You are here

Turku Pride is here!

TYYn hallitus | 21.08.2019

Opiskelija! Jokaisen oikeus olla on myös sinun vastuullasi

Turussa vietetään Pride-viikkoa 19.-25.8. Turku Pride on jatkoa vuonna 1969 New Yorkissa alkaneelle gay pride -perinteelle, jolla vaaditaan jokaisen ihmisarvon ja oikeuksien tunnustamista sekä yhdenvertaista kohtelua.

Miten Pride-viikko liittyy meihin opiskelijoihin? Toki jokaiselle osallistujalle Pride tarkoittaa omanlaisia asioitaan, ja osallistumisella on usein sekä yhteiskunnallinen että henkilökohtainen merkitys.Ylioppilaskunnan hallituksen kesken keskustelimme siitä, mitä Pride ja Prideen osallistuminen tarkoittaa meille yhteisönä. 

Yliopistoyhteisön tulee olla paikka, johon jokainen voi kuulua sellaisena kuin on. Haluamme yliopiston henkilökunnan, järjestöjen ja yksittäisten opiskelijoiden ymmärtävän monimuotoisuuden arvon. Meille Prideen osallistuminen tarkoittaa erityisesti TYYn arvoja yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Kerran vuodessa Prideen osallistuminen ei tietenkään itsessään ole riittävä panos yhdenvertaisuuden eteen, vaan sanojen lisäksi tarvitaan myös tekoja. TYYn strategiassa määrätty tehtävä on valvoa, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa eli parasta mahdollista. Mitä tämän eteen ollaan tehty?

TYYn ylin päättävä elin eli edustajisto on vuonna 2016 hyväksynyt ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelman, jonka pohjalta on luotu yhdenvertaisuusopas järjestöille. Koulutamme järjestöjä vuosittain yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä häirintään puuttumisesta. Koska opiskelijoiden tärkein viiteryhmä on usein jokin harraste- tai ainejärjestö, voimme järjestöjä kouluttamalla vaikuttaa laajaan joukkoon opiskelijoita.

TYY pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen, että opiskelijat voivat toteuttaa itseään vailla pelkoa syrjinnästä niin yliopistossa, ylioppilaskunnassa kuin arkielämässään yliopistoyhteisön ulkopuolella. Jos kuitenkin kohtaat yliopistolla syrjintää tai häirintää, on olemassa keinoja puuttua siihen. TYYn häirintäyhdyshenkilöt auttavat opiskelijaa häirintätilanteissa. Yliopiston hyvinvointipalvelut tukevat opiskelijaa esimerkiksi opiskelun esteettömyyteen liittyvissä asioissa sekä tarjoavat opiskelijoille tukea OpintoVartun eli varhaisen tukemisen mallin avulla. 

Ennen kaikkea on tärkeää muistaa, että yhteisö on jäsentensä summa. Me olemme yhteisö, johon jokainen Turun yliopistossa opiskeleva kuuluu. Kun jokainen on osa yhteisöä, on myös jokaisen vastuulla, millainen yhteisömme on. Tämä vastuu kannattaa jokaisen uuden ja vanhan opiskelijan muistaa. 

Mukavaa Turku Pride -viikkoa jokaiselle ja tervetuloa mukaan marssimaan yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden puolesta 24.8.2019!

Linkki FB-tapahtumaan

Student! Everyone’s right to exist is on your responsibility too

Turku celebrates Pride Week from 19th to 25th of August.Turku Pride is a continuation of the gay pride tradition that began in New York in 1969. It calls for the recognition of human dignity and civil rights of everyone.

How does Pride Week relate to us students? Of course, for each participant, Pride means something different, and participation often has both a social and a personal significance. We, the Executive Board of the Student Union of University of Turku (TYY), discussed what is the significance of participating in Pride for us as a community. 

We want the university community to be a place where everyone can belong as they are. We want university staff, organisations and individual students to understand the value of diversity. For us, participating in Pride means, in particular, TYY's values ​​of community and equality.

Of course, it’s not enough to participate in Pride once a year. In addition to words, action is needed. The task set out in our strategy is to monitor, promote and strengthen the position of students in order to make studying at the University of Turku of high-quality, smooth and fun - of the best possible. What has been done to make this happen?

In 2016, TYY's highest decision-making body, the Council, approved the Student Union's Equality Program, which has been used as a basis for creating an Equality guide for TYY’s organisations. We train organisations annually on equality issues and non-harassment. Since a subject organisation or a hobby organisation often is students' most important reference group, we aim to influence a wide range of students by training our organisations.

In all its activities, TYY strives to enable students to exercise self-determination without fear of discrimination, both in the university and in the Student Union, and in their daily lives outside the university community. However, should you encounter discrimination or harassment at university, there are ways to address it. The harassment contact persons at TYY help the student in harassment situations. The Well-being Services of our university support students in many issues, such as accessibility of studying, and provide students support through the OpintuVartu, an early support model.

Above all, it is important to remember that a community is the sum of its members. We are a community to which every student at the University of Turku belongs. When everyone is part of a community, everyone is also responsible for what our community is. This responsibility is worth remembering for every new and old student as we continue our studies this autumn. 

We wish you a great Turku Pride -week and we warmly welcome you to march with us for equality and community on 24th of August! 

koulutuspolitiikka
TYYn hallitus