Olet täällä

Turun kaupunki, Turun yliopisto, TYY ja ÅAS ottivat kantaa YTHS:n puolesta

Jaa +

Uutinen | 5.7.2016

TYY lausui yhdessä keskeisten yhteistyökumppanien kanssa ministeri Juha Rehulalle ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n tuottaman opiskeluterveydenhuollon asemasta sote-uudistuksessa. Kannanotossa todetaan, että valtakunnallisen koordinoinnin ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta YTHS on asiantuntevin ja kustannustehokkain tapa järjestää opiskeluterveydenhuolto myös jatkossa.

Sote-uudistusta valmistelevan selvitystyöryhmän loppuraportissa 31.5. todetaan, että opiskeluterveydenhuolto kuuluu maakunnan järjestämisvastuuseen. Uudistuksen alkuvaiheessa työryhmä suosittelee, että se järjestetään keskitetysti YTHS:n kautta, mutta alkuvaiheen jälkeen siirryttäisiin normaaliin kilpailutusmenettelyyn. Tiedotustilaisuudessaan alustavien sote- ja maakuntauudistuksen taustamuistioiden julkaisusta 30.6. hallitus totesi, että YTHS:n asemaa selvitetään jatkovalmistelussa, mutta muistioissa sitä ei vielä ole huomioitu.

Allekirjoittaneiden tahojen mielestä YTHS:n säilyttäminen vain väliaikaisena palveluntuottajana ei ole riittävä eikä hyväksyttävä ratkaisu. Koska säätiö eroaa rahoituspohjaltaan ja toimintamalliltaan merkittävästi muista tuottajista, on sen asemasta säädettävä pysyvästi erikseen, esimerkiksi järjestämislakiin otettavalla erillisellä pykälällä.

TYY kiittää erityisesti Turun kaupunkia aloitteellisuudesta ja valmistelusta asiassa sekä yliopistoa ja Åbo Akademis Studentkåria yhteistyöstä. Kannanotto kokonaisuudessaan luettavissa alla.

 

 

Kannanotto Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n tuottaman opiskeluterveydenhuollon asemasta sote-uudistuksessa


Opiskeluterveydenhuollon lakisääteinen sisältö 

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat opiskelijan hyvinvointia ja opiskelua tukevat ehkäisevän terveydenhoidon ja perustason sairaanhoidon palvelut. Muut perusterveydenhuollon palvelut, kuten päivystyspalvelut, neuvolapalvelut sekä pitkäaikaissairauksien hoito eivät sisälly opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskeluterveydenhuollon tehtävistä säädetään terveydenhuoltolain 17 §:ssä.


YTHS -malli

YTHS järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut yhtenä kokonaisuutena opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana ja tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Palvelut järjestetään valtakunnallisesti, ja opiskelija voi käyttää palveluita millä YTHS-paikkakunnalla tahansa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan tasalaatuiset palvelut hoitotakuuta noudattaen. Koska YTHS on erikoistunut opiskelijoiden terveydenhuoltoon, se pystyy järjestämään palvelut kustannustehokkaasti ilman hukkatoimintoja. YTHS keskittyy terveyden edistämiseen ja vain tarpeelliseen sairaanhoitoon.

YTHS:n toimintaa rahoitetaan KELAn suorittamalla korvauksella (max 63 %), yliopistokaupunkien maksamalla yleisavustuksella (noin 14 %) sekä opiskelijoiden itsensä maksamalla terveydenhoitomaksulla (54€) ja käyntimaksuilla (yht. noin 23 % opiskelijoilta). KELAn osuus rahoituksesta ei ole toimenpideperustainen, vaan sen suuruus riippuu YTHS:n toiminnan piirissä olevien opiskelijoiden määrästä. Sairausvakuutuslaissa on lisäksi määritelty KELAn avustukselle maksimiosuus. Ylihoitamiselle ei siis ole kannustetta. Kaikki perustutkinto-opiskelijat maksavat osana ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyttä terveydenhoitomaksun, jonka ylioppilaskunta tilittää säätiölle. YTHS:llä ei ole omia varoja lukuun ottamatta perustamispääomaa, joka on n. 3000 euroa. Tässä suhteessa se eroaa merkittävästi markkinoilla toimivista palveluntarjoajista.


Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toiminta täyttää nämä tavoitteet.

Sote-uudistuksen valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittänyt työryhmä julkaisi loppuraporttinsa 31.5. Raportissa todetaan, että opiskeluterveydenhuolto kuuluu maakunnan järjestämisvelvollisuuden ja siten rahoitusvastuun piiriin. Työryhmän näkemyksen mukaan uudistuksen alkuvaiheessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että YTHS säilytetään palvelujen tuottajana, ja sen rahoitus tulisi selvittää erikseen jatkovalmistelussa. Lisäksi selvityshenkilöt toteavat, että kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapauteen liittyvät ratkaisut on tarpeen sovittaa yhteen hallituksen käynnistämän lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelman kanssa. Tämä edellyttää jatkovalmistelua valtion, maakuntien ja kuntien kesken. 

YTHS:n asema sote-uudistuksessa on toistaiseksi varsin epäselvä. Suunnitelmat eivät takaa korkeakouluopiskelijoiden tasavertaisia ja joka puolella Suomessa käytettävissä olevia opiskeluterveydenhuollon palveluita. Opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää yhtenäisenä kokonaisuutena, johon kuuluu tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa. Hajanainen tuottajakenttä heikentäisi oppilaitosyhteistyön edellytyksiä, sillä yhtenäinen opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus ei säilyisi. Myös ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen kannusteet heikkenisivät. 

Opiskelukyvyn ylläpito, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto sekä korkeakouluissa tapahtuva terveyttä edistävä oppilaitostyö toteutuvat parhaiten, kun ne koordinoidaan valtakunnallisesti YTHS:n kautta. Opiskeluterveydenhuolto on keskeisessä roolissa turvaamassa sitä, että meillä on tulevaisuudessa terveitä ja työkykyisiä tulevaisuuden tekijöitä. Siksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YTHS:n toimintaedellytyksistä ja rahoituksesta on huolehdittava sote-uudistuksessa.

Valinnanvapaus ja monituottajamalli ovat osa uudistusta. Tähän kokonaisuuteen sopii mainiosti YTHS yhtenä palvelutuottajana. Jatkovalmistelussa on huolehdittava, että maakunnat voisivat sopia YTHS:n kanssa yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toteuttamisesta. Mikäli näin ei toimittaisi, Turussa yli 16 000 opiskelijaa siirtyisi peruspalvelujen piiriin, mikä aiheuttaisi ennakoimattomia haasteita palvelujen toteuttamisessa. 

Selvitysryhmän näkemys siitä, että nykymuotoisesta YTHS:stä ollaan luomassa ainoastaan väliaikaista, ensi vaiheen ratkaisua ei ole hyväksyttävä. YTHS:n asemasta tulisi säätää pysyvästi esimerkiksi erillisellä järjestämislakiin otettavalla pykälällä.

 

Turun kaupunki
Aleksi Randell, kaupunginjohtaja

Turun yliopisto
Kalervo Väänänen, rehtori

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Riina Lumme, hallituksen puheenjohtaja

Åbo Akademis Studentkår
Anton Norrback, hallituksen puheenjohtaja