Olet täällä

Toimeentulo

Jaa +

Opintotuki opiskelijan toimeentulona

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. Se koostuu 1.8.2017 asti opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Elokuusta lähtien opiskelijat saavat opintorahaa ja voivat nostaa opintolainaa. Tämän lisäksi yleinen asumistuki korvaa opintotuen asumislisän. Yleinen asumistuki on opintotuesta täysin irrallinen tukimuoto ja se maksetaan ruokakuntakohtaisesti. Ruokakunnan käsitteestä ja yleisestä asumistuesta löytyy lisää tietoa täältä.

Vuonna 2014 syksyllä tai sen jälkeen aloittaneilla opintotukea on voitu myöntää 50 kuukaudeksi, mutta 1.8.2017 jälkeen aloittaneet opiskelijat voivat saada 48 tukikuukautta. Opiskelijan tulee suorittaa opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Yleinen asumistuki ei riipu opintosuorituksien etenemisestä. Opintoraha myönnetään vuoden 2011 elokuussa tai myöhemmin aloittaneille korkeakouluopiskelijoille kaksiportaisesti eli ensin kandidaatin ja sitten maisterin tutkintoihin. Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin yhden tutkinnon, hänelle voidaan myöntää kaikkiin tutkintoihin yhteensä 54 tukikuukautta.

Opiskelijan täytyy 1.8.2014 lähtien suorittaa vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli vähimmäisopiskeluvaatimus ei täyty ilman hyväksyttävää syytä, voidaan opintotuki lakkauttaa.

Yleinen asumistukea maksetaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista, kuitenkin suurimmillaan 312 euroa (Turussa asuvalle). Ulkomailla opiskelevat opiskelijat, jotka ovat opintotuen piirissä, saavat myös tulevaisuudessa opintotuen asumislisää.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 alkaen maksuhäiriömerkintä ei ole enää este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Lainan myöntäminen on kuitenkin pankin päätettävissä. Kun haet opintolainaa pankista, sinun ei erikseen tarvitse toimittaa opintotukipäätöstä vaan takauksen tiedot välittyvät Kelalta sähköisesti suoraan pankille. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu, sillä lainojen ehdot ja korot saattavat vaihdella.

Opintotuen tulorajat

Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Vaikka opintotuen yksi myöntämisedellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, on pienimuotoinen työnteko mahdollista opiskeluaikana.

Opintotuelle on asetettu tulorajat, jotka määräytyvät sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Mikäli nostat opintotukea esimerkiksi yhdeksältä kuukaudelta, on vuosikohtainen tulorajasi 11 850€. On opiskelijan omalla vastuulla huolehtia, etteivät tulot ylitä vuositulorajaa.

Jos vuosituloraja näyttää ylittyvän, voit vapaaehtoisesti palauttaa jo maksettua opintotukea tai peruuttaa tulevia opintotukikuukausia. Palauttamalla tuen vapaaehtoisesti saat tukikuukaudet uudestaan käytettäväksi ja vältyt takaisinperinnältä, jolloin tuki peritään takaisin 15 prosentin korkojen kera 31.7.2017 asti. Tämän jälkeen takaisinperinnän korotus laskee 7,5 prosenttiin. Vapaaehtoinen palauttaminen tulee tehdä tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2015 maksetut tuet on palautettava vapaaehtoisesti 31.5.2017 mennessä. Kun olet palauttanut tukea vapaaehtoisesti, et voi enää perua palautusta.

Koska yleinen asumistuki on opintotuesta erillinen tuki, sen myöntämisessä opiskelijan tulot tulkitaan eri tavalla kuin opintotuessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.8.2017 alkaen opiskelijan tulee seurata kahta eri tulorajaa. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelalle välittömästi omista tai ruokakunnassaan tapahtuvista merkittävistä tulojen muutoksista. Mikäli tulojen muutokset kestävät yli kolme kuukautta tai vaikuttavat selkeästi vuoden keskituloon, yleisen asumistuen määrä tarkistetaan Kelassa. Yleisen asumistuen tukikuukausia ei voi omatoimisesti palauttaa jälkikäteen, joten opiskelijan tulee tarkkailla tulojansa ja tukiansa opintototuen asumislisää aktiivisemmin.

Opintotuen hakeminen ja opintotukineuvonta

Opintotukea voit hakea kätevästi verkossa Kelan sivuilta pankin verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet tuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.

Kelan verkkosivujen henkilöasiakkaan asiointipalvelun kautta voit lisäksi tarkastella saamiasi päätöksiä, perua ja palauttaa tukia ja tarkastella kuinka paljon opintotukikuukausia sinulla on vielä käytettävissä. Palvelun kautta voit tarkistaa myös tukesi maksatuspäivät.

Turun yliopiston opiskelijoita opintotukiasioissa palvelee ja neuvoo yliopiston Opiskelija- ja hakijapalveluiden opintotuen henkilökunta vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen palvelutoiminta yliopistolla lakkaa ja siirtyy Kelan asiakaspalveluun. Opiskelija- ja hakijapalveluiden palvelupiste sijaitsee Yliopistomäellä, päärakennuksen pohjakerroksessa. Heidät tavoitat kätevästi myös sähköpostitse osoitteesta opintotuki@utu.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät Opiskelija- ja hakijapalveluiden sivuilta.

Muut sosiaalietuudet

Opiskelija voi olla oikeutettu myös muihin sosiaalietuuksiin, kuten toimeentulotukeen, vanhempainetuuksiin tai sairauspäivärahaan. Vuoden 2018 alusta alkaen perheelliset opiskelijat (alle 18-vuotiaan lapsen vanhemmat) ovat oikeutettuja 75 euron suuruiseen huoltajakorotukseen. Huoltajakorotus on huoltajakohtainen, eikä lapsien lukumäärä vaikuta tuen suuruuteen.

Jos opintotukea ei myönnetä opintosuoritusten vähäisyyden vuoksi, eikä opiskelijalla ole toimeentulonsa turvaamiseksi muita tuloja tai varoja, hän voi hakea Kelalta toimeentulotukea.

Toimeentulotuesta, vanhempainetuuksista ja sairauspäivärahasta saat lisätietoa Kelan sivuilta.

Opiskelu sairauspäivärahalla

Opintotukikuukausia ei kannata käyttää sairastamiseen - myös opiskelijalla on oikeus sairauslomaan. Sairausloman ajalle voit saada sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea. Jos kuitenkin varmasti tiedät, että sairautesi kestää enintään kaksi kuukautta, voit edelleen nostaa opintotukea. Tällainen lyhytaikainen sairaus ja siitä johtuva opintojen hidastuminen eivät estä opintotuen maksamista. Voit kuitenkin joutua selvittämään sairautesi, kun opintotukilautakunta seuraa opintojesi edistymistä. On ehdottoman tärkeää, että käyt ajoissa lääkärissä ja säilytät lääkärintodistuksesi.

Jos on syytä epäillä, että sairautesi kestää yli kaksi kuukautta, on sairauspäiväraha sinulle sopivampi toimeentulon tukimuoto. Et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan. Voit hakea sairauspäivärahaa ja jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan. Kela lakkauttaa sen jälkeen opintotukesi automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä itse.

Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta vähintään 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi kuukauden alusta alkaen ja perii liikaa maksetun opintotuen takaisin. Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta alle 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kela vähentää sairauspäiväraha-ajalle maksetun opintorahan sairauspäivärahan määrästä.

Työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei estä opintotuen saamista.

Kun jatkat päätoimisia opintoja, ilmoita siitä Kelaan. Jos opintotukesi on lakkautettu kokonaan, sinun pitää hakea sitä uudelleen. Voit saada opintotukea aikaisintaan sen kuukauden alusta alkaen, jossa on 18 opiskelupäivää. Opiskelupäiviä ovat kaikki kalenteripäivät.

Kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden, tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täyttyy ja ilmoittaa siitä Kelaan. Sairauspäivärahaa varten opiskelijan on toimitettava Kelaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestään kuten tähänkin saakka.

Opiskelun ohjeelliset määrät sairauspäivärahakaudella:

Korkeakouluopinnot: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa

Lisätietoja sairauspäivärahalla opiskelusta löydät Kelan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 30.05.2017 klo 11:54