Olet täällä

Puhe Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen 40-vuotisjuhlissa

Sini Saarinen | 24.05.2019

Arvon rehtorit, Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen henkilökunta ja ystävät!

Turun yliopiston ylioppilaskunta onnittelee 40-vuotiasta Kieli- ja viestintäopintojen keskusta, tuttavallisemmin KieVi:ä. Haluan sanoa muutaman sanan kiitoksena opiskelijoilta kielitaidon ja viestinnän hyväksi.

Kielten ja viestinnän opetus on merkittävässä osassa korkeakoulutettujen osaamisen varmistamisessa. Ilman selkeää ja ymmärrettävää ilmaisua kirjallisesti sekä suullisesti on turhaa kuvitella menestyvänsä niin yksilönä työelämässä, kuin yhteiskunnan kehittämisessä. Itse koen selkeän ilmaisun olevan entistä tärkeämmässä roolissa, kun julkisessa keskustelussa toisen ymmärtäminen vaikuttaa päivä päivältä vaikeammalta. KieVi tekee arvokasta työtä opettaessaan meitä viestimään yhteiskunnassa.

TYY tekee kiinteää yhteistyötä KieVin kanssa ja haluamme kiittää sekä yksikön johtoa, että jokaista kielen ja viestinnän opettajaa. Kanssanne on helppoa kehittää opetusta ja otatte aina palautteemme ja kehitysehdotuksemme arvostavasti vastaan. Teemme vuosittain yhteistyössä kyselyn opiskelijoille, jonka saamme purkaa yhdessä kehityspäivässänne. Saamme samalla myös arvokasta vastapalautetta siitä, miten opiskelijoiden toiveet voidaan parhaiten toteuttaa käytännössä. On ilo tehdä yhteistyötä KieVin kanssa! Konkreettisena esimerkkinä haluan vielä mainita SuomiPassin, joka tällä hetkellä toimii digitaalisena sovelluksena.

Erityiskiitosta kielen ja viestinnän opetuksesta haluamme antaa erilaisten oppijoiden huomioinnista. Opetuksesta pyritään tekemään mahdollisimman joustavaa esimerkiksi huomioiden opiskelijoiden opetusaikataulut omissa oppiaineissaan. Myös kiitoksen ansaitsee lähiopetus ja jännittäjien huomiointi. Tämä mahdollistuu jo yksinkertaisesti sillä, että kielikursseilla lähiopetusta on paljon ja ryhmäkoot ovat pieniä. Tällöin yksilöllinen ja turvallinen oppimisympäristö rohkaisee opiskelijaa ilmaisemaan itseään ja epäonnistumisten kautta kasvaminen paremmaksi ja varmemmaksi viestijäksi.

Ylioppilaskunnan näkökulmasta myös S2 eli suomi toisena kielenä on erityisesti kansainvälisille opiskelijoillemme arvokas kokonaisuus, johon yliopisto on panostanut. Erityisesti yliopistomme toiminta-alueella Turussa, Porissa ja Raumalla suomen kielen taito nähdään erittäin tärkeänä työllistymisen ja integroitumisen näkökulmasta. Kiitos, että vahvistatte myös kansainvälisten opiskelijoidemme asemaa yhteiskunnassa.

Olemme opiskelijoina linjanneet, että Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen tulee tarjota riittävän laaja kieli- ja kurssivalikoima vastaamaan kansainvälisen monialayliopiston tarpeita. Haluamme myös varmistaa, että opetuksen laatua vahvistetaan huomioiden tieteenalakohtaiset erot. Ylioppilaskunta haluaa Turun yliopistosta parhaan mahdollisen opiskelijoille ja KieVi tekee tärkeää työtä sen eteen.

Kiitos yhteistyöstä ja onnea!

***

Speech at the 40th Anniversary of the Center for Language and Communication Studies 21.5.2019

Dear Rectors, Staff of the Centre for Language and Communication Studies and Friends!

The Student Union of the University of Turku congratulates the 40-year-old Center for Language and Communication Studies, also known as “KieVi”. I want to say a few words of thanks from the students.

The teaching of languages ​​and communication is an important part of ensuring the knowledge of students in higher education. Without a clear and comprehensible written and oral expression, it is useless to imagine being successful both in the workplace and in the development of society. I feel that clear expression is playing an increasingly important role when one's understanding of a public debate seems to be more and more difficult every day. KieVi does valuable work in teaching us to communicate in society.

TYY works closely with KieVi and we would like to thank both the unit's management and every language and communication teacher. It is easy to develop teaching with you and you always appreciate our feedback and development suggestions. We conduct an annual survey for students which we present to you on your development day. At the same time, we also get valuable feedback on how students' wishes can best be realised in practice. It is a pleasure to cooperate with KieVi! As a concrete example, I would like to mention the SuomiPassi, which is currently a digital application.

We want to thank especially for the attention that is given to different kinds of learners. The aim has been to make teaching as flexible as possible, for example by taking into account the students' timetables in their own subjects. We thank also for Thank you also for the class room teaching and forming special groups for those who are afraid to speak in public. This is simply made possible by the fact that there is a lot of contact teaching in the language courses and the group sizes are small. This way, the safe learning environment encourages the student to express oneself and through failures become a better and more secure communicator.

From the perspective of the Student Union, “S2” or Finnish as a second language is especially valuable for our international students, in which the University has invested in. Especially in the operating area of ​​our university in Turku, Pori, and Rauma, Finnish language skills are seen as very important from the perspective of employment and integration. Thank you for strengthening the position of our international students in society.
 
As students, we have outlined that the Center for Language and Communication Studies should offer a sufficiently wide range of languages ​​and courses to meet the needs of the international multidisciplinary university. We also want to ensure that the quality of teaching is strengthened, taking into account the differences in the study fields. The Student Union wants the University of Turku to be the best for its students, and KieVi is doing an important job for it.
 
Thank you for your cooperation and congratulations!

hallituksen puheenjohtaja
Sini Saarinen