Olet täällä

Kansainväliset opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä ylioppilaskunnan viestintään

Jaa +

Uutinen | 25.5.2016

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjesti kevään aikana viestintäkyselyn kansainvälisille opiskelijoille. Kyselyllä selvitettiin muun muassa mistä opiskelijat saavat ensimmäisenä tietoa TYYstä, mitä viestintäkanavia he seuraavat, ovatko he tyytyväisiä TYYn englanninkielisen viestinnän tasoon ja mitä he tietävät korkeakoulujen työllisyysprojekteista. Yli 60 kansainvälistä opiskelijaa vastasi kyselyyn, edustaen vaihto-, tutkinto-, tohtori- ja vierailevia opiskelijoita. Vastauksia saatiin kaikkien tiedekuntien opiskelijoilta, eniten matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta (30 %) ja vähiten oikeustieteellisestä tiedekunnasta (5 %). Kyselyyn vastanneista 85 % kertoi olevansa ylioppilaskunnan jäsen. Tosin kaikki tutkinto-opiskelijat eivät tienneet olevansa TYYn jäseniä, vaikka se on heille pakollista. Kolmasosa vastanneista kertoi aloittaneensa opinnot vuonna 2016, toinen kolmasosa vuonna 2015 ja 20 % vuonna 2014. Loput olivat aloittaneet opintonsa tätä aikaisemmin.

Ylioppilaskunnan on oltava näkyvä heti opintojen alkaessa

Enemmistö uusista kansainvälisistä opiskelijoista kuulee ylioppilaskunnasta jo hyväksymiskirjeen materiaalien kautta. Noin puolet vastanneista ilmoittaa saavansa lisää tietoa ylioppilaskunnasta orientaatiossa ja kolmasosa tuutoreilta. Ylioppilaskunnan kannalta opiskelujen alku on hyvin keskeisessä osassa siinä, saako opiskelija tietoa ylioppilaskunnasta ja millaista tämä tieto on. Se myös vaikuttaa keskeisesti siihen, liittyvätkö vaihto-opiskelijat ylioppilaskunnan jäseniksi ja kuinka aktiivisia sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijat ovat ylioppilaskunnassa. Lähes kaikki keväällä aloittaneet vaihto-opiskelijat pyysivät lisäämistä sähköpostilistaan orientaatiossa. Hieman yli puolet vastanneista kertoi kuuluvansa sähköpostilistaan. Toisaalta kaikki eivät edes halua liittyä listalle. Ylioppilaskunta aikoo olla jatkossakin läsnä infotoreilla niin syys- kuin kevätlukukauden alussa. Ylimääräinen kansainvälisille opiskelijoille suunnattu tietoisku TYYn toiminnasta saatetaan myös järjestää.

Järjestöiltä toivotaan lisää englanninkielistä viestintää

Ylioppilaskunta on panostanut englanninkieliseen viestintään lähivuosina erityisen paljon. Englanninkielistä sisältöä tuotetaan entistä enemmän kääntämällä niin uutisia kuin dokumentteja. Ylioppilaskunta palkittiin viime vuonna Turun yliopiston Vuoden Kieliteko-palkinnolla. Ponnisteluja on jatkettu kuluneen vuoden aikana ja selvä enemmistö vastaajista kertoo olevansa tyytyväisiä englanninkieliseen sisältöön. Noin 15 %:n mielestä englanninkielistä sisältöä pitäisi kuitenkin olla enemmän. Kansainväliset opiskelijat toivoisivat enemmän englanninkielistä viestintää järjestöiltä. Lisäksi kansainväliset opiskelijat toivoisivat tapahtumia, joissa kohtaisivat enemmän suomalaisia opiskelijoita, eivätkä ainoastaan muita kansainvälisiä opiskelijoita. Osa vastanneista toivoi TYYltä palveluja, joita se jo tarjoaa. Ylioppilaskunnan onkin viestittävä entistä paremmin tarjoamistaan mahdollisuuksista. Lisäksi vastanneet toivovat lisää tietoa politiikasta, harjoittelupaikoista, erilaisista vapaa-ajan tapahtumista, urheilutapahtumista ja alkoholittomista tapahtumista.

Kansainväliset opiskelijat seuraavat ylioppilaskuntaa monien eri kanavien kautta

Kansainväliset opiskelijat seuraavat ylioppilaskuntaa Facebookin, TYYn viikkomailin ja nettisivujen kautta. Vain harva kertoi seuraavansa Instagramia ja Twitteriä. Nykyisiin kanaviin oltiin tyytyväisiä, tosin YouTube-kanavalle toivottiin myös englanninkielistä sisältöä. Ylioppilaskunnan edustajiston päätöksiä kertoi seuraavansa noin neljäsosa vastanneista opiskelijoista. Saman verran seuraajia oli myös hallituksen kokouksilla. Ylioppilaskunta on kääntänyt tänä vuonna sekä edustajiston että hallituksen kokousten päätösluetteloita. Tällä on pyritty lisäämään avoimuutta ja kansainvälistenopiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon nyt ja tulevaisuudessa.

Opiskelijat kaipaavat lisää suomen kielen puheharjoituksia ja tukea työllistymiseen

Kansainvälisten opiskelijoiden mielestä heillä on hyvät mahdollisuudet opiskella suomen kieltä. Opiskelijat toivoisivat kuitenkin lisää mahdollisuuksia harjoitella suomen puhumista ja suorittaa intensiivikursseja. Eritasoisten kurssien tarjoaminen on myös keskeistä. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat eivät ole riittävän tietoisia korkeakoulujen työllisyysprojekteista. Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi olevansa tietoisia projekteista. Opiskelijoiden mielestä tutkinto-ohjelmiin pitäisi sisällyttää enemmän harjoittelua. Lisäksi opiskelijat kaipaisivat apua työnhaussa sekä CV:n ja motivaatiokirjeen kirjoittamisessa. Moni toivotuista tukitoiminnoista on sellaisia, joita esimerkiksi Turun yliopiston Rekry jo tarjoaa työnhakijoille.

Uusi kysely tulossa syksyllä

Vaikka kansainväliset opiskelijat ovatkin pääosin tyytyväisiä TYYn panostuksiin, on viestinnässä paljon vielä kehitettävää. TYY aikoo huomioida saadun palautteen toiminnassaan ja kehittää toimintaansa sen mukaisesti jatkaen hyväksi todettuja toimintatapoja. Ylioppilaskunta tekee kv-opiskelijoille uuden viestintäkyselyn syksyllä, jolloin selviää myös, onko viestinnän kehittäminen tuottanut tuloksia.

Lisätietoja: 

Tuomas Dahlström
TYYn kv-vastaava
tyy-kv@utu.fi

Satu Nurmi
TYYn kv-asiantuntija
tyy-kvsihteeri@utu.fi