You are here

Pandemia ilman rajoja, tuetaan toisiamme ilman leimaamista

Aliisa Wahlsten & Anna Ryzhova | 29.03.2021

In English Below

Muutto toiseen maahan vaatii sopeutumista ja mukautumista, sillä ympäristö, kulttuuri, toimintatavat, kieli ja monet muut yksityiskohdat ruokavaliosta lähtien joutuvat muutokseen. Lisäksi maailmalla riehuu tällä hetkellä pandemia, joka vaikuttaa meistä jokaiseen. Maiden välillä on hyvin erilaisia tapoja hoitaa pandemiasta palautumista ja tilanteet muuttuvat nopealla tahdilla. Meidän pitää antaa tukea heille, jotka sitä tarvitsevat. Reilu viikko sitten median otsikot täyttyivät turkulaisten vaihto-opiskelijoiden korona tartuntaketjuista. Toimenpiteet aloitettiin välittömästi ja poliisi valvoi opiskelijoiden karanteenia paikannetusti. Oliko tämä täysin tarpeellista? Miksei muiden karanteenia ole valvottu? Asia herätti paljon keskustelua.

Suomessa on koettu tärkeäksi edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Sen eteen on asetettu suuria tavoitteita tehtäväksi seuraavan 10 vuoden sisään. "Korkeakoulujen opiskelijoista 2030 ulkomaalaisia on 15 prosenttia. Heistä valtaosa työllistyy Suomeen." Näin kerrotaan vuoden alussa lausuntokierroksella olleessa valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa. Korkeakoulujemme kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulee siis tulevaisuudessa kasvamaan. On tärkeää, että jokainen opiskelija tuntee kuuluvansa korkeakouluun ja yhteiskuntaamme, jotta jokainen opiskelija haluaa työllistyä Suomeen, myös kansainväliset opiskelijat. Globalisaatio kyky ja tieteen kehitys ovat osa kansainvälistä kilpailua. Me tarvitsemme kansainvälistä osaamista, asiantuntijoita ja monipuolista yhteisöä.

On kaikkien etu, että kansainväliset opiskelijat viihtyvät Suomessa

Vuosittain suomalaisista oppilaitoksista valmistuu noin 5000 kansainvälistä opiskelijaa (STT, 2019). Valmistuttuaan he päättävät siitä haluavatko palata takaisin kotimaahansa, etsiä töitä ulkomailta vai jäädä Suomeen. Mikäli kansainväliset opiskelijat päättävät jäädä Suomeen, se hyödyttää kaikkia osapuolia. Kansainvälinen opiskelija on sijoittanut aikaa, vaivaas sekä rahaa laadukkaaseen tutkintoon. Hän on oppinut ja sopeutunut maan toimintaan ja tapoihin sekä kohottanut kielitaitoaan. Usein järkevä vaihtoehto onkin lähteä rakentamaan omaa uraa Suomessa. Kansainväliset opiskelijat ovat alansa osaajia ja kielirikkaita taitajia, mutta sen lisäksi suomalainen yhteiskunta hyötyy myös monista muista eduista. Kansainväliset opiskelijat lisäävät kansainvälisiä taitoja ja kykyjä, monimuotoisuutta sekä tuovat asioihin usein uusia näkökulmia. Suomi sijoittaa resursseja työelämän kynnyksellä oleviin opiskelijoihin, jotka sitten työllistyessään edistävät muun muassa Suomen taloutta.

Kansainvälisiä opiskelijoita pidetään tärkeänä resurssina yhteiskunnassamme. Kun media kuvaa tiettyä ihmisryhmää, esimerkiksi kansainvälisiä opiskelijoita, syrjivällä tavalla, se aiheuttaa yhteiskunnassa paljon keskustelua. Seurauksena saattaa syntyä tahattomia negatiivisia mielikuvia tai väärinkäsityksiä tietystä ihmisryhmästä. Kaikki mielikuvat vaikuttavat kokonaiskuvaan. Kansainvälisten opiskelijoiden tapauksessa mediaotsikot pahimmillaan voivat jopa uhata kansainvälistymistä Suomessa, mikäli ilmapiiri muuttuu ennakkoluuloisemmaksi ja omaa oloa ei koeta tervetulleeksi. Kohdennetulla tiedotuksella voi joskus olla pitkäkestoisia vaikutuksia, vaikka tarkoituksena ei olisi loukata ketään.

Turun yliopiston 2030 strategian visio kuuluu näin; "Olemme korkealaatuinen, kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto. Rakennamme rohkeasti hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta." Tämä vaatii yliopistoyhteisön yhteistyötä, niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita tarvitaan siihen, että jokainen kokee itsensä aidosti osaksi Turun yliopistoa. Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus tulee rakentaa yhdessä. Tämä vaatii meiltä jokaiselta sopeutumista ja muiden tukemista sopeutumisen keskellä.

--- ENGLISH ---

Pandemic without borders, supporting each other instead of stigmatising

Moving to another country requires adaptation to the new environment, culture, habits, language, and many other details from the food to the new society. Currently, there is also a pandemic in the world that affects each of us. There are very different ways of dealing with pandemic between countries, but also situations are changing rapidly. Each of us needs to give support to those who need it. Just over a week ago, media were filled with the topic of the Covid-19 infection chains of exchange students in Turku. Quarantine for students was ordered locally by the police. Was this absolutely necessary? Why is the quarantine of others not ordered? The issue provoked a lot of discussions.

According to the educational policy report (Koulutuspoliittinen selonteko, 2021) which outlines a vision for education and research in Finland for the next 20 years and thus set the goals and guide the changes, Finnish higher education institutions aim to increase the share of foreign students to 15 per cent of all degree students by the year 2030. Another goal is that 75 per cent of international students who have completed a degree enter working life in the Finnish labour market. It is important that every student have a strong connection to the university and its society.  The globalisation of the economy, as well as development in sciences, affect international competition and emphases the need for international experts and a diverse community.

It is beneficial for everyone that international students enjoy their time in Finland

Nowadays, around 5000 international students graduate every year from Finnish educational institutions (STT, 2019). After graduation, they have to make a decision whether they want to move back to their home country, look for a job in another foreign country or stay in Finland. It is beneficial for both parties if international students stay in Finland. From an international student perspective, you have invested time, effort, money into your degree, usually got to know how everything works in the country, and got basic language skills that make sense at least to try to build your career in Finland. On the other hand, Finnish society also benefits from international talents, diversity enriches the society and brings a new perspective to things. Practically, Finland invests resources in foreign students, and then they contribute to the Finnish economy.

International students are considered to be an important resource that could alleviate the lack of experts that exists in some industries and regions. When media depict a certain group of people, for example, international students in a discriminatory manner, it causes debates in society. As a consequence, negative associations, even unintentionally, will be created among society about this group of people. These associations affect the image and threaten the internationalisation in Finland as the environment becomes less welcoming and people in Finland less open-minded. Such media posts have a long-term effect even if they are not aiming to offend anyone. Most of the students are following the rules but it is important that everyone takes responsibility.

The vision of Strategy 2030 of the University of Turku is the following: "We are a high quality, internationally recognised research university. We proactively foster both well-being and a sustainable future." This requires cooperation inside the university community. We need both staff and students that we can create the best atmosphere for all in our university. Well-being and a sustainable future must be built together. This requires each of us to adapt and support others in the midst of adaptation.

Puheenjohtaja & hallituksen jäsen
Aliisa Wahlsten & Anna Ryzhova