Olet täällä

Toimeentulo

Jaa +

Opintotuki opiskelijan toimeentulona

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. 1.8.2017 lähtien opiskelijat ovat saaneet opintorahaa ja voivat nostaa opintolainaa. Tämän lisäksi yleinen asumistuki korvasi opintotuen asumislisän. Yleinen asumistuki on opintotuesta täysin irrallinen tukimuoto ja se maksetaan ruokakuntakohtaisesti. Ruokakunnan käsitteestä ja yleisestä asumistuesta löytyy lisää tietoa täältä.

Vuonna 2014 syksyllä tai sen jälkeen aloittaneilla opintotukea on voitu myöntää 50 kuukaudeksi, mutta 1.8.2017 jälkeen aloittaneet opiskelijat voivat saada 48 tukikuukautta. Opiskelijan tulee suorittaa opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Yleinen asumistuki ei riipu opintosuorituksien etenemisestä. Opintoraha myönnetään vuoden 2011 elokuussa tai myöhemmin aloittaneille korkeakouluopiskelijoille kaksiportaisesti eli ensin kandidaatin ja sitten maisterin tutkintoihin. Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin yhden tutkinnon, hänelle voidaan myöntää kaikkiin tutkintoihin yhteensä 54 tukikuukautta.

Opiskelijan täytyy 1.8.2014 lähtien suorittaa vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli vähimmäisopiskeluvaatimus ei täyty ilman hyväksyttävää syytä, voidaan opintotuki lakkauttaa.

Yleinen asumistukea maksetaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista, kuitenkin suurimmillaan 312 euroa (Turussa asuvalle). Ulkomailla opiskelevat opiskelijat, jotka ovat opintotuen piirissä, saavat myös tulevaisuudessa opintotuen asumislisää.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 lähtien maksuhäiriömerkintä ei ole enää ollut este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Lainan myöntäminen on kuitenkin pankin päätettävissä. Kun haet opintolainaa pankista, sinun ei erikseen tarvitse toimittaa opintotukipäätöstä vaan takauksen tiedot välittyvät Kelalta sähköisesti suoraan pankille. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu, sillä lainojen ehdot ja korot saattavat vaihdella.

Opintotuen tulorajat

Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Vaikka opintotuen yksi myöntämisedellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, on pienimuotoinen työnteko mahdollista opiskeluaikana.

Opintotuelle on asetettu tulorajat, jotka määräytyvät sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Mikäli nostat opintotukea esimerkiksi yhdeksältä kuukaudelta, on vuosikohtainen tulorajasi vuonna 2018 11 973€. On opiskelijan omalla vastuulla huolehtia, etteivät tulot ylitä vuositulorajaa. Voit laskea oman vuositulorajasi Kelan laskurilla.

Jos vuosituloraja näyttää ylittyvän, voit vapaaehtoisesti palauttaa jo maksettua opintotukea tai peruuttaa tulevia opintotukikuukausia. Palauttamalla tuen vapaaehtoisesti saat tukikuukaudet uudestaan käytettäväksi ja vältyt takaisinperinnältä, jolloin tuki peritään takaisin 7,5 prosentin korkojen kera. Vapaaehtoinen palauttaminen tulee tehdä tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2017 maksetut tuet on palautettava vapaaehtoisesti 31.5.2018 mennessä. Kun olet palauttanut tukea vapaaehtoisesti, et voi enää perua palautusta.

Koska yleinen asumistuki on opintotuesta erillinen tuki, sen myöntämisessä opiskelijan tulot tulkitaan eri tavalla kuin opintotuessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.8.2017 lähtien opiskelijan on tullut seurata kahta eri tulorajaa. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelalle välittömästi omista tai ruokakunnassaan tapahtuvista merkittävistä tulojen muutoksista. Mikäli tulojen muutokset kestävät yli kolme kuukautta tai vaikuttavat selkeästi vuoden keskituloon, yleisen asumistuen määrä tarkistetaan Kelassa. Yleisen asumistuen tukikuukausia ei voi omatoimisesti palauttaa jälkikäteen, joten opiskelijan tulee tarkkailla tulojansa ja tukiansa opintototuen asumislisää aktiivisemmin.

Opintotuen hakeminen ja opintotukineuvonta

Opintotukea voit hakea kätevästi verkossa Kelan sivuilta pankin verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet tuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.

Kelan verkkosivujen henkilöasiakkaan asiointipalvelun kautta voit lisäksi tarkastella saamiasi päätöksiä, perua ja palauttaa tukia ja tarkastella kuinka paljon opintotukikuukausia sinulla on vielä käytettävissä. Palvelun kautta voit tarkistaa myös tukesi maksatuspäivät.

Jos haluat hakea opintotukea paperisella lomakkeella, Turun yliopistossa opintotukihakemukset vastaanottaa opiskelijakeskus Disco, josta ne toimitetaan eteenpäin Kelalle.

Perheellisen opiskelijan tuet

Perheellisellä opiskelijalla on opintotuen lisäksi oikeus myös Kelan lapsiperheen tukiin. Mikäli et ehdi osallistumaan opetukseen, voit myös ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolo äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia on lakisääteinen, hyväksyttävä syy poissaololle. Kun ilmoittaudut poissaolevaksi, opintoaikasi yliopistolla ei kulu. Tällöin sinun tulee toimittaa yliopistolle 

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, edellyttäen, ettei sinulla ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa kyseiseltä lukukaudella.

Opintoraha ja huoltajakorotus

Vuoden 2018 alusta alkaen perheelliset, opintorahaa saavat opiskelijat (alle 18-vuotiaan lapsen huoltajat) ovat oikeutettuja 75 euron suuruiseen huoltajakorotukseen, joka maksetaan opintorahan päälle. Huoltajakorotus on huoltajakohtainen, eikä lapsien lukumäärä vaikuta tuen suuruuteen. Kela maksaa huoltajakorotuksen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä. Huoltajakorotus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun opintorahan saajasta on tullut lapsen huoltaja.

Äitiysvapaa ja äitiysraha

Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä eli noin 4 kuukautta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Jos opiskelet päätoimisesti ja saat opintotukea, sinulle maksetaan opintotuen lisäksi äitiysrahaa vähimmäismääräisenä eli 24,64€ arkipäivältä. Jos et nosta opintotukea etkä työskentele, äitiysraha maksetaan täysimääräisenä. Luen vanhempainpäivärahojen määrän muodostumisesta Kelan sivuilta.

Jos menet töihin tai aloitat opiskelun, ilmoita siitä heti Kelaan. Näin sinulle maksetaan oikein äitiysrahaa ja vältyt turhalta takaisinperinnältä. Palkkatietoja, työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos saat varhennettua äitiysrahaa eli jäät äitiysvapaalle 31-50 päivää ennen laskettua aikaa, et voi työskennellä lainkaan (paitsi sunnuntaisin ja arkipyhinä, koska siltä päivältä tukea ei makseta) etkä opiskella päätoimisesti.

Isyysvapaa ja isyysraha

Isyysrahaa maksetaan enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Isyysvapaan aikana ei saa opiskella päätoimisesti, mutta opiskelu ja opintotuen saaminen eivät estä isyysrahan saamista.

Vanhempainraha

Vanhempainraha on vähimmäismääräisenä 24,64 euroa arkipäivältä, ja voit saada sitä 158 arkipäivää. Opiskelun aikana kertyneiden työtulojen perusteella voit myös hakea korkeampaa vanhempainrahaa, mutta silloin et voi nostaa opintorahaa.

Sateenkaariperhe

Kela maksaa rahallista tukea lapsiperheille pääasiassa samojen periaatteiden mukaan riippumatta perhemuodosta. Perhe-etuuksiin, joiden myöntöperusteet ovat sateenkaariperheillä toisenlaiset kuin muilla perheillä, voit tutustua Kelan sivuilla.

Lapsilisä

Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisä maksetaan yleensä äidille tai isälle tai muulle huoltajalle. Voit hakea lapsilisää joko erikseen tai samalla, kun haet vanhempainpäivärahoja. Lue lisää lapsilisästä Kelan sivuilta.

Kotihoidontuki

Vanhempainrahakauden päätyttyä olet oikeutettu opintorahan lisäksi kotihoidontukeen, mikäli lapsesi on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki koostuu hoitorahasta ja hoitolisästä sekä kuntalisästä, joka on tarjolla osassa kunnista: kannattaa tarkistaa, onko lisä myös sinun kunnassasi. Kotihoidon tuen ohessa voit hyödyntää osaaikaisia päivähoitopalveluita. Lue lisää kotihoidon tuesta Kelan sivuilta.

Opintolaina

Opintorahan lisäksi voit nostaa opintolainaa.

Elatusapu

Jos lapsen toinen vanhempi ei pysyvästi asu lapsen kanssa tai ei muuten huolehdi lapsen elatuksesta, lapsella on oikeus elatusapuun tältä vanhemmalta. Jos toinen vanhempi ei maksa elatusapua tai vanhemmuutta ei ole vahvistettu, lapsella on oikeus saada elatustukea Kelalta. Elatusapusopimusten tekemisessä avustavat kunnan lastenvalvojat. Jos sopimukseen ei päästä, ja asia on vietävä tuomioistuimeen, opiskelija voi hakea oikeusapua oikeusaputoimistolta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Hoitovapaa työstä ei estä opiskelua

Mikäli sinulla on työpaikka ja jäät työstäsi hoitovapaalle, voit siitä huolimatta kirjautua läsnäolevaksi yliopistolle ja opiskella hoitovapaan aikana. Myös työnantajan kanssa kannattaa keskustella työnteon, opiskelun ja perheen yhteensovittamisessa.

Opiskelu sairauspäivärahalla

Opintotukikuukausia ei kannata käyttää sairastamiseen - myös opiskelijalla on oikeus sairauslomaan. Sairausloman ajalle voit saada sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea. Jos kuitenkin varmasti tiedät, että sairautesi kestää enintään kaksi kuukautta, voit edelleen nostaa opintotukea. Tällainen lyhytaikainen sairaus ja siitä johtuva opintojen hidastuminen eivät estä opintotuen maksamista. Voit kuitenkin joutua selvittämään sairautesi, kun Kela seuraa opintojesi edistymistä. On ehdottoman tärkeää, että käyt ajoissa lääkärissä ja säilytät lääkärintodistuksesi.

Jos on syytä epäillä, että sairautesi kestää yli kaksi kuukautta, on sairauspäiväraha sinulle sopivampi toimeentulon tukimuoto. Et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan. Voit hakea sairauspäivärahaa ja jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan. Kela lakkauttaa sen jälkeen opintotukesi automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä itse.

Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta vähintään 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi kuukauden alusta alkaen ja perii liikaa maksetun opintotuen takaisin. Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta alle 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kela vähentää sairauspäiväraha-ajalle maksetun opintorahan sairauspäivärahan määrästä.

Työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei estä opintotuen saamista.

Kun jatkat päätoimisia opintoja, ilmoita siitä Kelaan. Jos opintotukesi on lakkautettu kokonaan, sinun pitää hakea sitä uudelleen. Voit saada opintotukea aikaisintaan sen kuukauden alusta alkaen, jossa on 18 opiskelupäivää. Opiskelupäiviä ovat kaikki kalenteripäivät.

Kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden, tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täyttyy ja ilmoittaa siitä Kelaan. Sairauspäivärahaa varten opiskelijan on toimitettava Kelaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestään kuten tähänkin saakka.

Opiskelun ohjeelliset määrät sairauspäivärahakaudella:

Korkeakouluopinnot: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa

Lisätietoja sairauspäivärahalla opiskelusta löydät Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos et saa opintotukea koska

 • et ole saanut opintolainaa pankista
 • olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi
 • opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi
 • sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea ja yleistä asumistukea. Jos et voi saada opintotukea tai muuta tukea, sinun pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. ansiotyöllä).

Opintolaina on haettava ennen perustoimeentulotuen hakemista

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta.

 • Jos et ole hakenut opintolainaa, perustoimeentulotuki voidaan myöntää lyhyeksi aikaa lainan saannin selvittämiseksi.
 • Jos olet saanut opintolainalle valtiontakauksen ja pankin lainapäätöksen, opintolainan määrä otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolle laina on myönnetty.
 • Opintolainan kuukausierä lasketaan tuloksi myös, jos et hae lainatakausta tai lainaa, mutta lainan saamiselle ei ole estettä. Jos olet hakenut lainaa, mutta et saa sitä, lainaa ei lasketa tuloksi.

Jos opinnot pitkittyvät

Opintojen pitkittymisellä tarkoitetaan, että

 • olet käyttänyt loppuun opintotuen tai opintojen perusteella maksettavan muun etuuden enimmäistukiajan, etkä voi saada siihen pidennystä, tai
 • opintotukesi tai muu etuutesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi.

Jos sinulla ei opintojen pitkittyessä ole oikeutta ensisijaisiin tukiin, kuten opintotukeen, aikuiskoulutustukeen tai työttömyysturvaan, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sinun on selvitettävä Kelalle, missä ajassa voit suorittaa tutkinnon loppuun. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukuvuotta.

Jos opintotukesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, sinun on mahdollisimman pian suoritettava sinulta edellytetyt opinnot. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukukautta.

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää enintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan ja samalla seurataan opintojesi edistymistä.

Jos et saa opintotukea

Jos suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jälkeen toista tutkintoa, et välttämättä saa enää opintotukea. On myös opintoja, joihin ei voi saada opintotukea. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuislukio-opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa. Sinun pitää rahoittaa nämä opinnot esimerkiksi työttömyysturvalla tai ansiotyöllä.

Perustoimeentulotukea voit saada enintään kahden kuukauden ajaksi, kuukaudeksi kerrallaan. Jos et ole sinä aikana työllistynyt etkä saa työttömyysturvaa ja haet kahden kuukauden jälkeen perustoimeentulotukea, sen perusosaa voidaan alentaa. Tässä tilanteessa Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.