You are here

Kestävä tulevaisuus on myös vammaisten oikeus

Jennifer Stanger | 03.12.2019

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12. Tämän vuoden päivän teemana on vammaisten osallisuuden ja johtamisen edistäminen sekä toimet agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Agendan 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutuminen edistäisi myös vammaisten oikeuksien toteutumista.

► Lue lisää Agenda 2030:n tavoitteista täältä

Maailman arviolta yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat maailman suurimman vähemmistön. Valtaosa vammaisista elää köyhissä maissa ja heidän mahdollisuutensa osallistua esimerkiksi koulutukseen ja työelämään ovat rajalliset. Rajat eivät aina johdu niinkään henkilön vammaisuudesta kuin yhteiskunnan rakenteiden asettamista esteistä. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista velvoittaa valtiot takaamaan vammaisille ne ihmisoikeudet, jotka on aiemmilla sopimuksilla määritelty kaikille ihmisille kuuluviksi. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oikeus koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Köyhyys, työttömyys ja syrjäytyneisyys eivät ole vieraita myöskään suomalaisille vammaisille. Vaikka Suomessa osallistuminen koulutukseen ja työelämään on mahdollista ainakin osalle vammaisista ihmisistä, kohtaavat he kuitenkin ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja syrjivää kohtelua. Vammainen henkilö voi joutua ponnistelemaan muita huomattavasti enemmän osoittaakseen esimerkiksi ammatillisen pätevyytensä, tietonsa ja taitonsa. Valitettavan usein törmää myös tilanteeseen, jossa vammaisen henkilön tarpeita ja kykyjä pyritään määrittelemään heihin nähden ulkoa ja ylhäältä käsin. Paras tapa edistää vammaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta on mahdollistaa heille tasavertainen oikeus osallistua yhteiskunnan toimintoihin sen kaikilla tasoilla ja hankkia haluamansa koulutus omilla ehdoillaan eikä ulkoapäin määriteltyjen odotusten ja oletusten mukaan.

Vaikka kyse on pitkälti yhteiskunnallisista ja rakenteellisista asioista, voi meistä jokainen osallistua kaikille yhdenvertaisemman maailman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Riittää kun kohtaamme toisemme ensisijaisesti ihmisinä, vammaisuudesta tai sen puuttumisesta huolimatta.

► Lue lisää tämän vuoden vammaisten päivästä englanninkieliseltä teemasivulta

Jennifer Stanger

Kirjoittaja on näkövammainen opiskelija ja TYY yhdenvertaisuussiiven tiedottaja.

TYY yhdenvertaisuussiiven tiedottaja
Jennifer Stanger