Tietoa ja taitoa opiskelijoilta opiskelijoille

Opiskelija on opiskelun asiantuntija. Kun opetusta kehitetään, opiskelijoilta itseltään saa hyviä uusia tapoja järjestää opetus. Opiskelijat usein tietävät myös mitä tietoa ja osaamista he tarvitsevat lisää.

Universitas Turku -hankkeen avulla pyritään hyödyntämään tämä opiskelijoiden tieto. Hankkeen takana ovat Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta yhdessä.

Opiskelijoiden itsensä toteuttamia opetusta tai akateemisuutta tukevia projekteja tuetaan joka vuosi.

 

Vuoden 2019 Universitas Turku -avustushaku on päättynyt.

Universitas Turku -hakulomake

 

Vuoden 2018 Universitas Turku -avustuksia myönnettiin lähes 15 000 euron edestä. Katso millaiset projektit saivat tukea.

Universitas Turku -hanke jakoi lähes 15 000 euroa opintoja edistävään toimintaan

Vuoden 2016 avustukset on myönnetty. Katso millaiset projektit saivat tukea.

Turun yliopistolta yli 10 000 euroa opintoja edistävään opiskelijatoimintaan

Vuoden 2015 hankeavustuksia myönnettiin 9000 euron edestä.

Universitas Turku -avustuksina myönnettiin yli 9000 euroa

Vuoden 2014 hankeavustuksia myönnettiin 10 000 euron edestä.

Elokuvalukupiirejä sekä viestintä- ja ohjelmistokoulutusta – Katso millaisia projekteja on tuettu aiemmin

 


Universitas Turku -hankkeen ohjaussääntö

 

Päivitetty ohjausryhmän kokouksessa 1.3.2019.

Sisältää tiedot hankkeen ohjausryhmästä, avustusten tekemisestä, hakukriteereistä ja raportoinnista.

Universitas Turku -hanke

Universitas Turku on Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhteistyössä toteuttama hanke. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita ja erityisesti TYYn järjestöjä omaehtoiseen akateemisen ja opiskelua tukevan toiminnan tuottamiseen.  Hankkeessa järjestöille jaetaan vuosittain avustuksia tällaisen toiminnan järjestämiseen.

Universitas Turku -hankkeen avustuksia voidaan hakemuksesta myöntää Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestöille. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla vähintään kymmenen TYYn jäsentä lukuun ottamatta niitä järjestöjä, joilla ei ole henkilöjäseniä.

Hankkeen hallinnointi ja ohjausryhmä

Universitas Turku -hanketta hallinnoi ohjausryhmä, joka päättää avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta. Ohjausryhmä myös arvioi projektin onnistumista kokonaisuutena ja antaa suosituksia sen jatkosta.

Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää ja neljä Turun yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. TYYn nimeämistä edustajista yksi on TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija, ja toinen TYYn hallituksen edustaja. Koulutuspoliittinen asiantuntija toimii ohjausryhmän kokousten sihteerinä ja hallituksen edustaja sen puheenjohtajana. Kaksi muuta TYYn nimeämää edustajaa valitsee ylioppilaskunnan hallitus avoimen haun kautta. Ohjausryhmä päättää projektihaun aikataulusta ja avaa haun vuosittain.

Avustuksen hakeminen ja avustettujen projektien toteuttaminen

Universitas Turku -avustusta haetaan TYYn www-sivuilta löytyvällä sähköisellä avustushakulomakkeella. Avustushakemuksen voi jättää vain erikseen määritellyn hakuajan puitteissa.

Avustusta hakevan projektin voi toteuttaa milloin vain kalenterivuoden 2019 aikana. Avustus on lunastettava viimeistään projektia seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Avustusta voi hakea myös ennen hakuaikaa aloitettuun tai toteutettuun projektiin.

TYY julkaisee avustusten myöntökriteeristön www-sivuillaan ennen vuosittaisen avustushaun avaamista.  Kriteeristössä luetellaan avustuksen myöntämistä puoltavat perusteet sekä liitteet ja muut tiedot jotka hakijan tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa. Hakukriteerit hyväksyy Universitas Turun ohjausryhmä. Hakulomakkeessa järjestöä pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot:

 • projektin nimi ja projektista vastaavan henkilön yhteystiedot
 • avustusta hakevan järjestön sähköpostiosoite ja tilinumero, jolle mahdollisesti myönnettävä avustus maksetaan
 • kuvaus mahdollisesta yhteistyöstä Turun yliopiston oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön kanssa
 • haettava summa
 • projektisuunnitelma ja budjetti, joista tulee ilmetä projektin tavoitteet, sisältö ja kohderyhmä sekä kustannukset ja tiedot mahdollisista muista tuista ja varainhankinnasta
 • mahdolliset muut liitteet

Huom! Budjetti on liitettävä hakemukseen erillisenä liitteenä.

Avustusten myöntökriteerit

Hakemusta käsiteltäessä katsotaan eduksi jos projekti tai toiminta

 • parantaa opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä
 • on innovatiivista
 • toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön kanssa
 • on järjestetty niin, että siitä on mahdollista saada opintopistekorvaavuuksia opintoihin Turun yliopistossa

Lisäksi projektille on eduksi, mikäli se lisää opiskelijoiden hyvinvointia, tukee TYYn ja Turun yliopiston omaa toimintaa tai tavoitteita sekä kattaa laajasti TYYn jäsenistöä, kannustaa kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan ja mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen.

Universitas Turku -hankkeen avustuksia ei myönnetä

 • järjestön tai yliopiston normaaliksi tai toistuvaksi katsottavaan toimintaan
 • liiketoiminnan harjoittamiseen tai järjestön varainhankintaan
 • ekskursioihin
 • projekteihin, joiden kulut katetaan kokonaan muulla varainhankinnalla
 • projekteihin, jotka saavat tukea toimintaan TYYn projekti- tai erillisavustuksena
 • TYYn arvojen vastaiseen toimintaan
 • yhdistyksen jäsenten tai projektin osallistujien ruoka- ja juomatarjoiluihin.

Järjestön varallisuus ei vaikuta avustuksen myöntämiseen. Muu varainhankinta ei alenna mahdollisesti myönnettävän avustuksen suuruutta. 

Huom! Universitas Turku -hankkeen avustusta voi siis hakea kattamaan sekä projektin kaikkia kustannuksia että osaa toteutettavan projektin kuluista. Muut yhteistyökumppanit tai muu varainhankinta katsotaan eduksi. Projektin kulujen kattamisessa on kuitenkin huomioitava, ettei Universitas Turku -hanke tue liiketoimintaa tai projekteja, joiden kulut tulevat kokonaan katetuiksi ilman hankkeen avustusta.

Avustusten myöntäminen

Avustusten myöntämisestä päättää Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistaan myös ylioppilaskunnan verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Avustusten lunastaminen

Avustus tulee lunastaa viimeistään projektin toteuttamista seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Avustus maksetaan jälkikäteen järjestön hakemuksessa ilmoittamalle tilille TYYlle lähetettyjä kuitteja ja loppuraporttia vastaan.

Avustus maksetaan ainoastaan hakemuksen yhteydessä toimitetussa talousarviossa esitettyihin tai päätöksessä erikseen mainittuihin kuluihin.

Mikäli järjestö tarvitsee etukäteisavustusta esimerkiksi suurten kuluerien takia, voidaan siitä erikseen sopia. Etukäteisavustukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntijaan  (+358 44 796 1065, tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).

Tuettujen projektien raportointi

Avustuksen saaneilta järjestöiltä edellytetään loppuraporttia projektista sen päätyttyä. Loppuraportti tehdään TYYn www-sivuilla olevalla lomakkeella.

Loppuraportista tulee ilmetä

 • projektin perustiedot
 • arvio projektin onnistumisesta, mahdollisesta jatkosta ja vaikutuksista opetukseen
 • kuinka projekti toteutti hakulomakkeessa esitetyn suunnitelman
 • kuinka projektissa toteutettiin avustuksen kriteerejä
 • projektin kulujen ja tulojen toteuma.

Avustusten jakoperusteiden muuttaminen

Tämän säännöstön sisällöstä päättää vuosittain Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä.