Olet täällä

Sanitaatioviestintää pandemian aikana – hyvää kansainvälistä kehitystiedotuksen päivää!

Mari Puurunen | 25.10.2021
In English below
 
 
Vuosittain 24. lokakuuta vietetään Kansainvälistä YK:n päivää. Samana päivänä vietetään myös Kansainvälistä kehitystiedotuksen päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota kehitysyhteistyön kysymyksiin ja vedota kansainväliseen yhteisöön näiden kysymysten ratkomiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous perusti teemapäivän vuonna 1972, kaksi vuotta YK:n toisen vuosikymmenen kansainvälisen kehitysstrategian hyväksymisen jälkeen.
 
Yksi YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista onkin yhteistyö ja kumppanuus – Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Agenda2030 mukaan tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii vahvaa maailmanlaajuista yhteistyötä ja kumppanuutta niin globaalilla, alueellisella, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Sanitaatioviestintää Sambia-hankkeessamme

Kysyimme yhteistyöhankkeemme kumppanin Huussi ry:n Sari Laurilalta viestinnän roolista kehitysyhteistyöprojekteissa. Hän korostaa viestinnän tärkeyttä niin hankkeen sisällä kuin ulkopuolellakin.
 
"Viestintä on hankkeiden toteuttamisen tärkeä työkalu ja toisaalta myös sen elinehto. Hankkeissa viestitään niin sisäisesti (esimerkiksi hankekumppaneiden välillä) kuin ulkoisesti (esimerkiksi sidosryhmille ja hankkeen tukijoille)."
 
Laurila nostaa esiin myös vanhakantaisen ajatuksen kehitysyhteistyön viestinnän luonteesta yksipuolisena tiedottamisena hankkeen tuloksista hankkeen rahoittajatahoille.
 
"Nykyiset kehitysprojektit ovat yhä enenevässä määrin yhdessä tekemistä ja viestimistä. Projektit perustuvat paikallisiin tarpeisiin, joista viestitään hankekumppaneille, jotka puolestaan mahdollistavat näihin tarpeisiin vastaamisen ja/tai auttavat paikallisia vastaamaan niihin tarpeisiin itse. Hankkeet voivat myös itsessään olla välineitä tai mahdollisia kanavia, joilla viestintää voidaan toteuttaa. Hanke voi esimerkiksi toimia viestintäkanavana paikallisille yhteisöjen ja maan hallinnon välillä välittäen tietoa yhteisöjen tilanteesta ja haasteista. Tällä tavoin hanke voi kasvattaa yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia sekä tietoisuutta omista oikeuksistaan."
 
Lokakuussa sanitaatiohankkeemme Sambiassa järjesti useamman tapahtuman sanitaatiokysymyksien arkipäiväistämiseksi useiden muiden vesi- ja sanitaatiotyötä tekevien tahojen kanssa. Eri sidosryhmät ovat järjestäneet koulutuksia ja tapahtumia kouluissa ympäri maan. Lusakassa alan toimijoiden tapahtumassa pääpuhujana oli arvoisa vesiministeri Mike E. Mposha ja Livingstonessa järjestetyssä tapahtumassa puhui mm. kaupungin pormestari Constance N. Mukelebai.

Viestinnän tärkeys korona-aikana

Covid-19-pandemian esiin tuoma epätasa-arvoisuus niin terveydenhuoltoon pääsyn, koronarokotteiden saatavuuden, yhteisöjen hyvinvoinnin, koulu- sekä työmahdollisuuksien kuten myös sukupuoleen liittyvien seikkojen osalta on syventynyt pandemian pitkittyessä. Teollistuneissa länsimaissa puhe paluusta normaaliin näyttää olevan jo lähitulevaisuudessa häämöttävä kehityskulku, kun taas esimerkiksi Sambiassa rokotettujen osuus väestöstä on noin 2% (lokakuu 2021).
 
Korona-aikana etenkin sanitaatioviestintä on valtavirtaistunut myös länsimaissa. Kehotukset hyvään käsihygieniaan ovat yleistyneet julkisilla paikoilla joka puolella maailmaa. Laurila nostaakin esiin sanitaatioviestinnän tärkeyden kehitysyhteistyöhankkeiden osalta.
 
"Viestintä on tärkeää, sillä usein kaukaiset asiat, joista ei ole henkilökohtaista kokemusta, eivät välttämättä kosketa ihmisiä. Meidän tapauksessamme ihmisten voi olla vaikea ymmärtää, miksi sanitaation parantaminen on tärkeää ja miksi sitä tulee tukea rahallisesti. Aina edes kyseisessä maassa elävät ihmiset eivät tajua, kuinka huonosti asiat voivat olla esimerkiksi kaukaisissa kylissä, saati sitten Suomessa, jossa melkeinpä kaikilla on mahdollisuus käydä turvallisessa vessassa ilman sen kummempaa miettimistä." 
 
Tarve vahvalle kansainväliselle yhteistyölle kehitysyhteistyökysymyksissä on suurempi kuin koskaan koronapandemian jälkihoidossa, jotta voidaan varmistaa koronasta toipuminen ja jälleenrakennus myös globaalin etelän yhteisöille.

In English

Sanitation communication during the pandemic – Happy World Development Information Day!

United Nations Day is celebrated every year on the 24th of October, coinciding with the World Development Information Day. The object of the day is to draw the attention of world public opinion each year to development issues and the necessity of strengthening international co-operation to solve them. The day was further recognized as the date on which the International
 
Development Strategy for the Second Nations Development Decade was adopted in 1970. World Development Information Day was first held on October 24, 1972. One of United Nations Agenda2030 goals is Partnership for the Goals - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. To reach the Sustainable Development Goals adopted in 2015, worldwide cooperation must be strengthened in global, regional, national as well as in the local level.

Sanitation communication in our Zambia project

We asked Sari Laurila from our partner organization Global Dry Toilet Association of Finland about the importance of communication in development cooperation projects. She states that communication is vital internally and externally in a project.
 
"Communication is an important tool when implementing projects, and on the other hand, a vital element. Project communication consists of internal communication (e.g between partner organizations) and external communication (e.g with stakeholders and sponsors."
 
Laurila also points out outdated idea of communication as one-sided reporting of results to sponsors.
 
"Modern development cooperation projects are increasingly based on cooperation and communication. Projects are built on local needs, which are communicated to partners. Partners either respond to these needs or/and help the local community to take care of these needs together. Projects themselves can also be tools or platforms for communication. For example, a project can work as a communication platform for local communities and national government by conveying local communities’ status and challenges. This way a project can strengthen capacities and awareness on rights within local communities."
 
In October, our sanitation project in Zambia co-organized many events with other organizations working with questions surrounding water and sanitation. In schools, stakeholders around the country organized training sessions and events. Events in Lusaka and Livingstone gathered participants of relevant fields, and His Excellency, Water, Development and Sanitation Minister Mike E. Mposha delivered a speech, alongside mayor of Livingstone, Ms. Constance N. Mukelebai.

On the importance of communication during the pandemic 

The pandemic has effectively demonstrated the inequality between the global North and the global South; access to healthcare, availability of the vaccine, communal welfare, educational and work-related opportunities as well as issues relating to gender equality. In the global North discussion regarding returning to normal way of life is a hot topic, while for example in Zambia, only about 2% of the population has received full doze of vaccination against covid-19 (October 2021).
 
During the pandemic, sanitation communication has taken up public space more than ever in the form of calls for better hand hygiene. Laurila reflects the importance of sanitation communication in our project.
 
"Communication is of vital importance, as people have little understanding of problems that do not affect their everyday lives. In our case, people might have difficulties understanding the importance of improving sanitation, and why this should be sponsored. Sometimes even people living in Zambia don’t grasp how severe things can be in the countryside, let alone people in Finland, where almost everyone has the opportunity to use a toilet without further thinking."
 
The need for strong international cooperation in global development is greater than ever before in the aftermath of the pandemic. Sustainable and just recovery must be guaranteed also for the communities in the global South.
 
Puheenjohtaja, kehitysyhteistyösiipi
Mari Puurunen