Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. 1.8.2017 lähtien opiskelijat ovat saaneet opintorahaa ja voivat nostaa opintolainaa. Tämän lisäksi yleinen asumistuki korvasi opintotuen asumislisän. Yleinen asumistuki on opintotuesta täysin irrallinen tukimuoto ja se maksetaan ruokakuntakohtaisesti. Ruokakunnan käsitteestä ja yleisestä asumistuesta löytyy lisää tietoa täältä.

Vuonna 2014 syksyllä tai sen jälkeen aloittaneilla opintotukea on voitu myöntää 50 kuukaudeksi, mutta 1.8.2017 jälkeen aloittaneet opiskelijat voivat saada 48 tukikuukautta. Opiskelijan tulee suorittaa opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Yleinen asumistuki ei riipu opintosuorituksien etenemisestä. Opintoraha myönnetään vuoden 2011 elokuussa tai myöhemmin aloittaneille korkeakouluopiskelijoille kaksiportaisesti eli ensin kandidaatin ja sitten maisterin tutkintoihin. Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin yhden tutkinnon, hänelle voidaan myöntää kaikkiin tutkintoihin yhteensä 54 tukikuukautta.

Opiskelijan täytyy 1.8.2014 lähtien suorittaa vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli vähimmäisopiskeluvaatimus ei täyty ilman hyväksyttävää syytä, voidaan opintotuki lakkauttaa.

Yleinen asumistukea maksetaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista, kuitenkin suurimmillaan 320 euroa (Turussa asuvalle). Ulkomailla opiskelevat opiskelijat, jotka ovat opintotuen piirissä, saavat myös tulevaisuudessa opintotuen asumislisää.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 lähtien maksuhäiriömerkintä ei ole enää ollut este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Lainan myöntäminen on kuitenkin pankin päätettävissä. Kun haet opintolainaa pankista, sinun ei erikseen tarvitse toimittaa opintotukipäätöstä vaan takauksen tiedot välittyvät Kelalta sähköisesti suoraan pankille. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu, sillä lainojen ehdot ja korot saattavat vaihdella.

Opintotuen tulorajat

Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Vaikka opintotuen yksi myöntämisedellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, on pienimuotoinen työnteko mahdollista opiskeluaikana.

Opintotuelle on asetettu tulorajat, jotka määräytyvät sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 696 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 2 078 euroa. Mikäli nostat opintotukea esimerkiksi yhdeksältä kuukaudelta, on vuosikohtainen tulorajasi vuonna 2021 12 498€. On opiskelijan omalla vastuulla huolehtia, etteivät tulot ylitä vuositulorajaa. Voit laskea oman vuositulorajasi Kelan laskurilla.

Jos vuosituloraja näyttää ylittyvän, voit vapaaehtoisesti palauttaa jo maksettua opintotukea tai peruuttaa tulevia opintotukikuukausia. Palauttamalla tuen vapaaehtoisesti saat tukikuukaudet uudestaan käytettäväksi ja vältyt takaisinperinnältä, jolloin tuki peritään takaisin 7,5 prosentin korkojen kera. Vapaaehtoinen palauttaminen tulee tehdä tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2020 maksetut tuet on palautettava vapaaehtoisesti 31.4.2020 mennessä. Kun olet palauttanut tukea vapaaehtoisesti, et voi enää perua palautusta.

Koska yleinen asumistuki on opintotuesta erillinen tuki, sen myöntämisessä opiskelijan tulot tulkitaan eri tavalla kuin opintotuessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.8.2017 lähtien opiskelijan on tullut seurata kahta eri tulorajaa. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelalle välittömästi omista tai ruokakunnassaan tapahtuvista merkittävistä tulojen muutoksista. Mikäli tulojen muutokset kestävät yli kolme kuukautta tai vaikuttavat selkeästi vuoden keskituloon, yleisen asumistuen määrä tarkistetaan Kelassa. Yleisen asumistuen tukikuukausia ei voi omatoimisesti palauttaa jälkikäteen, joten opiskelijan tulee tarkkailla tulojansa ja tukiansa opintototuen asumislisää aktiivisemmin.

Opintotuen hakeminen ja opintotukineuvonta

Opintotukea voit hakea kätevästi verkossa Kelan sivuilta pankin verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet tuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.

Kelan verkkosivujen henkilöasiakkaan asiointipalvelun kautta voit lisäksi tarkastella saamiasi päätöksiä, perua ja palauttaa tukia ja tarkastella kuinka paljon opintotukikuukausia sinulla on vielä käytettävissä. Palvelun kautta voit tarkistaa myös tukesi maksatuspäivät.

Jos haluat hakea opintotukea paperisella lomakkeella, Turun yliopistossa opintotukihakemukset vastaanottaa opiskelijakeskus Disco, josta ne toimitetaan eteenpäin Kelalle.