You are here

Myötätunto opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä

Iina Ryhtä | 09.04.2018

Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta on käyty vilkasta keskustelua koko kevään ajan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistumisen vuoksi.  Erilaiset mielenterveyden ongelmat ovat opiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia, ja niillä voi olla kauaskantoiset vaikutukset myös opiskelujen jälkeiseen elämään.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan miehistä neljännes (24 %) ja naisista noin kolmannes (31 %) kärsivät viikoittain psyykkisistä oireista. Uniongelmat, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys, masentuneisuus ja ahdistuksen tunteiden kokeminen ovat arkipäivää liian monelle opiskelijalle. Mielenterveysseulan mukaan 33 % opiskelijoista kokee runsasta stressiä ja yli viidennes kokee omat voimansa, mielialansa ja tulevaisuuden suunnittelun negatiivisiksi.

Sen lisäksi, että on taattava mielenterveyspalveluiden riittävä resursointi ja palveluiden saatavuus riittävän varhaisessa vaiheessa, olisi tärkeää pohtia, miten voisimme ennaltaehkäistä näitä ongelmia. Pitkittyessään psyykkiset oireet ja voimakas stressi voivat johtaa mielenterveysongelmiin. Siksi on tärkeää miettiä, miten opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin tukea jo ennen kuin terveys ja jaksaminen ovat uhattuina. 

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

Yksi taho, joka edistää opiskelijoiden mielenterveyttä on Nyyti ry. Nyyti ry:n tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen liittyviä valmiuksia, ohjata opiskeluyhteisöjä tukemaan ja edistämään tätä tavoitetta sekä lisäämään tietoisuutta yhteiskunnassa mielenterveyteen ja opiskelukykyyn liittyvistä tekijöistä.

Tänä vuonna Nyyti ry järjestää ensimmäisen kerran kansainvälisen mielenterveyspäivän kampanjan, jonka teemana on myötätunnosta hyvinvointia. Teemavalinnan avulla halutaan nostaa esiin myötätunnon merkitystä mielenterveydelle. Sillä, miten kohtelemme sekä itseämme että toisiamme, on valtava merkitys hyvinvointimme ja terveytemme suhteen.

Myötätunnon voidaan ajatella koostuvan ”kolmesta t:stä”: tietoisuudesta, tunteesta ja toiminnasta. Tietoisuudella tarkoitetaan kykyä havaita, huomata ja ymmärtää toisen tilanne ja tunnetila. Tunneyhteydellä tarkoitetaan sympatiaa ja halua auttaa toista. Myötätuntoa on myös konkreettisten tekojen tekeminen toisen hyvän edistämiseksi. Myötätuntoa voi tuntea myös itseään kohtaan. Itsemyötätuntoa kuvaillaan useassa lähteessä lempeäksi ja ystävälliseksi suhtautumiseksi itseensä.

Myötätunnosta energiaa ja iloa arkeen

Mitä enemmän luin aiheesta, tulin siihen lopputulokseen, että itsemyötätunnosta tulisi puhua paljon enemmän. Sen lisäksi, että opiskelijoita ajaa eteenpäin toimeentulossa ja opintoajoissa tapahtuneet tiukennukset, suurin eteenpäin ajava voima ja motivaatio löytyvät useasta opiskelijasta itsestään. Varsinkin aloilla, joilla on runsaasti kilpailua, vaatimukset omalle menestymiselle sekä opinnoissa että muussa elämässä saattavat olla valtavan korkealla. Myötätuntoa kyllä löytyy kaikkia muita kohtaan - paitsi itseä.

Sen lisäksi, että itsemyötätunto on lempeää ja ystävällistä suhtautumista itseensä, voitaisiin se nähdä myös tietynlaisena armollisuutena. Aika on rajallista ja vuorokaudessa on vain 24 tuntia. Niin valitettavaa kuin se onkin, aika ei aina riitä kaikkeen ja siksi on osattava priorisoida ja tehdä valintoja. Autokaan ei kulje ilman tankkaamista eteenpäin – eikä kulje ihminenkään.  Ainaisen suorittamisen sijaan, olisi osattava löytää armollisuus itseään kohtaan. Kaikkea ei pysty, eikä tarvitsekaan tehdä sata lasissa.

Uskon, että moni opiskelija jaksaisi ja voisi paremmin, jos kohtelisi itseä samalla myötätunnolla kuin kohtelee muita. Kiireen keskellä tulisikin muistaa ”kolme t:tä”: tietoisuus, tunne ja toiminta. Huomioidaan ja havainnoidaan omaa tilannetta ja tunnetilaa, tunnistetaan ja hyväksytään omat tunteet sekä toimitaan niiden vaatimalla tavalla edistäen omaa hyvinvointia.  

Tavoitteenamme on, että yliopistosta valmistuessaan opiskelija olisi paitsi oman alansa asiantuntija myös hyvinvoiva ja työkykyinen aikuinen. On tärkeää, että opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvistä ongelmista puhutaan ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi tehdään vaikuttamistyötä. Olisi kuitenkin tärkeä muistaa keskustella myös ongelmien ennaltaehkäisystä. Jo pienilläkin asioilla voi olla merkitystä opiskelijan arjessa jaksamiseen. Sen lisäksi, että ollaan myötätuntoisia muita kohtaan, muistetaan olla armollisia myös itsellemme.

TYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
Iina Ryhtä