Olet täällä

Kesäoppeja moneen ja lisää toivotaan — yhteenvetoa kesäopintokyselystä

Jaa +

Uutinen | 18.10.2016

 

TYY kysyi syyskuussa opiskelijoilta menneen kesän opinnoista. Kysely kartoitti samalla toiveita ensi kesän opinnoista. Kyselyyn vastasi opiskelijoita kaikista tiedekunnista, yhteensä 130 opiskelijaa. Ensimmäisessä kuvassa näkyy tarkemmin vastausten jakaantuminen tiedekunnittain.


Kuva 1. kyselyyn vastanneet tiedekunnittain

 

Tavat suorittaa kesäopintoja vaihtelivat tiedekuntien välillä. Monimuotoisimmat suoritustavat olivat kyselyyn vastanneilla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla. Monia erilaisia opiskelumuotoja oli käytössä myös humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla. Valitettavasti kysely osoitti myös, että osalla tiedekunnista on haasteita tarjota kesäopintoja opiskelijoilleen, alkaen sähköisistä tenteistä. Alla kuvassa 2. näkyy vastanneiden kesäopintojen suoritusmuotojen jakaantuminen tiedekunnittain.


Kuva 2. Vastaajien kesäopintojen suoritusmuodot tiedekunnittain

 

Lääketieteellisen tiedekunnan kesäopintojen jakaantumista selittää toisaalta hyvin erilainen tutkintorakenne ja toisaalta lääkisläisten vähäinen vastausmäärä kyselyyn. Huolestuttavampaa on oikeustieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien sekä kauppakorkekoulun kesäopintojen yksipuolisuus. Näistä  kasvatustieteiden tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun osalta kyselyn avoimissa vastauksissa valiteltiin myös sähköisten tenttien suppeaa tarjontaa. Sähköisiä tenttejä ei ollut mahdollisuutta suorittaa omassa pääaineessa tai edes omassa tiedekunnassa.

 

Kaikista vastanneista yli puolet tiesivät mahdollisuuksista suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja sähköisillä tenteillä. Silti yli neljäsosalla vastaajista ei ollut mahdollisuutta suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja sähköisellä tentillä. Sähköisen tentin mahdollisuudesta tiesi neljässä tiedekunnassa (kauppakorkeakoulu, oikeustieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja lääketieteellinen) alle kolmasosa vastaajista. Kyselyn vastaukset ovat tietenkin vain suuntaa-antavia, mutta useassa tiedekunnassa on syytä keskustella kesäopintojen järjestelyistä ja tarjonnasta tarkemmin. Näissä keskusteluissa on hyvä kuunnella tarkkaan opiskelijoiden toiveita.

 

Ensi kesän opintotoiveita kerättiin kyselyssä  avoimella kysymyksellä. Kärki erottui selkeästi ja näkyy koottuna kuvassa 3.


Kuva 3. Maininnat vastauksissa kysymykseen "Minkälaisia kesäopintomahdollisuuksia toivoisit?"

 

Opiskelijat toivoivat kesälle pääasiassa itsenäistä työskentelyä vaativia opintoja, jotka olisivat ajasta ja paikasta riippumattomia. Poikkeuksina ovat kuitenkin halu suorittaa kieliopintoja, intensiivikursseja sekä jossain määrin muitakin läsnäoloa vaativia opintoja. Opiskelijat tuntuivat ymmärtävän hyvin ne haasteet (lomakausi, säästöt), jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen kesällä. Lääkkeet näihin haasteisiin löytyvät uusista suoritusmuodoista.

 

TYY on keskustellut useana vuonna yliopiston kanssa mahdollisuudesta avata kesäisin avoimen yliopiston kurssitarjontaa maksutta perustutkinto-opiskelijoille. Asiasta kysyttiin myös kesäopintokyselyssä. Yllättävää ei ollut, että kolme neljäsosaa vastanneista ilmaisi kiinnostuksensa avoimessa opiskeluun, jos se olisi maksutonta. Kysyimme myös mitä avoimessa haluttaisiin maksutta opiskella, koonti kärkitoiveista löytyy kuvasta 4.


Kuva 4. Maininnat vastauksissa kysymykseen "Minkälaisia kursseja toivoisit avoimen yliopiston kesäopetukseen, jos se olisi sinulle maksutonta?"

 

Toiveissa avoimen yliopiston kesäopetustarjonnasta korostui yli muiden tarve kieliopinnoille. Opiskelijat kokivat, että kieliopintoja oli raskasta suorittaa lukukausien aikana muun opetuksen ohessa ja näin ollen näkivät kesän otolliseksi ajaksi kielten opiskeluun.

Haluatko yhteenvedon tiedekuntasi vastauksista? Lähetä viesti osoitteeseen tyy-koposihteeri@utu.fi. Tiedekuntakohtaiset yhteenvedot ovat vielä kesken.