►Hae siipiin linkin kautta

Ylioppilaskunnan siipien eli vapaaehtoisryhmien tarkoituksena on toteuttaa TYYn arvoja toiminnassaan ja olla yhdyssiteenä jäsenistön, edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden välillä. Siivet ovat matalan kynnyksen toimijaryhmiä, joiden kautta on helppoa osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Niissä on vapaus toteuttaa itseään, luoda uutta, valvoa ja ajaa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa, nostaa aiheita julkiseen keskusteluun sekä kasvaa kriittiseksi kansalaiseksi. TYYn siipiä eli vapaaehtoisryhmiä on neljä: kansainvälisyyssiipi, kehitysyhteistyösiipi, yhdenvertaisuussiipi ja ympäristösiipi.

TYYssä toimii neljä siipeä:

Siipitoiminnasta kerrotaan lisää tämän linkin kautta!

Siivet Instagramissa

I Siipien haku, valinta ja järjestäytyminen

 1. Hallitus avaa haun siipiin kahdesti vuodessa aina lukukausien lopussa. Varsinaiset jäsenet rekrytoidaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta avoimella haulla, jossa hakijat ilmoittavat oman kiinnostuksensa tiettyihin siipiin ja mahdolliseen puheenjohtajan tehtävään.
 2. Hallitus valitsee kuhunkin siipeen jäsenet, joita on jokaisessa siivessä kerrallaan vähintään viisi. Siipeen voi tulla valituksi joko puoleksi vuodeksi tai vuodeksi, pois lukien puheenjohtaja, joka valitaan aina kalenterivuodeksi. Henkilö voi tulla valituksi vain yhteen siipeen kerrallaan. Mikäli siiven puheenjohtajaksi ei ole hakijoita, siipi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ilmoittaa asiasta hallituksen vapaaehtoisvastaavalle sähköpostitse.
 3. Siivet valitsevat varapuheenjohtajan ja jakavat muut mahdolliset vastuualueet kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tarvittaessa siivet järjestäytyvät uudelleen syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessa.
 4. Jo aiemmin siipiin valitut jäsenet voivat omasta ilmoituksestaan jatkaa siivessä aina lukuvuosi kerrallaan. Haun alkaessa kysytään siiven nykyisiltä jäseniltä, mikäli he haluavat jatkaa siivessä. Mikäli siipeen jo aiemmin valittu puheenjohtaja haluaa hakea puheenjohtajaksi myös seuraavalle kalenterivuodelle, tulee hakemus lähettää virallisen hakulomakkeen kautta.

II Siipien toiminta

 1. Siivet suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa yhdessä hallituksen vapaaehtoisvastaavan ja tarvittaessa myös työntekijöiden kanssa. Toiminnan tulee olla TYYn sääntöjen ja arvojen mukaista.
 2. Siipien jäsenille järjestetään toiminnan käynnistämiseksi koulutus, jossa hallituksen vapaaehtoisvastaava ja siipien puheenjohtajat kertovat yleisesti siipien toiminnasta ja tulevasta vuodesta.
 3. Siivet laativat toiminnasta yhdessä hallituksen vapaaehtoisvastaavan kanssa kalenterivuoden alussa vuosikellon.
 4. Siivet käyttävät niille osoitettuja varoja suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Pääsihteeri hyväksyy siipien yksittäiset laskut ja maksumääräykset.
 5. Siivet kokoontuvat sopivaksi katsomansa määrän vuodessa, kuitenkin mielellään vähintään kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Kokouksista tiedotetaan ainakin siipien sisäisillä viestintäkanavilla ja TYYn nettisivujen tapahtumakalenterissa. Kokouksia koolle kutsuttaessa huomioidaan saavutettavuus sekä kansainvälisten opiskelijoiden että etäkampuksilta tulevien opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet.
 6. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi siiven varsinaista jäsentä. Kaikkien siipien kokoukset ovat avoimia ylioppilaskunnan jäsenille.
 7. Siivet laativat kokouksistaan lyhyet muistiinpanot, jotka tallennetaan sovittuun paikkaan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.
 8. Hallitus kutsuu siipien puheenjohtajat vähintään kaksi kertaa kaudessa aamu-tai päiväkouluun kertomaan siiven toiminnasta.
 9. Kalenterivuoden lopussa siivet laativat lyhyen toimintakertomuksen, josta käy ilmi järjestetyt tapahtumat ja siiven toimintakulttuuri. Toimintakertomus annetaan seuraavan vuoden siipitoimijoille tutustuttavaksi.
 10. Siivet ovat tärkeä osa TYYn toimintaa, ja siipien jäsenet voivat vapaasti viettää aikaansa TYYn toimistolla esimerkiksi käymällä kahvilla tai istumalla sohvilla. Toimistolla työskenteleviltä hallituksen jäseniltä ja työntekijöiltä saa aina tulla kysymään neuvoja.
 11. Siivillä on käytössään TYYn tiloissa kaappi tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi siivet saavat käyttää toimiston tavaroita ja laitteita kuten tietokonetta, fläppitaulua, jääkaappia tai tulostinta. Siivet voivat varata kokouksiinsa TYYn toimiston kokoushuoneita Outlookin kalenterivarauksen avulla. Siivet voivat varata ennakkoon tapahtumiinsa vaihtokassan toimiston sihteeriltä.
 12. Sujuvan yhteydenpidon varmistamiseksi siipien ja toimiston välillä hyödynnetään Outlook-kalenteria ja Slackiä.
 13. Siivessä voi toimia mukana, vaikka ei olisi tullut valituksi viralliseksi jäseneksi. Tällöin tulee olla yhteydessä siiven puheenjohtajaan.

III Puheenjohtajan tehtävät

Siiven puheenjohtaja

 1. on vastuussa hallituksen vapaaehtoisvastaavan ja siiven yhdessä laatiman vuosikellon tekemisestä;
 2. kutsuu siiven kokoukset koolle mielellään 7 vuorokautta ja viimeistään 2 vuorokautta ennen kokousta;
 3. on vastuussa siitä, että siipien tapaamisista tehdään lyhyet kirjalliset muistiinpanot, jotka tallennetaan sovittuun paikkaan;
 4. huolehtii siiven ja TYYn hallituksen välisestä tiedonkulusta ja yhteydenpidosta ja
 5. huolehtii toimikauden lopussa toimintakertomuksen tekemisestä.  

IV Siiven toiminnasta vapautuminen ja vapauttaminen

 1. Siiven jäsen voi erota ryhmän jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse, hallituksen vapaaehtoisvastaavalle. Ero astuu voimaan heti ilmoituksen tekemisestä.
 2. Hallitus voi siiven esityksestä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä sellaisen henkilön, joka toistuvasti laiminlyö tehtäviään. Siiven jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilmoittamatta poissa kolmesta peräkkäisestä siiven kokouksesta. Ennen kuin hallitus tekee päätöksen jäsenen erottamisesta, hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Materiaalia siiville

Kuluselvitysohje

Slack-ohje