Olet täällä

Muutoksia Kelan etuuksiin

Jaa +

Uutinen | 20.12.2016

Kela kertoo tulevista muutoksista muun muassa opintotukeen, perustoimeentulotuen hakemiseen sekä avioliittolakiin.

Muutoksia opintotukeen

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan taso yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk) 1.8.2017 alkaen. Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan 650 euroon kuukaudessa, jolloin opintotuen (opintoraha ja opintolaina) kokonaismäärä kasvaa. Muutos koskee kaikkia opiskelijoita opintojen aloitusajasta riippumatta.

Myös korkeakouluopintoihin myönnettävää tukiaikaa lyhennetään. Uusien opiskelijoiden tukiaika lyhenee 54 kuukauteen (maisterintutkinnossa 48 kuukauteen).

Lue myös: Opintotuki muuttuu - mitä sinun on hyvä tietää?

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin (ulkomailla opiskelevia sekä kansan- ja urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevia ja opiston asuntolassa asuvia lukuun ottamatta). asumistuki maksetaan opiskelijalle ympärivuotisena (12 kuukaudelta).

Yleisen asumistuen määrään vaikuttaa tulojen lisäksi ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Kun asumistukea haetaan, on hakemuksen liitteeksi toimitettava selvitykset ruokakunnan tuloista. Päätös asumistuesta annetaan vuodeksi eteenpäin. Vuositarkastus tehdään vuosittain. Jos tulot vuoden aikana muuttuvat, on tukeen tehtävä välitarkastus.

Yleisessä asumistuessa enimmäisasumismenot ja perusomavastuu kiristyvät hieman vuonna 2017. Vuonna 2017 täysimääräiseen tukeen oikeuttaa 597 euron kuukausitulo lisättynä 99 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 221 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

Yleiseen asumistukeen kaavaillaan myös seuraavia muutoksia: Kuntaryhmissä 1 ja 2 sovellettaisiin vuonna 2017 samoja enimmäisasumismenoja kuin vuonna 2016. Kuntaryhmissä 3 ja 4 enimmäisasumismenoja alennettaisiin 5 %:lla. Erikseen maksettavina vesimaksuna ja lämmityskustannuksina hyväksyttäisiin sama määrä kuin tänä vuonna.

► Lisätietoja yleisestä asumistuesta löydät Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Perustoimeentulotuen hakemukset Kelaan

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin.

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

Tasa-arvoinen avioliitto muuttaa myös avoliiton käsitteen

Eduskunta on hyväksynyt sosiaaliturvalakeihin muutoksia, jotka liittyvät välillisesti tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2017 samaan aikaan tasa-arvoisen avioliittolain kanssa.

Avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Samalla myös avoliiton käsite muuttuu. Jatkossa samaa sukupuolta oleva avio- tai avopuoliso puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa muun muassa seuraavien etuuksien myöntämisperusteisiin tai määrään:

  • lastenhoidon tuet
  • lapsilisä
  • opintotuen asumislisä
  • yleinen asumistuki
  • eläkkeensaajan asumistuki
  • kansaneläke
  • lapsikorotus (eläkkeissä ja työttömyysturvassa)
  • Indeksimuutoksia perhe-etuuksiin

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna 0,85 %. Vähimmäismääräinen päiväraha laskee 23,93 eurosta 23,73 euroon. Kela muuttaa maksussa olevat päivärahat automaattisesti.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä osittainen ja joustava hoitoraha pienenevät vuoden 2017 alussa 0,85 %. Kela muuttaa maksussa olevat lastenhoidon tuet automaattisesti.

Lapsilisät pienenevät 0,91 %. Lapsilisän määrät vuonna 2017 ovat yhdestä lapsesta 94,88 euroa, toisesta lapsesta 104,84 euroa, kolmannesta lapsesta 133,79 euroa, neljännestä lapsesta 153,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69 euroa. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 0,47 % ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin nousuun. Elatustuki on ensi vuoden alusta jokaisesta lapsesta 155,50 e/kk. Kela muuttaa maksussa olevan elatustuen automaattisesti.

Muutoksia sateenkaariperheiden etuuksiin

Eduskunta on hyväksynyt sosiaaliturvalakeja koskevat muutokset, joiden vuoksi tasa-arvoinen avioliitto vaikuttaa myös sateenkaariperheiden perhe-etuuksiin. Maaliskuusta 2017 alkaen samaa sukupuolta oleva puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa lastenhoidon tukien ja lapsilisän määrään ja myöntämisperusteisiin.

Lisäksi lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Uusia säännöksiä sovelletaan, jos lapsesta maksettava vanhempainpäivärahakausi on alkanut 1.3.2017 tai sen jälkeen.

Lapsen hoidosta vastaavalla isällä on jatkossa oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio- tai avoliitossa. Isän oikeus vanhempainrahaan alkaa ajankohdasta, jona isä ottaa lapsen hoitoonsa. Jos isä ottaa lapsen hoitoonsa jo äitiysrahakaudella, isällä on oikeus vanhempainrahaan jo äitiysrahakauden aikana. Isää koskevia uusia säännöksiä sovelletaan, jos isä on ottanut lapsen hoitoonsa 1.3.2017 tai sen jälkeen.

Jatkossa elatustukea ei saa tilanteessa, jossa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, vaikka lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.