Olet täällä

Yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki koronatilanteen vaikuttaneen opiskelukykyyn heikentävästi

Uutinen | 4.6.2020

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) toteutti yhteistyössä yliopiston johdon ja hyvinvointipalvelujen kanssa kyselyn, joka selvitti sitä, miten korona-aika on vaikuttanut opiskelijan arkeen, opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Kyselyyn vastasi 1201 opiskelijaa. Vastauksia saatiin kaikista tiedekunnista, ja kyselyyn vastasivat sekä perustutkinto-opiskelijat että jatko-opiskelijat. Kyselyyn vastasi myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Koronatilanteen tuomat muutokset yliopistolla vaikuttivat opiskelumotivaatioon ja keskittymiskykyyn

Kyselyn perusteella yli 50% vastaajista koki koronatilanteen vaikuttaneen yleiseen opiskelukykyyn heikentävästi. Negatiivisimmin koronatilanteen koettiin vaikuttaneet opiskeluympäristöihin, sillä lähes 70% koki koronatilanteen vaikuttaneen opiskeluympäristöönsä heikentävästi.  Yli 60 % vastaajista koki opiskelumotivaation, opiskelurutiinien ja keskittymiskyvyn heikentyneen koronan aiheuttaman poikkeustilan myötä.

Samalla yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat onnistuneiksi ja oli pystynyt edistämään opintojaan joko suunnitellusti tai suunniteltua paremmin myös poikkeusaikana. Lähes puolet vastaajista koki kuitenkin opetuksen laadun sekä suoritustapojen laadun huonontuneen koronatilanteen myötä.

Huoli kesän opinnoista ja toimeentulosta

Melkein puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista aikoo suorittaa kesäopintoja. Kolmannes kesäopintoja suorittavista koki, ettei kesäopintomahdollisuuksia ole tarjolla riittävästi. 30% oli huolissaan kesäajan toimeentulosta.

Opiskelijoiden arvio omasta hyvinvoinnista laskenut korona-ajan muutosten myötä

Vastaajia pyydettiin antamaan arvosana omalle hyvinvoinnilleen asteikolla 1–10 (ykkösen olleen huonoin arvosana) sekä koronatilannetta edeltäneeltä että koronatilanteen ajalta. Koronatilannetta ennen vastaajat arvioivat hyvinvointinsa keskiarvoksi 7,33 ja koronatilanteen ajalta 6,41. Ennen koronatilannetta hyvinvointinsa asteikolle 1–5 arvioi noin 15 % vastaajista. Koronatilanteen aikana hyvinvoinnilleen arvosanan 1–5 antaneiden opiskelijoiden määrä kaksinkertaistui noin 30 prosenttiin.

Etäisyys opiskeluyhteisöstä oli koronatilanteen kehittymiseen liittyvän epävarmuuden jälkeen suurin hyvinvointia heikentävä tekijä. Opiskelun siirtyminen kotiin vaikutti selvästi opiskelijoiden hyvinvointiin ja aihetta tullaan nostamaan esiin syksyllä tilojen käyttöä ja opiskelija koskevissa keskusteluissa yliopistolla.

Kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointi laski radikaalimmin kuin muilla

Myös kansainvälisiä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan hyvinvointiaan asteikolla 1–10 (ykkösen olleen huonoin arvosana). 12,5 % kyselyyn vastanneista kansainvälisistä opiskelijoista arvioi hyvinvointinsa asteikolle 1–5 ennen koronatilannetta. Koronatilanteen jälkeen asteikolle 1–5 hyvinvointinsa arvio lähes 60 % vastanneista. Kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointi on kyselyn perusteella laskenut huolestuttavasti.

Melkein puolet kyselyyn vastanneista kansainvälisistä opiskelijoista koki, että opinnot ovat edistyneet suunniteltua huonommin. 37,5 % vastanneista oli huolissaan tai erittäin huolissaan toimeentulostaan kesällä. 29,17 % englanniksi kyselyyn vastanneista olisi kaivannut lisää tukea mielenterveysasioissa.

Kyselyn täytti englanniksi 48 opiskelijaa. Pääasiassa vastaukset osoittivat samanlaisia tuloksia kuin suomeksi kyselyyn vastanneiden tulokset.

TYY tekee vaikuttamistyötä negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi

Koronatilanne tulee todennäköisesti vaikuttamaan opiskeluun ja opiskelijoiden elämään myös lukukaudella 2020-2021. Kyselyn vastausten avulla TYY tekee vaikuttamistyötä negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. On tärkeää, että opiskelijoille taataan myös poikkeustilanteessa riittävät työvälineet, tilat ja tuki.

TYY käsittelee kyselyn vastaukset ja esittelee tulokset yliopiston johdolle ja hallinnolle jo ensi viikolla. Myös tiedekunnille viestitään tuloksista tiedekuntakohtaisesti.

Kesän aikana käsittelemme kyselyn eri osa-alueita ja viestimme kyselyn tuloksista lisää viestintäkanavillamme.

Kiitos kaikille vastaajille! Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin elämyslahjakortteja. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Vastauksia ja yhteystietoja ei voida yhdistää toisiinsa.