You are here

15 000 opiskelijan yhteisössä kenenkään ei tulisi olla yksin – mutta monet silti ovat

Janne Salakka | 02.10.2017

Opiskelijoiden kokema yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YTHS:n tutkimuksen mukaan kahdeksan prosenttia opiskelijamiehistä ja kuusi prosenttia opiskelijanaisista kokee yksinäisyyttä usein, minkä lisäksi yksinäisyys vaivaa ajoittain 37 prosenttia miehistä ja 45 prosenttia naisista. Toisin sanoen yksinäisyys koskettaa, ainakin  jossain määrin, omakohtaisesti puolta kaikista opiskelijoista.

Kun puhumme yliopistosta, puhumme monesti yliopistoyhteisöstä. Turun yliopistossa se tarkoittaa noin 20 000 ihmistä, joista opiskelijoita on inan yli 15 000. Turun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii 148 järjestöä aina harrastejärjestöistä osakuntiin ja tiedenkuntajärjestöihin. Tästä huolimatta 25 prosenttia miehistä ei koe kuuluvansa mihinkään opiskelijaryhmään. Naisten kohdalla vastaava luku on 20 prosenttia. Yhteisö, sen sisäiset kulttuurit ja rakenteet sekä ihmiset voivat jäädä syystä tai toisesta vieraiksi.

Tutkimukset osoittavat, että yksinäisyys on yksi vahviten yksilön henkistä pahoinvointia lisäävä tekijä. Yksinäisyys ei automaattisesti tarkoita, että yksilö olisi tyystin onneton, mutta sen käsitteeseen on sisäänrakennettu ajatus siitä, että sosiaalisia kohtaamisia on liian vähän tai ne jäävät muuten riittämättömiksi. Siksi yksinäisyyteen puuttuminen on aina ensisijaisen tärkeää.

Yliopisto ja ylioppilaskunta – kenen tehtävä on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista?

Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä - - pyrkimyksiä. Näin ollen voidaan tulkita, että ylioppilaskunnan tehtävä on omalta osaltaan luoda ilmapiiri, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin. Tätä tavoitetta TYY edistää tukemalla järjestöjensä toimintaa, järjestämällä lukuisia erilaisia tapahtumia ja luomalla matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Esimerkiksi TYYn siipien toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa tutustua uusiin ihmisiin ja päästä tekemään myös muutoin merkityksellisiä asioita.

Tutkimusten valossa nuorten aikuisten (20—32-vuotiaat) onnettomuus on vahvasti sidonnaista koulupudokkuuteen. Opiskelijat ovat tässä mielessä onnekkaassa asemassa. Järjestelmän ulkopuolelle voi kuitenkin pudota myös yliopistossa kirjoilla oleva opiskelija. Akateeminen vapaus eli vapaus valita omat opintonsa on kaunis tavoite, mutta ei suosi niitä, joiden voimavarat omien opintojen järjestämiseen ovat rajalliset. Ympäröivän yhteiskunnan asettamat paineet ja alati tiukentuvat vaatimukset eivät helpota tilannetta. Tällöin ylioppilaskunnan ja yliopiston toiminnan merkitys kasvaa.

Turun yliopiston strategia puhuu hyvinvoivasta yhteisöstä: Opiskelijat ovat akateemisen yhteisön tasavertaisia jäseniä ja nuorempia kollegoita. - - Huolehdimme opiskelijoiden hyvinvoinnista yhdessä ylioppilaskunnan ja ylioppilaiden terveydenhuollon kanssa. Yliopiston strategia tuo esille onnistuneesti sen, että yhteisö ei voi olla hyvinvoiva, elleivät kaikki sen jäsenet työskentele hyvinvoinnin edistämiseksi. Yliopiston paraikaa työstämät varhaisen tukemisen mallit tulevat helpottamaan yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja pudokkuuden ongelmiin puuttumista huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Yliopiston tulee siis ohjaamisen lisäksi myös aidosti välittää.

Ylioppilaskunnan ja yliopiston lisäksi yksittäisellä opiskelijalla on velvollisuus vaikuttaa siihen, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Yliopistoyhteisö on samanaikaisesti riittävän suuri, että kenenkään ei tarvitse jäädä yksin – ja riittävän pieni, että jokaisen tulisi välittää tästä yhteisestä tavoitteesta.

Osana yliopiston hyvinvointiviikkoa TYYn saavutettavuussiipi järjestää Uusien kaverien illan keskiviikkona 4.10. klo 18—20. Tapahtumapaikkana toimii Sirkkalan Janus-Salin aulatila. Aivan kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan.

kaupunkivaikuttamisen koordinointi
Janne Salakka