Olet täällä

TYY lausui Turun yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista

Lausunto | 24.9.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Turun yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) haluaa oma-aloitteisesti antaa lausunnon Turun yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista. Kuten lausuntopyynnössä todetaan, kehityskuvavaihtoehdon valinta on vaikuttavuudeltaan tärkein yleiskaavaprosessin vaihe. Korkeakouluopiskelijat ovat huomattava joukko nykyisiä ja tulevia turkulaisia, joiden mielipiteen tulee painaa kaupungin päätöksenteossa.

Kannatamme vaihtoehtoa 1: ”Kasvu keskuksiin”

Kasvu keskuksiin – vaihtoehto tukeutuu voimakkaasti olemassa olevaan palvelurakenteeseen ja sijoittaa tavoitellun kasvun pääosin Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin. Tiiviin kaupunkirakenteen, jossa kaikki on helposti saavutettavissa, tulee olla Turun valtti tulevaisuudessakin. Täydennysrakentaminen jo olemassa olevan infrastruktuurin alueelle on paitsi kustannustehokasta, myös järkevää ja säästeliästä maankäyttöä.

Opiskelijat haluavat tutkitusti asua palveluiden läheisyydessä. Opiskelijat myös suosivat kerrostaloasumista selvästi yli muiden asumismuotojen. Kasvu keskuksiin – malli lisää asuinrakentamista urbaanissa ympäristössä ja siinä pääasiallinen rakentamisen muoto on kerrostalo. Malli mahdollistaa myös kohtuuhintaisen asumisen keskustan ulkopuolisella kehällä lähellä olemassa olevia palveluita, mikä tukee hyvin opiskelijoiden toiveita.

Kasvu keskuksiin – malli luo parhaan pohjan kasvulle ja tukee parhaiten kaupunkistrategian kilpailukyky -osa-aluetta, jonka tärkeänä tavoitteena on esimerkiksi kampus- ja tiedepuistoalueen kehittäminen. Kupittaan ja Itäharjun alueet ovat keskeisiä tavoiteltaessa korkeaan osaamiseen perustuvan yritystoiminnan kasvua. Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän nopean junayhteyden kehittäminen Turun ja Helsingin välille korostaa entisestään Kupittaan ja Itäharjun aluekokonaisuuksien kehittämisen tarvetta.

Lyhyet etäisyydet kaupungissa parantavat kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranisivat vahvojen aluekeskusten välillä tässä mallissa, mikä sekin on meistä tärkeää. Toisaalta toinen malli, kasvukäytävät, tukisi joukkoliikenteen kehittämistä pidempien reittien varrella. Hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennemahdollisuudet ovat opiskelijakaupungin vetovoimatekijä.

Vaikutusarvioinnissa huomioitava opiskelijakaupungin näkökulma

Turun kaupunkistrategia 2029:n keskeiseksi päämääräksi on nostettu tavoite olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Tämä on loistava tavoite ja sen tulee näkyä vahvasti yleiskaavaa suunnitellessa.

Erityisen tärkeää on kehittää kampusalueesta omaleimainen ja toimiva kokonaisuus. Korkeakoulujen sijainti lähellä keskustaa ja lähellä toisiaan on ainutlaatuinen mahdollisuus joka tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. Opiskelijoilla on paljon ideoita kampusalueeseen liittyen, ja kerromme mielellämme niistä lisää kun kaavaprosessissa siirrytään tarkastelemaan aluetta tarkemmin. Laadukas mutta edullinen opiskelija-asuminen on tärkeä tekijä opiskelukaupunkia valitessa. Kampusalueen ympäriltä tulisi löytyä tontteja esimerkiksi Turun ylioppilaskyläsäätiön uudisrakentamiselle. Kulkeminen kampusalueelle ja kampusalueen sisällä pitää olla jouhevaa ja turvallista. Viheralueiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä ydinkeskustassa että keskustan ulkopuolisilla alueilla on erittäin tärkeää viihtyisyyden kannalta, eikä sitä tule laiminlyödä täydennysrakentamisen yhteydessä.

 

Turussa 24.9.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Mikko Mononen                                                       

hallituksen puheenjohtaja  

 

Rauli Elenius

pääsihteeri                                                         

 

Lisätietoja:

Hallituksen varapuheenjohtaja, kunnallispoliittinen vastaava Janika Takatalo,

 (tyy-vpj@utu.fi, p. +358 44 796 1060)