You are here

Poliittinen linjapaperi - mitä mieltä edustajisto oli?

Nelli Mäkitalo ja Sauli Seittenranta | 08.05.2020

TYYn edustajiston huhtikuun kokouksessa 22.4. hyväksyttiin poliittinen linjapaperi. Kyseisessä toimintaa ohjaavassa dokumentissa määritellään ylioppilaskunnan linjat esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Voit käydä lukemassa linjapaperin päivittämistä käsittelevän Linjoilla-blogisarjan täältä. Poliittisen linjapaperin löydät täältä.

Strategiassa puolestaan on määritelty TYYn arvot: yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, avoimuus, eettisyys ja sivistys. Linjapaperia päivittäessään edustajisto käy keskustelua myös siitä, mitä nämä arvot merkitsevät ylioppilaskunnalle.  TYYn arvot ja linjat muodostuvat demokraattisella päätöksenteolla. Edustajiston vaaleilla valitut 41 jäsentä käyvät keskenään poliittista keskustelua, jossa kukin edustaja vastaa omista puheenvuoroistaan. Keskustelun jälkeen esityksistä äänestetään. Ääntenenemmistön saanut esitys voittaa ja muotoutuu ylioppilaskunnan linjaksi.

TYY edustaa enemmistön päätöksellä tehtyjä linjauksia

Kokouksen menettelytavat ja poliittisessa keskustelussa käytetyt argumentit ovat herättäneet keskustelua ja huolta esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumisesta TYYssä. Keskustelua on käyty myös TYYn sisällä. On kuitenkin syytä pitää mielessä edustajiston kokouksessa käytyjen keskustelujen ja tehtyjen päätösten suhde ylioppilaskunnan linjoihin: TYY organisaationa edustaa enemmistön päätöksellä tehtyjä linjauksia.

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa, ja näin ollen edustajiston keskustelukulttuuri ja toimintatavat ovat ensisijaisesti edustajiston itsensä vastuulla; loppujen lopuksi vastuu toiminnan puitteista lepää edustajiston puheenjohtajiston harteilla. Ylioppilaskunnalle ja sen edustajistolle on tärkeää, että jokainen vaaleilla valittu edustaja saa äänensä kuuluviin edustajistossa. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että jokaisella edustajalla on kokouksissa turvallinen ja tervetullut olo puhua. Keskustelua toimintakulttuurista tullaankin käymään edustajiston kesken. TYYn toimisto eli hallituslaiset ja työntekijät sen sijaan jatkavat linjapaperin ja strategian mukaista työskentelyä – työtä esimerkiksi yhdenvertaisemman ylioppilaskunnan eteen on tehty jo ennen kokousta ja tullaan tekemään kokouksen jälkeenkin.

Minkälaiset poliittiset linjat kokouksessa sitten hyväksyttiin tälle kaudelle? Tässä nostoja huhtikuun kokouksessa hyväksytyistä muutoskirjauksista noin 30-sivuiseen linjapaperiin.

KOULUTUSPOLITIIKKA - sisäänottomääristä, todistusvalinnasta ja opintojen joustavuudesta

Koulutuspolitiikan saralla huomiota saivat erityisesti yliopistojen rahoitusmalli, tutkintojen sisäänottomäärät ja todistusvalinta. Rahoitusmallia koskevia linjoja tarkennettiin: linjapaperin mukaisesti TYY suhtautuu kriittisesti valtiovallan nykyiseen järjestelyyn, jossa yliopistojen rahoitus on tiukasti sidottu tuotettujen tutkintojen määrään. Linjapaperiin hyväksyttiin myös pyrkimys taata perustutkintojen laajuus: ”Nykyisiä tutkintoja suppeampia tutkintokokonaisuuksia tulee käyttää tarkkaan harkiten ja lähtökohtaisesti vain muunto- ja täydentävässä koulutuksessa, ei perustutkintoina.”

Edustajistoryhmien esityksistä hyväksyttiin tarkennuksia jo olemassaoloviin linjauksiin sisäänottomääristä. Nyt ylioppilaskuntamme linja on, että tutkintojen valtakunnallisia sisäänottomääriä suunniteltaessa tulee huomioida ensisijaisesti koulutuksen pitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarve sekä toissijaisesti koulutuksen hakijakysyntä. Tämän lisäksi tieteen itseisarvo tulee huomioida sisäänottomääriä ja koulutuksia suunniteltaessa. Tarkennusta sai myös linjaus todistusvalinnasta, johon ylioppilaskuntamme on aikaisempinakin vuosina suhtautunut kriittisesti. Nyt päivitettyyn linjapaperiin lisättiin tavoite, että todistusvalinnan vaikutuksia tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksestä myös monia muita koulutuspoliittisia linjauksia. Linjapaperin mukaisesti tulisi esimerkiksi lisätä opintojen joustavuutta, sähköisiä tenttimismahdollisuuksia, moniammatillista koulutusta sekä opinto-ohjausta. Lisäksi linjapaperiin kirjattiin koulutuksellisen tasa-arvon, kansainvälistymisen ja uudelleenkouluttautumisen mahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviä kirjauksia.

SOSIAALIPOLITIIKKA - asumisesta, terveydestä ja sosiaalituesta

Sosiaalipolitiikan osiossa huomiota saivat eritoten opiskelija-asuminen, YTHS ja osa-aikainen opiskelu. Hallituksen pohjaesityksen mukaisesti lisättiin esimerkiksi seuraava kirjaus: ”TYY tekee kunnallispoliittista vaikuttamista opiskelijahintaisten asuntojen takaamiseksi sekä säännellyiltä että vapailta markkinoilta.” Edustajistoryhmien esityksistä puolestaan hyväksyttiin esimerkiksi pyrkimys varmistaa paremmat keskusteluyhteydet YTHS:n kanssa. Linjapaperiin päätyi myös tavoite osa-aikaisen opiskelun esteiden purkamisesta: ”Sairauspäivärahan aikana suoritettavien opintopisteiden enimmäisraja tulee poistaa. Rajaus jättää osan sairastavista opiskelijoista tukien väliin, eikä tue kaikkien sairastavien opiskelijoiden toipumista.”

YHDENVERTAISUUS - kaikista kampuksista, turvallisesta tilasta ja syrjinnän ehkäisystä

Hallituksen, edustajistoryhmien ja yksittäisten edustajien esityksestä muokattiin useita kirjauksia siten, että ne kattavat pelkän Turun sijaan kaikki Turun yliopiston kampuspaikkakunnat. Niinpä myös Porin ja Rauman kampukset opiskelijoineen ja TYYn jäsenineen huomioidaan linjapaperissa aiempaa paremmin jo sanatasolta alkaen.

Kokouksessa esitettiin myös feministiseksi yhteisöksi julistautumista: “TYY on arvoiltaan feministinen yhteisö. TYYlle feminismi tarkoittaa sen edistämistä, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään ja oikeus elää vapaana syrjinnästä - -.” Pitkän keskustelun ja koeäänestyksen jälkeen esitys ei kuitenkaan mennyt läpi.

Päivitettyyn linjapaperiin tarkennettiin ja lisättiin monia yhdenvertaisuuteen liittyviä kirjauksia. Esimerkiksi rasismiin liittyvä kirjaus laajennettiin kattamaan myös muita syrjinnän muotoja, minkä lisäksi linjapaperissa todetaan esimerkiksi seuraavasti: “Yliopiston ja ylioppilaskunnan tulee olla turvallinen paikka kaikille.” Linjapaperiin lisättiin niin ikään kirjauksia turvallisesta tilasta TYYn toiminnan eri tasoilla: turvallisen tilan luominen ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon esimerkiksi avustusten jaossa. Linjapaperissa säilytettiin myös kirjaus sukupuolten moninaisuuden tunnustamisesta.

KESTÄVÄ KEHITYS - suunnanäyttäjyydestä, aktiivisuudesta ja liiketoiminnasta

Linjapaperin kestävän kehityksen osiossa korostuu  TYYn rooli ympäristö- ja ilmastokriisistä käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä ilmastonmuutosta ehkäisevässä toiminnassa: “Ylioppilaskunta on suunnannäyttäjä ja edelläkävijä, joka toiminnallaan näyttää esimerkkiä järjestöille sekä sidosryhmille.” Lisäksi linjapaperin mukaan TYYn liiketoiminnan tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Kestävän kehityksen läpileikkaavuus näkyy myös opintojen näkökulmasta: hallituksen pohjaesityksen mukaisesti linjapaperiin kirjattiin, että jokaiseen perustutkintoon  tulee sisältyä kestävään kehitykseen liittyviä opintoja.

Kaiken kaikkiaan TYYn linjat muotoutuvat edustajiston keskustelun ja päätöksenteon pohjalta edustamaan enemmistön näkemyksiä. Poliittinen linjapaperi on tärkeä työkalu ylioppilaskunnan toiminnalle, ja sen avulla tehdään vaikuttamistyötä ja luodaan yhä parempaa ylioppilaskuntaa.

Nelli Mäkitalo
TYYn edustajiston puheenjohtaja

Sauli Seittenranta
TYYn edustajiston varapuheenjohtaja

edustajiston puheenjohtajat
Nelli Mäkitalo ja Sauli Seittenranta