Varoitusviesti

Submissions for this form are closed.

Olet täällä

Toiminta-avustushakemus 2018

Application for Activity Support 2018

Toiminta-avustuksen 2018 hakuaika on päättynyt.

The application period for Activity Support 2018 has ended.

Täyttöohjeet

 • Lue kohtien tekstit huolellisesti ja valitse niistä vain ne, jotka soveltuvat järjestösi toimintaan. Jokaisesta valitusta kohdasta on löydyttävä maininta järjestön toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta, talousarviosta tai tilinpäätöksestä. Nämä dokumentit on laitettava hakemuksen liitteeksi.
 • Esimerkki: Hakija täyttää kohdan "Järjestö tarjoaa oman alan kirjallisuutta luettavaksi." Tällöin toimintasuunnitelmassa voi lukea vaikkapa näin: "Toimiston kirjastoa kehitetään hankkimalla lisää uusia kirjoja." Kirjausten liitedokumenteissa ei siis tarvitse olla yksi yhteen, mutta kyseessä olevan asian on oltava selkeästi ilmaistuna. Mikäli järjestö aikoo toteuttaa tai on toteuttanut alkuvuoden aikana sellaista toimintaa, josta ei ole mainintaa toimintasuunnitelmassa tai talousarviossa, kannattaa siitä laittaa päätöksestä kertova pöytäkirja hakemuksen liitteeksi. Pöytäkirjojen perusteella annettavista pisteistä päätetään erikseen. Mikäli toimintaa ei löydy em. dokumenteista, ei siitä myöskään myönnetä pistettä.
 • Säännölliseksi toiminnaksi ei lasketa ensimmäistä kertaa järjestettävää tai kokeiltavaa toimintaa. Lomakkeessa termillä "kuukausittain" viitataan syys-toukokuun ajanjaksoon. Mikäli siis järjestö järjestää toimintaa vain kesäkuukausina, ei tätä lasketa kuukausittaiseksi toiminnaksi.
 • Sama tapahtuma tai toiminta ei voi olla perusteena kahdelle eri kohdalle. Jos järjestö järjestää yhden liikunta- ja kulttuuriaiheisen tapahtuman ja mainitsee tämän kulttuuri-kohdassa, ei samasta tapahtumasta voi enää saada pisteitä liikunta-kohdassa.
 • Kaikki järjestöt täyttävät koko lomakkeen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: liikuntajärjestöille on oma liikunta-osuutensa.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä toiminta-avustuksista, pisteytyksestä tai kriteereistä, voit ottaa yhteyttä avustustoimikunnan puheenjohtajaan Emmi Simoseen (tyy-kv@utu.fi). Mikäli huomaat lomakkeessa teknisiä ongelmia, voit ottaa yhteyttä järjestöasiantuntija Lauri Lahoniittyyn (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi). Toivomme myös järjestöiltä palautetta toiminta-avustusprosessista ja hakulomakkeesta. Palautetta voit jättää erillisellä lomakkeella, jonka linkin näet jätettyäsi toiminta-avustushakemuksen. Palautetta ei yhdistetä tämän lomakkeen vastauksiin.

--

Filling instructions

English translation for the support criteria can be found here: Translation of the activity support application form 2018 (the points are in the same order as in the form)

 • Read the texts in the items carefully and only select those that apply to the activities of your organisation. Each selected item must be mentioned in the organisation's plan of action, annual report, budget or financial statement. These documents must be appended to the application.
 • Example: The applicant ticks the item "Organisation has literature in its field available for reading". In such case, the plan of action can state the following: "The library of the office is developed by acquiring more new books." The entries in the appended documents do not need to be identical, but the issue must be clearly stated. If the organisation plans to implement or has implemented such activities during the beginning of the year that are not mentioned in the plan of action or budget, there must be a decision by the Board. The minutes revealing the decision must be appended to the application. If the activities are not found in the above-mentioned documents, no points are awarded.
 • Activities organised for the first time or tested are not counted as regular activities. The term "once a month" refers to the time between September and May. If the activity is organised once a month, but only during the summer months, it does not count.
 • The same activity cannot be used as a basis for two different items on the form. E.g. if the organisation organises one sports and culture related event and ticks the item under the Culture-section, the same event cannot be used a second time under the Sports-section.
 • All organisations shall fill out the entire form, with one exception: there is a separate section for organisations whose main area of activity is sports.
 • Terms "organisation" and "association" are used interchangeably.
 • The open fields, where a maximum amount of characters is presented, inform about using more than the allowed number of characters only after you click the send-button on the form. We recommend writing your answer first in another program (e.g. Word).

If you have questions concerning activity support, points or criteria, you can contact the Chair of the Support Committee, Emmi Simonen (tyy-kv@utu.fi). If you notice any technological issues in the form, you can contact the Specialist for Organisations, Lauri Lahoniitty (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
-
Käsittelijä/vastaanottajat: 
-
Yhteyshenkilö: 
-
Säilytysaika ja -peruste: 
-