Olet täällä

TYY lausui opintotukilain muutosehdotuksista

Lausunto | 25.9.2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta lausua opintotukilain muuttamisesta. Ylioppilaskunta on tyytyväinen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö tunnistaa lakiesityksessään covid-19-epidemian vaikutukset opiskelijoiden opintojen aloittamisen mahdolliseen estymiseen ja mahdollisuuksiin valmistua tutkinnon suorittamisajassa. Täsmennys opintorahan indeksisidonnaisuuteen on tärkeä lisäys, jotta kansaneläkeindeksin mahdollinen lasku ei kohdistu jo ennestään niukkaan opintorahaan. Lisäksi lakiesitys sisältää perustellun muutosehdotuksen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen.

Opintojen aloittamiseen liittyvät tarkennukset ovat Ylioppilaskunnan näkökulmasta tärkeitä lisäyksiä. Todellisen opiskeluajan laskeminen tulee alkaa vasta siitä lukukaudesta, jolloin opiskelija on ilmoittautunut ensimmäistä kertaa läsnä olevaksi. Todellinen opiskeluiden aloittamisaika tulee huomioida opintolainahyvityksessä niin, että aloittamisaika alkaa lakiesityksessä esitetystä ensimmäisestä läsnä olevasta lukukaudesta.

Ylioppilaskunta katsoo, että ehdotetut muutokset opintolainahyvitykseen ja –vähennykseen ovat välttämättömiä, koska ne ovat opintotukijärjestelmän mekanismeista ainoat todelliset kannustimet opiskelijoille. Kun opintotukea on muutettu voimakkaasti lainapainotteisemmaksi ja opintorahaa leikattu, ovat opintolainahyvitys ja –vähennys ovat madaltaneet opintolainanoton kynnystä ja opiskelijan lainamäärät ovat selvässä kasvussa. Tästä syystä on erittäin tärkeää huomioida poikkeusolojen pitkittävä vaikutus tutkintojen suorittamisaikoihin ja opintolainahyvityksen ja –vähennyksen ehtoihin.

Ylioppilaskunta suhtautuu kriittisesti siihen, että lakiesityksessä huomioidaan vain syyslukukaudella 2020 valmistuvat opiskelijat. Covid-19-epidemian päättymistä ei vielä osata arvioida, mutta Ylioppilaskunta vaatii, että lakiin tehdään lisäys, joka huomioi epidemian kerrannaisvaikutukset nykyisiin opiskelijoihin, jotka eivät valmistu vielä syyslukukaudella 2020 ja heidän oikeuteensa opintolainahyvitykseen ja –vähennykseen.

Lakiesityksen mukaan opinnoissaan viivästyneen opiskelijan tulee osoittaa syyt, joiden vuoksi hän ei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja covid-19-epidemiaan liittyvästä syystä. Ylioppilaskunta katsoo, että syiden osoittamiseksi opiskelijat, korkeakoulut ja neuvontapalveluja tarjoavat opiskelijajärjestöt tarvitsevat selkeät ohjeet syiden osoittamiseksi, jotta opiskelijat voivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmistautua syiden osoittamiseen.

Syiden osoittamiseen tulisi riittää yksinkertaisesti hankittava dokumentti. Valmistuneen opiskelijan voi olla vaikeaa osoittaa syitä, koska korkeakoulut lakkauttavat opiskelijoiden käyttäjätunnukset ja sähköpostit muutaman kuukauden viiveellä valmistumisesta. Syksyllä 2020 valmistuvan opiskelijan lainahyvityksen päätösehdotuksen Kela lähettää vasta keväällä 2021, jolloin vuoden takaisesta poikkeuksellisesta keväästä on kulunut aikaa jo vuosi. Lisäksi korkeakoulusta voi olla vaikeaa hankkia dokumenttia muuttuneista opetusjärjestelyistä, opinnäytetyön viivästymisestä, harjoittelun peruuntumisesta tai muusta epidemiasta johtuvasta viivästymiseen johtaneesta syystä. Opinnäytetyön viivästymisen osoittaminen epidemian vuoksi voi olla vaikeaa, esimerkiksi, jos se johtuu ohjauksesta, mutta se ei saa olla syy jättää lainahyvitykseen oikeuttavaa aikaa pidentämättä. Samaan aikaan, kun korkeakoulujen opetuksenjärjestämisvelvollisuutta kavennettiin poikkeuslailla, siirtyy vastuu opintojen muuttumisen todistamisesta opiskelijalle, mikä ei ole Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan kohtuullista.

Ylioppilaskunta haluaa kiittää, että lakiesityksen perusteluosassa on tunnistettu taustasyinä myös opiskelukyvyn alentuman vaikutukset opiskelijan mahdollisuuksiin suorittaa opintojaan tavoiteajassa. Ylioppilaskunnan viime keväänä toteuttaman opiskelijakyselyn perusteella on syytä olettaa, että covid-19-epidemia vaikuttaa alentavasti merkittävän opiskelijajoukon opiskelukykyyn, mikä tulee mahdollisesti myös heijastumaan tutkintojen suorittamisaikoihin.

Ylioppilaskunnan keskeisin näkemys on, että muutosehdotukset ovat tärkeitä ja pääasiassa hyviä, mutta covid-19-epidemian kerrannaisvaikutukset tutkintojen suoritusaikojen mahdolliseen pitenemiseen on myös huomioitava jo tässä vaiheessa. Lakiesityksen perusteluosassa valmistaudutaan arvioimaan uudelleen keväällä 2021 ehdotettujen joustojen toimivuutta, riittävyyttä ja mahdollista laajennustarvetta ja Ylioppilaskunta odottaa, että uudelleenarvioinnista järjestetään uusi lausuntokierros.

 

Ylioppilaskunnan puolesta,


Sofia Engblom
hallituksen puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Petra Peltonen
pääsihteeri
Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola, tyy-sopoasiantuntija@utu.fi, +358 44 796 1078