Olet täällä

Turun kampus tiivistyy

Juha Isotalo | 28.06.2018

Mitä Turun kampukselle tapahtuu jatkossa ja miten opiskelijat voivat vaikuttaa siihen? Opiskelijoiden on yhdessä muun yliopistoyhteisön kanssa asetettava tavoitteet toimiville tiloille. Niissä työskentelyn on oltava toimivaa ja joustavaa, toisaalta kustannustehokasta ja hauskaa. Ulkopuoliset rakennuttajat ja budjetoijat eivät ymmärrä eri alojen ja käyttäjäryhmien erikoislaatuisia erityistarpeita, ellemme me niitä heille kerro.

Ensimmäistä kertaa vuosiin Turun yliopistolla puretaan kokonaisia yliopistorakennuksia. Voi olla, että viime kertaa pitää jäljittää vuoteen 1959, kun Turun yliopiston ensimmäisenä päärakennuksena toiminut hotelli Phoenix purettiin Kauppatorin laidalta. Nyt puretaan humanistien Jusleniaa osana yliopiston tavoitetta säästää tiloista.

Yliopistokampus on 2000-luvulla tiivistynyt huomattavasti. Vuosituhannen alussa yhteiskunta- ja kasvatustieteilijät keskitettiin niin kutsutulle alakampukselle Publicumiin ja Educariumiin. Sitä ennen yliopistolla oli ollut käytössään paljon tiloja pitkin Hämeenkatua normaaleissa toimistotiloissa. Sen jälkeen on rakennettu luonnontieteilijöille, humanisteille ja lääketieteilijöille uusia tiloja ja kunnostettu vanhoja niin Sirkkalan ja Kupittaan suunnalla kuin yliopistonmäelläkin. Nyt nämä kolme aluetta – Yliopistonmäki ja sen juurilla olevat rakennukset, alakampus sekä Sirkkalan-Kupittaan alue muodostavat yliopiston Turun toimintojen keskukset.

Opiskelijat tarvitsevat 24/7-opiskelutiloja ja niiden sijoittaminen valmiisiin rakennuksiin on vaikeaa, jos sitä ei ole ymmärretty suunniteltaessa. Graduntekijät ja jatko-opiskelijat tarvitsevat työpisteitä siinä missä vakihenkilökuntakin. Monikäyttöisissä tiloissa voi yhtä aikaa käyttää tietokonetta, lukea kirjaa, soittaa puheluita ja juoda kahvia. Näitä kaikkia toimintoja ei kannata eristää erillisiin huoneisiin: atk-luokkaan, kirjastoon, käytävään ja kahvilaan. Käytävilläkin voi olla mukavia työpisteitä ryhmätöiden tekoon. Omana opiskeluaikanani kaipasin paikkaa, jossa voisi ottaa kampuksella nokoset, kun opiskelupäivät venyivät.

Muuttoja ja muutoksia Sirkkalassa, Arcanumissa ja Caloniassa

Humanisteja ollaan keskittämässä Sirkkalasta, mäeltä ja väistötiloista Hämeenkadulta entiseen kemian laitoksen rakennukseen Arcanumin. Siirto tapahtuu vaiheittain ja on valmis vasta kun Juslenian tilalle on rakennettu uusi, yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen rakennus. Osa Arcanumin käyttäjistä siirtyykin sinne. Siihen mennessä vanhoista laboratorioista ja aivan erilaiseen käyttöön tarkoitetuista opetustiloista on toivottavasti saatu remontoitua hyvä kokonaisuus humanistien tarpeisiin. Vanhoista tiloista siirretään pois käyttäjiä ensisijaisesti kustannussyistä. Pitää olla tarkkana, etteivät remontoitujen tilojen kustannukset karkaa käsistä. Vastaremontoidut tilat eivät myöskään ole käyttökustannuksiltaan halpoja.

Kun Sirkkala tyhjenee humanisteista, jäävät Kupittaan alueen monen monituiset cityt ja muut rakennukset hieman kauemmaksi muusta kampuksesta. Yliopiston yhtenäisyyden kannalta olisi tärkeää, etteivät niiden opiskelijat eristy omaksi joukokseen muun kampuksen tiivistyessä. Kaikissa päissä kampusta tulisi olla yhtä hyvät mahdollisuudet sujuvaan, monitieteiseen yhteistyöhön ja pääsy palveluihin, kuten kirjastoon.

Mikäli Arcanumiin tehdään uusi kirjasto 2020-luvulla siihen suunnitellun laajennuksen myötä, vaikuttaa se siihen, missä muualla kirjastopalveluja voidaan tarjota. Kirjastokaan ei ole enää pelkkä kirjakokoelma, vaan monipuolinen itseopiskelun ja tiedonhaun koti. Sitä tarvitaan kaikilla aloilla.

Remonttien yhteydessä opetustiloja on uudistettu paljon. Esimerkiksi oikeustieteilijöiden Caloniassa vanhoja porrastettuja luentosaleja on muutettu tasalattiallisiksi ja paremmin ryhmätöihin sopiviksi. On kaikkien etu, että tällaiset tilat ovat saatavilla helposti yli tiedekuntarajojen tiiviillä kampuksella. Vastavuoroisesti osa uusissa tiloissa toimivista kaipaa välillä perinteisiä luentosaleja ja niiden tulisi olla heille helposti saatavilla.

Opiskelijat mukaan tilasuunnitteluun

Turun yliopisto on onnistunut välttämään yliopistojen rahoitusleikkauksista johtuvat henkilökunnan irtisanomisaallot osittain luopumalla tiloista. Yliopisto on myös sitoutunut kuulemaan tilojensa käyttäjiä, opiskelijoita ja henkilökuntaa, uusien tilojen suunnittelussa. Kaikkiin isompiin remontteihin ja uudisrakennuksiin perustetaan käyttäjäryhmä.

Ollaan mukana tässä suunnittelussa! Menkää käyttäjäryhmien kokouksiin ja ilmoittautukaa työryhmiin. Kertokaa oman alanne erityispiirteistä ja tarpeista. Ja muistakaa, että varmistatte itsellenne seuraajan, jos ette voi enää itse osallistua. Tilojen rakentaminen on nimittäin hidasta. Kun allekirjoittanut aloitti opintonsa yliopistolla vuonna 2003, Juslenia oli ihan just menossa remonttiin.

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Juha Isotalo