Olet täällä

Opintorahaan ja asumistukeen monia muutoksia

Jaa +

Uutinen | 19.12.2014

Monet Kelan maksamat etuudet muuttuvat vuonna 2015. Muutoksia on luvassa muun muassa opintorahaan, yleiseen asumistukeen ja sairauspäivärahaan.

Opintorahan muutokset eduskunnan käsiteltävinä

Opintorahoja korotetaan 1.8.2015 alkaen 0,4 prosentilla. Myös opintotukilakiin on tulossa muutoksia, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävinä.

Jos eduskunta hyväksyy esitykset, opintotuen myöntäminen kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin muuttuu 1.8.2015 alkaen. Suomen tai EU- tai Eta-maan kansalainen voi saada opintotuen, vaikka hän ei olisi asunut Suomessa vähintään kahta vuotta opintojen aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana, jos hänellä on muita kiinteitä siteitä Suomeen.

Hallituksen esitykseen sisältyy myös muutos, jolla rajoitetaan opintotuen myöntämistä korkeakouluopintoihin. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, hän ei voi saada opintotukea toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, rajoitus tulee voimaan 1.8.2016 alkaen. Rajoitus koskee opintoja, joissa opiskelupaikka on otettu vastaan syyslukukaudella 2016 tai sen jälkeen alkavassa koulutuksessa.

Opiskelijoille oikeus vähäiseen opiskeluun sairauspäivärahalla

Sairauspäivärahaa saava päätoiminen opiskelija voi toipumisen edetessä opiskella hieman menettämättä sairauspäivärahaansa. Tämä tarkoittaa, että opiskelu on laajuudeltaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin vähäisen opiskelun raja ylittyy, ja ilmoittaa siitä Kelaan.

Yleinen asumistuki selkeytyy

Uusi laki yleisestä asumistuesta tulee voimaan 1.1.2015. Uudistuksen jälkeen yleinen asumistuki on edelleen 80 prosenttia hyväksyttävien, enintään enimmäismääräisten asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat vain asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Siihen eivät enää vaikuta asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä.

Uutta on se, että asumisoikeusasunnoissa voidaan asumismenoiksi hyväksyä 73 prosenttia asumisoikeuden hankkimiseksi otettujen lainojen koroista. Aiemmin lainojen korkoja hyväksyttiin asumismenoiksi ainoastaan omistusasunnoissa.

Vuosittain annetut asunnon sijaintiin perustuvat omavastuutaulukot poistuvat käytöstä. Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa. Sen määrää laskettaessa otetaan huomioon ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Tutustu laskukaavaan: http://www.kela.fi/usein-kysyttya-asumistuen-uudistuksesta

Uuden lain mukaan tuensaajan alaikäisten lasten tulot eivät enää vaikuta yleisen asumistuen määrään. Myöskään omaishoidon tukea ei huomioida tulona yleisessä asumistuessa.

Lisäksi omaisuusrajat poistuvat, eikä omaisuudesta enää lasketa tuloa. Kuitenkin omaisuudesta saatava tuotto vaikuttaa edelleen asumistuen määrään. Tällaista tuottoa on esimerkiksi vuokra- tai korkotulo tai metsäomaisuuden tuotto. Eläkkeensaajan asumistukeen omaisuus vaikuttaa samoin kuin ennenkin.

Yleisen asumistuen tarkistamiseen tulee muutoksia. Tuki tarkistetaan, jos tulot pienenevät 200 € / kk tai nousevat 400 € / kk. Tulojen muutokset huomioidaan sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä.

Jos esimerkiksi tulot muuttuvat 15.4.2015, asumistuki tarkistetaan 1.6.2015 alkaen.

Yleisen asumistuen uudistamisen vaikutuksesta tuen arvioidaan suurenevan tai pysyvän ennallaan noin 73 prosentilla tuensaajista ja noin 27 prosentilla tuen arvioidaan pienentyvän. Enimmäkseen tuen muutokset ovat vähäisiä. Asiakas voi arvioida tuen uuden määrän laskurilla (www.kela.fi/laskurit).

Asumistukeen tulee lisäksi 1.9.2015 voimaan 300 euron suuruinen ansiotulovähennys. Se tehdään ruokakunnan kunkin jäsenen yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista.

Lue lisää:

Vuonna 2015 on luvassa muutoksia myös lukuisiin muihin Kelan korvauksiin. Katso mitkä kaikki muuttuvat:

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2015

 

Noston kuva: mammal