Olet täällä

Linjoilla Vihreä vasemmisto: TYYn on julistauduttava linjapaperissaan feministiseksi

Vihreä vasemmisto | 03.03.2020

(Read the blog in English below)

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päivittää keväällä 2020 poliittista linjapaperiaan eli asiakirjaa, joka ohjaa ylioppilaskunnan virallisia poliittisia kantoja läpi sen koko toiminnan. Me Vihreässä vasemmistossa toimimme edustajistossa puoluepoliittisesti sitoutumattomana listana ja haluamme, että TYY julistautuu päivitetyssä linjapaperissaan feministiseksi yhteisöksi.

Yhdenvertaisuus ja opiskelijayhteisön moninaisuus ovat jo nyt vahvasti läsnä poliittisen linjapaperin ja yhdenvertaisuusohjelman lisäksi TYYn strategiassa, jossa kirjoitetaan yhdenvertaisuudesta seuraavasti: “Kaikki jäsenemme ovat yhdenvertaisia keskenään. Yhdenvertainen kohtelu on ylioppilaskunnan kulmakivi ja jäsenten moninaisuus on voimavara.” Lisäksi ylioppilaskunta tunnustaa sukupuolen moninaisuuden sekä yhdenvertaisuusohjelmansa mukaan pyrkii parantamaan vähemmistöjen haavoittuvaa asemaa opiskelijayhteisöissä. TYY siis tekee tälläkin hetkellä huomattavan paljon feminististä vaikuttamistyötä, joten linjapaperissa feministiseksi julistautuminen olisi ainoastaan luonteva seuraava askel kohtin yhdenvertaisempaa ylioppilaskuntaa.

Feminismiä ei voi typistää ainoastaan naisten ja ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi: se on kokonaisvaltainen, moniulotteinen ja intersektionaalinen aate, joka korostaa kaikkien yhtäläistä mahdollisuutta toteuttaa itseään ja oikeutta elää vapaana sorrosta ja syrjinnästä. Intersektionaalisuudella haluamme korostaa sukupuolen ohella muidenkin ominaisuuksien vaikutusta kunkin ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi luokka ja varallisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ihonväri ja etnisyys sekä toimintakyky. TYYn kontekstissa tämä tarkoittaa niiden opiskelijoiden huomioimista, jotka ovat muun muassa vähävaraisia, transtaustaisia, rodullistettuja, vammaisia ja sairaita, äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia taikka perheellisiä. Jokaisella on oltava turvallinen ja tervetullut olo omassa ylioppilaskunnassaan. Feminismi-sanan välttäminen sen tiettyjen negatiivisten mielikuvien vuoksi on perusteetonta, sillä silloin valta termin määrittelemiseen ojennetaan niille, jotka toimivat yhdenvertaisuutta heikentääkseen.

Edelläkävijän roolin ottaessaan TYY ei myöskään jäisi yksin. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julistautui linjapaperissaan feministiseksi jo vuonna 2016, ja aivan äskettäin Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY teki saman päivittäessään strategiaansa tuleville vuosille. On kuitenkin huomioitava, että feministiseksi julistautuminen ei tee ylioppilaskunnasta automaattisesti yhdenvertaista – työn kohti aidosti turvallista ja syrjinnästä vapaata ylioppilaskuntaa on jatkuttava yhtä kauan kuin aihetta siihen riittää.

Vihreä vasemmisto
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

In English: Council group Green Left: TYY must declare itself as feminist in its political agenda

This spring the Council of the Studenti Union of the University of Turku (TYY) is updating its political agenda, which is a document that  TYY’s political and societal views and its actions regarding those values. We, the Green Left, are a non-partisan council group and want that TYY declares itself as a feminist community in the ag.

Equality and the diversity of the student community are already present in the political agenda and TYY’s Equality Programme, as well as in its strategy, which states: “All our members are equal. Equal treatment is the cornerstone of the Student Union and the diversity of its members is a resource.” Additionally, the student union recognizes gender diversity and, according to its Equality Programme, it is also working to better the conditions and status of those that are more vulnerable within the student community. All in all, TYY does already a considerable amount of feminist political work, so declaring itself as feminist TYY would only be the next natural step towards a more equal Student Union Council.

Feminism cannot be abridged to working for the equality between only women and men: it is a holistic, multidimensional and an intersectional idea that emphasizes the equal opportunity for self-fulfilment and the equal right to live without oppression or discrimation for all. With intersectionality we want to highlight other features and qualities, along with gender and sex, that affect the societal status of every human being. These qualities are, for example, class and wealth, sexual orientation, race, ethnicity, and functional ability. In the context of the Student Union this means taking into account the students who are poor, trans, racialized, disabled or sick, non-Finnish speakers, and have children. Everyone should feel safe and welcome in their own Student Union.

Avoiding the term feminism based on the some negative associations the word carries is unfounded, because then the power to define feminism is handed to those who work to impair equality. If TYY were to take this step towards equality and solidarity, it wouldn’t be alone either. The National Union of University Students in Finland (SYL) declared itself feminist in its political agenda already in 2016, and the Student Union Council of Helsinki University made the same decision only a few weeks ago, when the Council updated the Union’s strategy for the upcoming years.

However, it is important to note that declaring oneself as feminist does not automatically make the Student Union equal for all – the work towards a safe and discrimination-free Student Union must continue as long as there is work left to be done.

Green Left
Council group

The text is written by one of TYY's council groups and it represents their opinions, not TYY's general opinions.

TYYn edustajistoryhmä
Vihreä vasemmisto