Pääsääntöinen opiskeluaika yliopistossa ajoittuu aikavälille 1.9.-31.5. Ilman erillistä hakemusta myös opintotuki myönnetään vain tälle ajalle. Opiskelijat voivat viettää kesäkuukaudet monin eri tavoin. Osa on kesätöissä tai harjoittelussa, toiset opiskelevat ja jotkut keräävät voimia syksyn koitoksiin.

Kesätyöt ja harjoittelu

Varsinkin jos suunnitelmissa on kesätöiden tai harjoittelun tekeminen kesällä, valmistautuminen kesään kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin alkuvuodesta, jotta itselle mieluinen työ- tai harjoittelupaikka löytyisi. Vinkkejä kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin löytyy muun muassa yliopiston nettisivuilta. Osa harjoitteluista on palkallisia tai tuettuja, mutta kaikista harjoittelupaikoista ei saa palkkaa. Jos palkkaa ei makseta, harjoittelun tukena on opintotuki.

Jos tulosi muuttuvat merkittävästi kesän ajaksi ja saat yleistä asumistukea, muista hakea Kelasta asumistuen tarkistusta. Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on allekirjoitettu. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin.

Asumistukea voidaan maksaa myös tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos esim. opiskelija tekee kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuitenkin vain yhteen asuntoon kerrallaan. Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta.

Olethan tarkkana myös opintotuen tulorajojen kanssa. Omia vuosituloja kannattaa tarkkailla koko vuoden ajan. Jos kesätöistä tai muista vuoden aikana tehdyistä töistä saatu palkka nostaa vuositulosi tulorajojen yli, opintotuki kannattaa perua ja jo nostetut ylimääräiset tukikuukaudet edellisen kalenterivuoden osalta palauttaa toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tulorajat ylittyvät eikä opintotukea peruta tai palauteta, Kela perii opintotuen takaisin 7,5 prosentin takaisinperintäkorotuksella, minkä lisäksi takaisinperittyjä opintotukikuukausia ei saa enää takaisin käyttöönsä. Katso lisätietoa opintotuen tulorajoista Kelan sivuilta.

Opiskelu

Jos suunnitelmissa on kesän viettäminen opiskellen, kesäajan opintotarjontaan kannattaa tutustua jo keväällä, jotta varmistaa pääsyn tutkinnon kannalta mielekkäisiin ja riittävän laajoihin kesäopintoihin. Tiedekuntien sekä kieli- ja viestintäopintojen keskuksen tarjoamat kesäopinnot vaihtelevat vuosittain. Lisäksi kesäopintoja voi tehdä avoimen yliopiston tai Turun kesäyliopiston kautta. Kesällä voi osallistua myös esimerkiksi Projektiässät -valmennukseen tai Turku Summer School -koulutuksiin, joista saa opintopisteitä. Lisätietoja kesäajan opintotarjonnasta löytyy yliopiston intranet-sivuilta.

Kesäajan opintotuki täytyy hakea erikseen Kelasta. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta.

Kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään siis sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Opiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia. Lue lisää Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäksi perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä. Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita.

Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen pitää ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina. Myös kesäopintojen ajalle on nostettava opintolainaa. Opiskelijan pitää tarvittaessa osoittaa esimerkiksi verkkopankista otetulla tiliotteella tai pankista saatavalla todistuksella, että hän on nostanut koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä ja hän ei ole nostanut opintolainaa, hänen pitää nostaa kaikki nostettavissa olevat lainaerät elämisen kustannusten kattamiseksi kesällä. Opintolaina on nostettavissa 31.7. saakka.

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen:

  • selvitys mistä hän on hakenut töitä ja
  • selvitys siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Lue lisää toimeentulotuesta Kelan sivuilta.