You are here

Muutama fakta TYYn toiminta-avustuksista

Camilla Saarinen | 08.02.2022

TYYn tapa jakaa toiminta-avustuksia opiskelijajärjestöille on herättänyt keskustelua. Taustoitan hieman sitä, miksi avustusten jakokäytännöt ovat muotoutuneet nykyisen laisiksi.

Avustusten jakaminen opiskelijajärjestöille on ylioppilaskunnille tyypillistä toimintaa. TYY jakaa toiminta-avustuksia, erillisavustuksia ja projektiavustuksia. Avustuksien jakamisella on vuosikymmeniä pitkät perinteet. Avustuksia sääntelee TYYn ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista. Ohjesäännön sisällöstä päättää edustajisto. Edustajisto on päivittänyt ohjesääntöä viimeksi lokakuussa.

Toiminta-avustusten tarkoitus on tukea järjestöjen toimintaa, ja toiminta-avustusta voivat saada hakemuksesta järjestöt, joiden jäsenistä vähintään puolet ovat TYYn jäseniä. Toiminta-avustusta ei myönnetä, jos jäsenistä alle kymmenen on TYYn jäseniä, eli hyvin pienet järjestöt rajautuvat ulos. Jäsenmääriä koskevat säännöt eivät koske järjestöjä, joilla ei ole henkilöjäseniä. Hallitus voi myös myöntää järjestölle painavasta syystä erityisoikeuden, vaikka jäsenyyskriteerit eivät täyttyisi, ja näin on toimittu esimerkiksi tiedekuntajärjestöjen, joidenkin urheilujärjestöjen ja vaikkapa Turun korkeakoulujen reserviläisten kohdalla.

Eli toiminta-avustusta voivat saada paitsi aine- ja tiedekuntajärjestöt, myös harrastejärjestöt, kunhan niiden toiminta kohdistuu ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. Järjestöjen on myös otettava huomioon yksilön oikeudet ja TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet. Jos näin ei toimita, toiminta-avustus voidaan jättäää myöntämättä. Silloin jos järjestön talouteen, hallintoon tai toimintaan liittyy epäselvyyksiä tai rikkeitä, toiminta-avustus voidaan jättää myöntämättä, kunnes epäselvyydet on korjattu. 

Lisäksi puoluelain 8b §:n mukaan puoluerekisteriin merkityt puolueet, puolueyhdistykset ja niiden lähiyhteisöt eivät voi ottaa tukea vastaan julkisoikeudelliselta yhteisöltä (jollainen TYY on). Jos tällaiset toimijat ottavat TYYltä vastaan rahaa, ne rikkovat puoluelakia. Tällaisten toimijoiden määritelmiin voi tutustua lukemalla puoluelakia. Lokakuussa edellinen edustajisto lisäsi ohjesääntöön puoluelain sisältöä vastaavan kirjauksen käytännön selkeyttämiseksi. TYYn ohjesäännössä ei ole tällä hetkellä muuta tarkentavaa määritelmää poliittisista tai puoluepoliittisista järjestöistä kuin puoluelain määritelmä.

Toiminta-avustus koostuu vuosittain määritettävästä perusosasta (jonka suuruus on ollut aine- ja tiedekuntajärjestöille 200 euroa ja muille järjestöille 100 euroa) ja lisäosasta. Kunkin järjestön lisäosan suuruus määräytyy hallituksen vuosittain päättämillä pistetytyskriteereillä. Pisteytyskriteerit valmistelee edustajiston nimittämä avustustoimikunta. Jos järjestö tekee ylijäämää, se vaikuttaa myönnettävän lisäosan suuruuteen ohjesäännön 14 §:ssä määritellyllä tavalla. Hakevien järjestöjen määrä ei vaikuta avustuspotin määrään, eli kaikki toiminta-avustuksiin varattu raha jaetaan. Mitä enemmän järjestöjä avustusta hakee, sitä pienemmäksi lisäosat muodostuvat.

Tällaisilla kriteereillä edustajisto on linjannut toiminta-avustuksia jaettavan. TYY ei jaa järjestöille muuta rahaa kuin toiminta-avustuksia, projektiavustuksia ja erillisavustuksia. Ainoan poikkeuksen muodostaa Turun ylioppilasteatteri, jolle edustajisto on päättänyt budjetoida erillisen avustuksen. Tähän asiaan hallituksen on tarkoitus valmistella muutos tänä keväänä. 

Keskiviikon kokouksessaan edustajisto päättää, halutaanko toiminta-avustukseen oikeutettujen järjestöjen joukkoa rajata aiempaa tarkemmin.

TYYn hallituksen puheenjohtaja
Camilla Saarinen