Olet täällä

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä

Jaa +

Uutinen | 14.2.2017

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä niille henkilöille, joiden tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 365 euroa. 

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea 9 kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2015 olivat 7 770 euroa (ilman opintotukea).

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajan ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi 23.3.2017 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2015 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa.

Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2017 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Tukivuoden 2016 tulovalvonnasta alkaen perintäkorotus on 7,5 %.

Lisätietoja Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot