varalle. Uusia ohjeita ryhdytään soveltamaan 1.8.2023 ja ne on päivitetty yliopiston verkkosivuille.

Eettisyys on Turun yliopiston toiminnan keskeisiä arvoja. Henkilökunnalta ja opiskelijoilta tämä edellyttää rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, objektiivisuutta ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamista. 

– Päivitetyn ohjeistuksen tarkoituksena on sekä ehkäistä vilpillistä menettelyä ennalta että antaa menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyä varten. Ohjeita sovelletaan tutkintokoulutuksessa ja soveltuvin osin muussa koulutuksessa, esimerkiksi avoimen yliopiston opinnoissa ja erillisopinnoissa, opintoasianjohtaja Petri Sjöblom kertoo.

Ohjeiden päivityksen on valmistellut Sjöblomin vetämä työryhmä, johon on osallistunut koulutuksen toimialan eri yksiköistä, tiedekunnista ja ylioppilaskunnasta. Valmistelun aikana luonnos tekstiksi on käynyt myös laajalla sisäisellä lausuntokierroksella.

– Opiskelijan on tärkeää opinnoissaan antaa kuva oikeasta osaamisestaan. Kyse on myös siitä, että yhteisön jäseninä ollaan reiluja toisille – sekä muille opiskelijoille että opettajille, TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander sanoo.

Edellisten, vuonna 2012 annettujen ohjeiden päivityksen taustalla on nopea digitalisaatiokehitys ja myös viime aikoina nopeita harppauksia ottanut tekoälykehitys. Yliopistossa on annettu hiljattain myös erillinen linjaus tekoälyn käytöstä opetuksessa ja opiskelussa.

Tieteen etiikka koskee koko yhteisöä

Opiskelijalla on vastuu hyvän tieteellisen käytännön ja yliopiston eettisten ohjeiden noudattamisesta omassa opiskelussaan.

– Opiskelijan tulee tutustua saatavilla oleviin ohjeisiin ja pyytää epäselvissä tai askarruttavissa tapauksissa ohjausta opettajalta, Sjöblom kehottaa ja jatkaa, että opettajille on tulossa työryhmän puolesta power point-esitys, jota opettaja voi halutessaan käyttää tieteellisen käytännön perusohjeistukseen esimerkiksi opintojakson alussa.

Tiedekunnan tulee huolehtia siitä, että hyvä tieteellinen käytäntö ja yliopiston opiskelua koskevat eettiset ohjeet käsitellään opiskelijoiden kanssa heti opintojen alussa. Opintojaksojen aikana tulee varmistaa, että opiskelijat saavat ohjeet opiskelussa sallituista menetelmistä. Opettajat saavat tarvittaessa keskustelutukea yliopiston opetuki-tiimiltä.

– Erityistä huomiota tulee kiinnittää etäopiskelun ohjeistukseen, jotta sallitut suoritustavat ja yhteistyön rajat olisivat opiskelijoille selvät., Sjöblom sanoo.

Keskeinen valvonnan ja samalla laadunvarmistuksen muoto on opintosuoritusten ja julkaistavien tutkimustulosten alkuperäisyyden varmistaminen plagiaatintunnistusohjelma avulla. Lisäksi EXAM-tenteissä on jatkuva videovalvonta ja myös henkilöllisyystodistuksia tarkistetaan säännöllisesti.

Vilppitapaukset käsitellään tasapuolisesti

Yliopistossa on määritellyt prosessit havaittujen vilppitapausten käsittelyyn. Näissä pääsääntönä on tasapuolinen käsittely ja opiskelijan kuuleminen asiassa.

Jos selvityksen tuloksena todetaan rikkomuksen tapahtuneen, opiskelijan opintosuoritus hylätään koko opintojakson osalta. Muita mahdollisia seuraamuksia ovat puhuttelut, varoituksen tai vakavimmassa tapauksessa määräaikainen erottaminen. Seuraamukset koskevat myös toista opiskelijaa rikkomuksessa avustanutta opiskelijaa.

Muiden kuin Turun yliopiston opiskelijoiden kohdalla todetusta vilpillisestä menettelystä ilmoitetaan aina opiskelijan kotiyliopistoon.

Mikä on vilppiä?

Vilpillisellä menettelyllä tarkoitetaan tahallista tai piittaamattomuudesta johtuvaa epärehellistä toimintaa, jonka seurauksena opiskelija antaa väärän kuvan omasta tai toisen henkilön osaamisesta. Kyse on vilpistä myös silloin, kun opiskelija opintosuoritusta tehdessään toimii opettajan ohjeiden vastaisesti tai turvautuu kiellettyihin keinoihin tai apuvälineisiin.

Tekoälyn käytön opettelu opiskeluaikana on hyödyllistä. Tekoälyn käyttö on kuitenkin kiellettyä, jos opiskelija pyrkii antamaan sen avulla väärän kuvan omasta osaamisestaan. Jos opiskelija käyttää tekoälyä tehtävässä tai opinnäytetyössä, hänen on kerrottava, miten hän on käyttänyt tekoälyä apuna.

Tenttivilppi:

• keskustelu yksilötentissä

• toisen avustaminen tai avun vastaanottaminen

• lunttaaminen, myös lunttaamisen yritys

 valmisteltu tai toistuva lunttaus

 toisen puolesta tenttiminen

 tenttiohjeistuksen vastainen toiminta

 kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö

 luvaton yhteistyö

 luvattomien lähteiden käyttö

Vilppi harjoitustöissä, esseissä ja muissa opintosuorituksissa:

 oman, saman työn käyttö tai osittainenkin hyödyntäminen kahdessa tai useammassa opintosuorituksessa sopimatta opettajan kanssa

 toisen tekemän työn kopiointi tai osittainen kopiointi

 oman työn luovuttaminen toiselle tietoisena toisen vilppiaikomuksesta

 luvaton yhteistyö opintosuorituksen tekemisessä

 opintosuorituksen tekemiseen liittyvän ohjeistuksen vastainen toiminta, kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö

Vilppi opinnäytteissä:

 opinnäytteen osan suora kopiointi (myös puutteellisesta viittaamisesta johtuva plagiointi)

 opinnäytteen kopioiminen kokonaan tai toisen henkilön kirjoittaman opinnäytteen esittäminen omissa nimissään

• sepittäminen tai havaintojen vääristely opinnäytetyössä

Lisätietoja:

> Rehtorin päätös

> Turun yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten varalle

> Oppimisen eettiset ohjeet Turun yliopistossa

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Antti Tarponen
Alkuperäinen artikkeli osoitteessa https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/-yliopisto-p%C3%A4ivitti-ohjeet-opiskelun-vilppitapausten-varalle.aspx